Strategi for klimatilpasning

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning. Den kan du finde her på siden.

Regnvand og spildevand hver for sig

Hvorfor er det en god idé at adskille (separere) regnvand og spildevand?

Vi vil adskille regnvand og spildevand for at undgå belastning af vores kloaksystem og rensningsanlæg med unødigt store regnvandsmængder, samt begrænse, at byområder og vandløb oversvømmes og forurenes med en blanding af regnvand og spildevand.

I spildevandsplanen findes en plan for adskillelse af regnvand og spildevand (separering) i de forskellige byområder.

Vi vil, hvor det giver mening og synergi, indgå i fællesprojekter i forbindelse med kloakseparering og - renovering. Det vil ske med fokus på lokal håndtering af regnvand, byforskønnelse og forskønnelse af vejstrækninger.

Hvis der ikke gøres noget

Hvis regnvand og spildevand ikke adskilles, kan de øgede regnvandsmængder medføre, at der skal etableres meget store rør til transport af det sammenblandede vand, for at undgå oversvømmelse af byområder og vandløb med opspædet spildevand (blanding af regnvand og spildevand).

Adskillelsen betyder også, at man kan undgå unødig rensning af regnvand på renseanlæg. Når regnvand er adskilt fra spildevand, kan det efter rensning og neddrosling i et regnvandsbassin, ledes til vandløb tæt på området.