Uddannelsesstrategi

Her finder du vores uddannelsesstrategi for Herning Kommune.

Mål 2 - Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked

Den teknologiske udvikling, digitaliseringen, globaliseringen, tiltagende specialisering og omskiftelighed er blot nogle af flere vilkår, der har betydning for, hvordan vi sikrer kompetenceforsyningen til fremtidens arbejdsmarked.

Vi har brug for, at flere tager en traditionel erhvervsuddannelse, STEM-uddannelse og andre velkendte uddannelser, der matcher fremtidens arbejdsmarked.

Samtidig vil vi arbejde målrettet for, at der sker et kompetenceløft på arbejdsmarkedet: Tiltagende flere beskæftigede skal opkvalificeres. Efteruddannelse kan således også være et middel til at holde sig i beskæftigelse, og efteruddannelse kan også være en vej tilbage til arbejdsmarkedet efter en længere ledighedsperiode.

En afledt sideeffekt af øget efteruddannelse vil også være, at der skabes jobmuligheder for ledige, der tidligere har haft svært ved at finde rodfæste på arbejdsmarkedet.

Fokuspunkter

Samarbejde og netværk

Vi vil styrke samarbejdet med de videregående uddannelser. Organiseringen skal være fleksibel og løbende kunne tilpasse sig nye problemstillinger og behovet for konkrete løsninger. I forlængelse heraf skal det afklares om sammenhængen og samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og de kompetencegivende og videregående uddannelsesinstitutioner med fordel kan styrkes.

Fremtidens arbejdsmarked

Vi vil have løbende monitorering af og strategisk fokus på fremtidens arbejdsmarkedsområder, der skal kompetencedækkes, og vi vil sikre evnen til at tilpasse os nye arbejdsmarkedsområder og teknologier.

Erhvervsuddannelser og STEM-uddannelser

Flere unge skal tage en erhvervskompetencegivende uddannelse: Det nationalpolitiske mål er, at mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på min. 30 % i 2025. I Herning valgte 23,2 % af 9./10. klasserne en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2019.

Vi vil styrke vilkårene for STEM-uddannelserne i regionen (jf. Teknologipagten) - og i forlængelse heraf samarbejde på tværs i regionen, fordi vi ønsker at flere unge tager en uddannelse inden for de områder.

Opkvalificering og efteruddannelse

Der er et vækstpotentiale hos regionens virksomheder, som kan realiseres gennem tilførsel af viden fra uddannelsesinstitutionerne og et kompetenceløft af medarbejderne. Derfor vil vi styrke indsatsen omkring opkvalificering og uddannelse gennem et styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, kommunen og arbejdsmarkedets parter.

Indsatsen omkring opkvalificering vil ikke kun koncentrere sig om allerede beskæftigede, men også om borgere, der efter et længere arbejdsliv er havnet i ledighed og har brug for at opkvalificere sig - eller gå i en ny faglig retning - for igen at komme i job.