Tilbage

Uddannelsesstrategi

Her finder du vores uddannelsesstrategi for Herning Kommune.

Dette er Herning Kommunes uddannelsesstrategi. Den beskriver, hvordan vi over de næste år vil sætte blus under uddannelsesområdet i kommunen, og og hvordan vi styrker Hernings position som uddannelsesby.

Herning har allerede nu et godt uddannelsesmiljø. Vi har stærke uddannelsesinstitutioner i byen: Herningsholm Erhvervsskole og Gymnasier, Social & Sundhedsskolen Herning, Erhvervsakademi MidtVest, VIA University College og Aarhus Universitet.

Til sammen udbyder de nævnte uddannelsesinstitutioner sammenlagt over 70 uddannelser i byen. Men vi ønsker at gøre det endnu bedre. Vi vil styrke udbuddet og variationen i uddannelserne under hensyntagen til vores strategiske satsninger. Og vi vil styrke vores samarbejde med uddannelserne.

Herning skal være kendt for at uddanne dygtige studerende, der matcher fremtidens behov for arbejdskraft, uanset om de vælger job i Herning eller andre steder. Studerende, der integrerer teori og praksis, og som er innovative og handlekraftige. Samtidig stræber vi efter, at de studerende oplever og udnytter, at i Herning er alle muligheder åbne.

Vi vil gøre os umage for, at uddannelsesinstitutionerne i byen får de bedst mulige rammer at drive deres virksomhed i.

Uddannelsesinstitutionerne skal opleve, at Herning er et dynamisk vækstcentrum. Hvor vi tør gå nye veje, og hvor der er et tæt samarbejde mellem by, erhvervsliv og uddannelsesområde. Et samarbejde, der giver en merværdi og som løfter indsatsen til nye højder.

Vi vil understøtte den bæredygtighedsdagsorden, som vores uddannelsesinstitutioner allerede arbejder dygtigt og målrettet med. Vi vil i Herning tage ansvar for, at de studerende er klædt på til fremtidens arbejdsmarked, hvor den bæredygtige omstilling er en naturlig del af opgaveløsningen.


Vi opprioriterer og opgraderer vores strategiske uddannelsesindsats, fordi vi ser uddannelse som en væsentlig katalysator til sikre vækst, løbende udvikling og til at højne vidensniveauet i kommunen og regionen - til gavn for både by, borger og erhvervsliv.

Erhvervsperspektivet - Uddannelse er vækst og udvikling

Vores ambition er, at kommunens og regionens erhvervsliv har den rette arbejdskraft i rette tid til at løse fremtidens udfordringer i et tiltagende komplekst samfund og på et tiltagende globaliseret arbejdsmarked.

Og vi vil udvikle innovative og bæredygtige løsninger på fremtidens udfordringer. Vi ønsker at skabe de bedste betingelser for stærke samarbejdsflader mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og andre aktører.

Borgerperspektivet - Uddannelse er viden

Vi ønsker, at hver enkelt herningenser fra livets start til livets afslutning har de mest gunstige muligheder for at blive klogere og tilegne sig viden. Det er der samfundsmæssig ræson i.

Vi ved, at med et øget uddannelsesniveau følger også øget jobsikkerhed, livsindkomst og levealder. Vores mål er derfor, at hver enkelt borger i Herning skal kunne indfri sit fulde potentiale. Der skal være gode muligheder for at uddanne og for at efter- og videreuddanne sig i Herning Kommune. Derfor vil vi have et stort og varieret uddannelsesudbud i Herning med forskellige typer af uddannelser, og hvor der er uddannelser inden for forskellige fagområder.

Både de områder, der, når vi ser arbejdsmarkedet i dag, synes oplagte, men vi vil også gå nye veje og etablere nye faglige områder, der ikke tidligere har været etableret i Herning. Eller andre steder.

Byperspektivet - Uddannelse er faglighed… og kultur

Herning vil være en yngre by. Uddannelse er en af vejene hen til det mål: Med et rigt uddannelsesliv i byen følger unge studerende, der tilfører byen en helt særlig energi og nyt liv. Vi ser de studerende som et stort plus for byen. Studielivet og mulighederne i byen skal være så gode, at de oplever, at Herning er en dynamisk by i vækst, og hvor de efter deres studier derfor får lyst til at bosætte sig og stifte familie i byen.

Herning skal være en attraktiv uddannelsesby med spændende uddannelser og gode karrieremuligheder. I Herning skal der være gode rammer om studielivet: Der skal være god mulighed for at koble studierne op på praksis og prøve sin viden af i virksomhederne. Og der skal være god mulighed for at koble fra og dyrke det sociale liv og tage del i kulturlivet i byen.


Fællesskaber og Samarbejde

Vi vil styrke samarbejder og fællesskaber

Gennem et tæt samarbejde på uddannelsesområdet og i Herning Kommune vil vi invitere nye uddannelser inden for, og vi vil sikre os, at de uddannelser, der allerede er til stede i byen, føler sig hjemme og har de bedst mulige rammer om deres virke.

Handlekraft og Mod

Vi vil blive ved med at overraske

Vores motivation for at udvikle uddannelsesområdet og vores ambition om at markere os i det danske uddannelseslandskab er båret af et behov for at sikre den rette kompetenceforsyning til fremtidens arbejdsmarked, skabe udvikling og vækst og en spændende, dynamisk og ung by.

Ansvar for fremtiden

Vi vil tage ansvar for fremtiden

Uddannelsesstrategien har to lag: Den fokuserer både på at udvikle det allerede eksisterende, men den har også ambitionen om at gå nye veje, bryde rammerne og udvide Hernings uddannelsesniveau og -profil.


At værne om det, der virker. At gå helt nye veje. At tænke videre på andres gode ideer.
Og ikke mindst; tilføre det et skvæt Herning.

På landsplan har der de senere år været et politisk fokus på, at det danske uddannelseslandkort ikke kun skal bestå af nåle i de større byer, og den uddannelsesdagsorden skal vi udnytte til Hernings fordel.

En stor del af de jyske unge tiltrækkes af de store universitetsbyer - og her i området særligt Aarhus. I konkurrencen om at tiltrække studerende skal vi ikke lægge os i slipstrømmen af de store byer, men i stedet være en tiltrækkende uddannelsesby på vores egen måde.

At værne om det, der virker

Vi skal drage større fordel af, at vi er geografisk centralt placeret i Jylland med god infrastruktur og med en central placering mellem Vest- og Østjylland. Og vi skal drage større fordel af, at vi som mellemstor by både kan tilbyde et højt niveau i uddannelseskvaliteten og en god bredde i uddannelsesudbuddet.

I Herning kan vi med glæde konstatere, at nye uddannelser kommer til byen, og den gode udvikling vil vi gerne cementere og ikke mindst udvikle. Uddannelsesinstitutionerne i byen fortæller, at der er en unik nærhed i byen, og flere studerende i Herning påpeger, at det er meget værdifuldt: De studerende på byens uddannelser får fx hurtigt førstehåndserfaringer med arbejdslivet i nogle af kommunens mange virksomheder. De studerende går på mindre hold, og de har deres studietid let adgang til og tæt kontakt med deres undervisere. Det varemærke skal vi fastholde. Og det skal vi udbygge.

At gå helt nye veje

Derfor har vi i Herning Kommune oprustet vores uddannelsesindsats: Vi har tilført det ekstra ressourcer, området har vores politiske bevågenhed, og vi har store ambitioner for området.

Sideløbende med, at vi har traditionelle uddannelser i byen, er vi åbne overfor nye løsninger og for at gå nye veje for at opfylde vores mål:

 • Vi vil etablere nye områder i byen, der fusionerer innovation, erhvervsliv og
 • uddannelse.
 • Vi vil gerne medvirke til nye mere agile og fleksible uddannelsesløsninger, der matcher fremtidens behov bedre end de nuværende.
 • Og vi vil gerne blande os i den uddannelsespolitiske dagsorden
 • og synliggøre nye perspektiver på uddannelse.

At tænke videre på andres gode ideer

Hvad virker? Vores strategi er fokuseret om fire mål, som vi gennem målrettede indsatser og initiativer vil indfri.

Vi tror på, at mål bedst indfries i fællesskab, og når vi på tværs af forvaltninger, fagområder og sektorer løfter i flok. Vi vil derfor styrke samarbejdsfladerne, og vi vil kigge på best practice.

Fra flere sider peges der endvidere på, at fremtidens arbejdsmarked kalder på nye uddannelsesløsninger. Vi er enige, og vi vil understøtte uddannelsesinstitutionerne i byen i, at de har den bedst mulige platform at udbyde den bedst mulige læring ud fra. Både når det gælder det første stop på uddannelsesvejen, men også når man senere i livet skal opkvalificeres eller har fået mod på at gå helt nye veje. Mulighederne for at tilegne sig ny
læring skal være til stede hele livet.

Og ikke mindst; tilføre det et skvæt Herning

Et af vores adelsmærker er den tætte og stærke relation til erhvervslivet, der har skabt et unikt drive og forløst vækstpotentialer.

En af vores styrker er, at vi er handlekraftige. Det er der flere eksempler på - fx da Eksportskolen blev etableret, var det netop i erkendelsen af, at eksport var et område, der ville ekspandere, og derfor var der brug for at etablere en skole for eksport.

Vi har et udstrakt fokus på at etablere de bedst mulige rammebetingelser i kommunen for erhvervslivet, og vi ønsker at overføre de gode erfaringer, vi har gjort os i samarbejdet med erhvervslivet, til uddannelsesområdet.

Og allervigtigst; vi ønsker at skabe en større integration mellem uddannelserne og det arbejdsmarked, der uddannes til.


 1. Herning vil være en tiltrækkende uddannelsesby.
 2. Vi vil sikre kvalificeret arbejdskraft til fremtidens arbejdsmarked.
 3. Vi vil fastholde og tiltrække flere uddannelser, vidensinstitutioner og videnscentre til Herning.
 4. I Herning vil vi uddanne til og for livet, så alle kan indfri deres fulde potentiale.

I det følgende er der en uddybning af de fire mål samt forslag til fokuspunkter under hvert mål.


De studerende i Herningområdet kommer både til og fra lokalområdet, og de skal opleve, at Herning på alle måder er en fagligt ambitiøs, inspirerende og kulturelt vibrerende uddannelsesby. Rammerne om studielivet skal være gode. Uddannelsesmiljøet skal være fagligt udfordrende, men de studerende skal i deres studietid ikke kun blive klogere inden for deres fag, men også blive klogere på sig selv og deres kommende karrierevej.

Derfor skal der være god mulighed for at koble studierne op på praksis og prøve sin viden af i virksomhederne.

Og der skal være god mulighed for at koble fra og dyrke det sociale liv og tage del i kulturlivet i byen. Som studerende i Herning indgår man ikke bare i ét, men i flere fællesskaber.

Fokuspunkter

Fællesskab

Som studerende i Herning er man en del af forskellige fællesskaber. Vi ønsker at gøre en særlig indsats for, at man som studerende bliver en del af byen. Derfor vil vi tage initiativ til, at de studerende får let ved at etablere nye fællesskaber. De skal mødes i aktiviteter, hvor de gør brug af byens mange muligheder. Det kan være til fællesspisninger i Huset No7, sommeryoga i Angligården eller noget helt tredje. Derudover gør vi en indsats for, at de studerende hurtigt bliver introduceret for det organiserede foreningsliv i byen - og får lyst til at være med.

Markedsføring og branding

Vi vil styrke markedsføring og branding af Herning som uddannelsesby. Herning markerer sig ved at have fagligt stærke og erhvervsnære uddannelsesmiljøer. Uddannelserne har tæt kontakt til erhvervslivet, og de studerende vil under deres uddannelser afprøve teori i praksis og blive klogere på deres kommende karrierevej.

Samtidig oplever de studerende, at de har tæt kontakt til, og god faglig sparring med, deres undervisere under deres uddannelse. Det er vi stolte af. Herning skal kendes for, at uddannelsesmiljøerne er erhvervsnære og trygge. Og ikke mindst at man som studerende i Herning ikke blot rykker sig fagligt, men også som menneske - både fordi du møder engagerede og interesserede undervisere, men også fordi du er en del af fællesskabet.

Brugerinddragelse

Vi vil tydeliggøre mulighederne i byen, men også synliggøre de studerende i byen. Blandt indsatserne vil være at inddrage de studerende i markedsføringen af Herning som uddannelsesby - fx i ideudvikling af studenterrettede og kulturelle aktiviteter, events og tiltag og ved at anvende casebaseret kommunikation.

Rekruttering og tiltrækning

Vi vil styrke rekrutteringen af studerende og herunder også at etablere særlige rekrutteringsindsatser for særlige målgrupper, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft (som fx læger) og styrke indløbet til arbejdsmarkedet i området.

Byudvikling og bosætning

Der er boliggaranti for studerende i Herning. Samtidig ved vi, at mange studerende pendler til og fra deres bopæl i andre kommuner (primært Aarhus). Vi ønsker at integrere disse studerende bedre i byen. Vi ønsker at skabe en positiv fortælling om og oplevelse af Herning som ung og energifyldt. Det skal blandet andet ske gennem en bevidst prioritering af at etablere flere ungdomsboliger i centrum og lokalplanlægning, ved at skabe bedre muligheder for at få relevante studiejobs og ved at arbejde med og for, at de studerende tager del i og bruger kultur- og foreningslivet i Herning.


Den teknologiske udvikling, digitaliseringen, globaliseringen, tiltagende specialisering og omskiftelighed er blot nogle af flere vilkår, der har betydning for, hvordan vi sikrer kompetenceforsyningen til fremtidens arbejdsmarked.

Vi har brug for, at flere tager en traditionel erhvervsuddannelse, STEM-uddannelse og andre velkendte uddannelser, der matcher fremtidens arbejdsmarked.

Samtidig vil vi arbejde målrettet for, at der sker et kompetenceløft på arbejdsmarkedet: Tiltagende flere beskæftigede skal opkvalificeres. Efteruddannelse kan således også være et middel til at holde sig i beskæftigelse, og efteruddannelse kan også være en vej tilbage til arbejdsmarkedet efter en længere ledighedsperiode.

En afledt sideeffekt af øget efteruddannelse vil også være, at der skabes jobmuligheder for ledige, der tidligere har haft svært ved at finde rodfæste på arbejdsmarkedet.

Fokuspunkter

Samarbejde og netværk

Vi vil styrke samarbejdet med de videregående uddannelser. Organiseringen skal være fleksibel og løbende kunne tilpasse sig nye problemstillinger og behovet for konkrete løsninger. I forlængelse heraf skal det afklares om sammenhængen og samarbejdet mellem ungdomsuddannelserne og de kompetencegivende og videregående uddannelsesinstitutioner med fordel kan styrkes.

Fremtidens arbejdsmarked

Vi vil have løbende monitorering af og strategisk fokus på fremtidens arbejdsmarkedsområder, der skal kompetencedækkes, og vi vil sikre evnen til at tilpasse os nye arbejdsmarkedsområder og teknologier.

Erhvervsuddannelser og STEM-uddannelser

Flere unge skal tage en erhvervskompetencegivende uddannelse: Det nationalpolitiske mål er, at mindst 25 % skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse i 2020. Andelen skal op på min. 30 % i 2025. I Herning valgte 23,2 % af 9./10. klasserne en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2019.

Vi vil styrke vilkårene for STEM-uddannelserne i regionen (jf. Teknologipagten) - og i forlængelse heraf samarbejde på tværs i regionen, fordi vi ønsker at flere unge tager en uddannelse inden for de områder.

Opkvalificering og efteruddannelse

Der er et vækstpotentiale hos regionens virksomheder, som kan realiseres gennem tilførsel af viden fra uddannelsesinstitutionerne og et kompetenceløft af medarbejderne. Derfor vil vi styrke indsatsen omkring opkvalificering og uddannelse gennem et styrket samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne, kommunen og arbejdsmarkedets parter.

Indsatsen omkring opkvalificering vil ikke kun koncentrere sig om allerede beskæftigede, men også om borgere, der efter et længere arbejdsliv er havnet i ledighed og har brug for at opkvalificere sig - eller gå i en ny faglig retning - for igen at komme i job.


Herning har som tekstil- og handelsby været kendt og anerkendt for sine tekstil- og designuddannelser. Dette har været flankeret af uddannelser til unge, der ønsker en praktisk, teknisk eller merkantil uddannelse. Vi ønsker at styrke og udvide dette udbud, men vi vil også at tilføre Herning en bredere uddannelsesprofil, der matcher områdets øvrige udvikling og sikrer en ny balance mellem uddannelser målrettet det private og den offentlige sektor.

Fokuspunkter

Fastholdelse af uddannelser

Vi vil arbejde målrettet for at fastholde uddannelser, hvor der er arbejdsmarkedsefterspørgsel. Et led i det arbejde er at sikre, at Herning er en gunstig by for uddannelsesinstitutionerne at drive virksomhed i. Vi vil gøre os umage for at indfri behov og ønsker, som uddannelsesinstitutionerne måtte have til os. Det gælder fx ift. at uddannelsesinstitutionerne har rette faciliteter (bygninger, lokalområder, infrastruktur etc.), og at der etableres operationelle netværk fx inden for udvalgte strategiske tiltag, profilering af Herning som uddannelsesby o.l. 

Tiltrækning af nye uddannelser

Vi vil arbejde målrettet på at tiltrække flere uddannelser. Formålet er ikke at have så mange uddannelser som muligt, men at have de "rigtige" uddannelser. Det vil være uddannelser, som understøtter og er samhørige med det arbejdsmarked og de erhverv, der udfolder sig i kommunen og regionen. Derfor vil vi være særlig optaget af, men ikke udelukkende, at tiltrække uddannelser inden for;

 1. Sundhedsområdet
 2. Ingeniørområdet
 3. E-handel
 4. Offentlig forvaltning og administration
 5. Moderne produktion og industri 
 6. Design og tekstil.

Variation i uddannelsesudbuddet

Vi vil have et varieret uddannelsesudbud centreret i stærke fagmiljøer etableret i fire hubs inden for;

 1. Sundhed
 2. E-commerce
 3. Moderne produktion
 4. Design og tekstil.

Fælles for disse hubs er, at de skal være samlingspunkter for viden, uddannelse, innovation og iværksætteri samt erhverv.

Udvikling af nye uddannelsesformater og - tilgange

Vi vil gerne understøtte udvikling af nye uddannelsesforløb tilpasset arbejdsmarkedets krav til kompetencer og kvalifikationer ved fx at afprøve nye uddannelsesformater, udfordre gængse læringsmetoder, nedbryde polariseringen mellem teori og praksis, tilføre viden fra eksperter og fagfolk og lignende.


I Herning Kommune er det målet, at alle børn bliver så dygtige, som de kan. Vi ønsker, at børnene og de unge har de bedste muligheder for at udvikle sig fagligt og socialt. Vi ønsker at børnene og de unge trives og oplever et sammenhængende og meningsfuldt skole- og uddannelsesforløb.

Undervejs i den unges skole- og uddannelsesforløb er der overgange, og der skal træffes valg. Det er vores opgave, at de unge føler sig klædt på til at træffe de valg, der bl.a. fører til gennemførelse af en uddannelse, der giver rette kompetencer og kvalifikationer til at indgå på arbejdsmarkedet.

Fokuspunkter

Sammenhæng mellem skole og arbejdsmarked

Vi vil styrke og sikre en sammenhængende job- og uddannelsesindsats i skole og ungdomsuddannelse. Herunder ønsker vi at styrke børn og unges viden om arbejdsmarkedet og det at tilhøre en arbejdsplads. Det kunne blandt andet være igennem en erhvervsplaymakerordning, der sigter på at styrke samspillet mellem skole, arbejdsmarkedet og uddannelsesområdet.

Det gode uddannelsesvalg

Alle unge klædes på til at træffe et uddannelsesvalg efter grundskolen. Dette gøres bl.a. ved at forenkle udskolingsplanen og ved at styrke samarbejdet med ungdomsuddannelserne, bl.a. gennem undervisningsforløb på tværs af folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Gennemførsel og fastholdelse

Vi ønsker et stærkere samarbejde på tværs af ungdomsuddannelser med sigte på øget fastholdelse og gennemførelse samt at sikre en hurtig indsats over for frafaldstruede unge. Det vil gøres gennem en strategi om at ændre et potentielt frafald til et omvalg. Konkret betyder det, at ungdomsuddannelserne arbejder sammen om Hernings unge og har et fælles ansvar for at de unge gennemfører - det kunne fx være ved at etablere introforløb for unge i andre ungdomsuddannelser og lignende.

Talentudvikling 

Vi ønsker at støtte talentfulde unge og skabe gode rammer for, at deres talent kan udfolde sig. Der er allerede etableret talentlinjer bl.a. inden for sport og musik. Vi ønsker at skabe bedre rammer for, at de bogligt stærke børn anerkendes for deres faglige talent og får mulighed for at udfolde dette.

Øget praksisfaglighed 

Flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse. Dette understøttes gennem styrket praksisfaglighed i folkeskolen, tættere samarbejde med erhvervsuddannelserne samt lokale virksomheder og ved at flytte 10. klasse til Herningsholm Erhvervsskole.


Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af kommunens uddannelsesstrategi. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herover.

Kontaktinfo

Lajla Johansen
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96288519
Mobil: 22553562
Send e-mail til beklj@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.