Strategi for klimatilpasning

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning. Den kan du finde her på siden.

Indledning

Vi har fået - og får - i fremtiden flere ekstreme vejrsituationer. Klimaforandringerne betyder, at vi kan forvente kraftigere sommerregn, skybrud, markant mere regn om vinteren, stigende grundvand, havstigninger samt kraftigere storme.

Mere regn, og den deraf følgende mængde overfladevand, kan komme til at påvirke mange områder og borgere i Herning Kommune. Høj vandstand i vandløb og kloakker, samt stigende grundvandsstand, udgør en stigende udfordring. Disse udfordringer skal vi ruste os til.

Klimaudfordringerne skal vendes fra begrænsninger til muligheder for rekreative og naturmæssige tiltag med samfundsmæssig værdi.

I 2013 lavede vi den første klimatilpasningsstrategi, som var grundlaget for vores første klimatilpasningsplan. Tiden er inde til at lave en ny strategi på baggrund af den viden og erfaring, vi har fået siden. Den nye strategi for klimatilpasning, og de efterfølgende handleplaner, vil fremadrettet være udgangspunkt for fortsat at tænke klimatilpasning ind i både eksisterende byområder, i den fremtidige planlægning og byudvikling samt i natur og landområder i kommunen.

I Herning Kommune arbejder vi målrettet med klimatilpasning, så borgere og samfundsmæssige værdier sikres bedst muligt. Bedst muligt betyder også, at vi skal finde en balance mellem indsatsen og udbyttet. Det vil sige mellem udgifter og behovet for sikring.

I den reviderede 'Strategi for klimatilpasning' vil vi derfor sætte fokus på de muligheder og udfordringer klimaudfordringerne giver. Samtidig vil vi sætte en retning for, hvordan udfordringerne bliver vendt til nye muligheder og forebygge mod oversvømmelser.