Strategi for klimatilpasning

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning. Den kan du finde her på siden.

Klimaudfordringer

Regnvand på landet og i vandløb

Ekstreme regnhændelser som langvarig regn, skybrud og hurtig snesmeltning medfører, at der ledes en masse vand til vandløbene. I sådanne situationer kan vandløbene løbe over deres bredder og oversvømme omgivelserne. I kloakerede områder kan kloakledningerne ligeledes blive overbelastede.

Regnvand i byen

Regnvand i byerne giver særlige udfordringer, fordi den forholdsvis høje andel af tætte belægninger i form af veje, pladser, bygninger og øvrige befæstede områder, mindsker muligheden for, at regnvand nedsiver eller naturligt ledes til vandløb. Med de forventede klimaændringer øges presset yderligere på kloaknettet med fare for oversvømmelser af bygninger, kældre, vejnettet og andre tekniske anlæg.

Grundvandet stiger

I visse dele af kommunen vil klimaforandringerne betyde, at der sker stigninger i det terrænnære grundvand. Hvis dette sker i områder, hvor der i forvejen er høj grundvandsstand, kan det give problemer for borgerne og med afvandingen af området.

I visse områder, hvor grundvandet står højt kan det være problematisk at udvikle nye byområder. I disse områder kan det være nødvendigt at finde løsninger der muliggør en bæredygtig og fremtidssikret byudvikling.

I nogle byområder, med relativ høj grundvandsstand, kan utætte kloakledninger utilsigtet virke som dræn for grundvandet. Funktionen som dræn kan stoppe, hvis ledningerne udskiftes og herved bliver tætte. At ledningerne ikke længere virker som dræn, kan herefter give problemer
med forhøjet grundvandsstand.