Strategi for klimatilpasning

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning. Den kan du finde her på siden.

Klimatilpasset planlægning

Hvordan indarbejdes klimatilpasning i kommunens fysiske planlægning?

Vil vi gennem klimatilpasset planlægning arbejde med, at der opnås størst mulig synergi mellem indsatser for klimatilpasning og andre interesser såsom natur, friluftsliv, miljø, byudvikling med videre. Hvor det er muligt, skal overfladevand tænkes ind i byplanlægningen som mulighed for rekreative arealer med vand i det grønne rum.

Vi skal, i henhold til ny planlov i den kommende kommuneplanperiode, udpege arealer, så kommuneplanen, i større omfang understøtter, forebyggelsen af skader som følge af oversvømmelse. Hvis kommunen vælger at planlægge i de udpegede områder, skal lokalplanen redegøre for, at der etableres afværgeforanstaltninger mod oversvømmelse.

Vi vil gennem kommuneplanlægningen reservere arealer til håndtering af vand fra skybrud. Det gælder både reservering af grønne arealer i eksisterende byer, der kan få betydning for, at effektiv klimatilpasning af risikoområder kan ske så billigt som muligt, men også for reservering af oplagte arealer udenfor byen.

Vi vil i lokalplanlægningen håndtere regnvand lokalt, hvis det er muligt, og samtidig tage hensyn til, hvor vandet vil løbe hen ved skybrudsregn, så oversvømmelse af bygninger begrænses.

Fysisk planlægning

Fysisk planlægning bruges som en betegnelse for planlægning af arealanvendelser, fysiske strukturer og sammenhænge i byer og på
landet. Arealerne udlægges i kommuneplanen og herefter i lokalplaner.
Andre planer, som kommunen har, er spildevandsplanen, som blandt andet beskriver og udlægger arealer til håndtering af regnvand.