Strategi for klimatilpasning

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning. Den kan du finde her på siden.

Vision

Herning Kommunes vision er, at arbejde målrettet med klimatilpasning i kommunen, så borgere og samfundsmæssige værdier sikres bedst muligt.
Med opmærksomhed på hvor vandet løber, skal klimaudfordringerne udnyttes positivt med rekreative og naturmæssige tiltag, der er til glæde for kommunens borgere og virksomheder.

Det er Byrådets mål at:

  • udnytte klimaudfordringen positivt med rekreative og naturmæssige tiltag, der er til glæde for kommunens borgere og virksomheder.
  • se muligheder og ikke begrænsninger i forhold til de forestående klimaændringer.
  • beskytte kommunens værdier i byggerier, infrastruktur, jordbrug og landskab.
  • sætte fokus på at håndtere regnvand og grundvand.
  • forebygge mod oversvømmelse med lokale løsninger.

Kommuneplanens retningslinjer for indsats i forhold til klimatilpasning

  1. Udarbejde handlingsplaner, der skal udpege, beskrive og prioritere indsatsen af klimatilpasning i Herning Kommune.
  2. Mindske risikoen for oversvømmelse af risikoområder.
  3. I planlægningen arbejde for, at der så vidt muligt ikke udlægges byudviklingsområder med øget risiko for oversvømmelse eller forhøjet grundvandsstand.

Kommuneplanens retningslinjer for arealudlæg til opmagasinering af vand ved ekstreme regnhændelser

  1. Der er udpeget kommunale arealer, der i tilfælde af ekstreme regnhændelser kan anvendestil opmagasinering af vand
  2. Arealerne friholdes for bebyggelse m.v. der kan vanskeliggøre eller forhindre etablering af opmagasineringsarealer. Der kan ikke meddeles landzonetilladelser til byggeri og anlæg i de udpegede områder.

Klimafakta

De seneste ti år har Danmark oplevet kraftig, højintens regn. De sidste fem somre har også budt på koblet regn, det vil sige, hvor det regner kraftigt med korte mellemrum.

Eksperter forudser, at klimaændringer vil give 10-20 % mere regn på årsbasis. I 2017 faldt der i Herning mere regn end normalt.

Regn

Herning får over 900 mm regn/år (kilde: Herning Vand A/S). I vinterhalvåret forventes generelt mere regn (3,1% til 18,0%). I sommerhalvåret forventes der regn med højere intensitet med flere og kraftigere skybrud. Desuden forventes mindre regn (middel-regn på -0,5% til -16.6%). Den årlig regn forventes at stige mellem 1,5% og 6,9 %

Temperatur

Der forventes højere gennemsnits temperatur. Man forventer, at temperaturen i dette århundrede vil stige mellem 1,2 og 3,7 grader celsius.
Grundvandsdannelse Nettoresultatet er øget grundvandsdannelse, som fører til højere grundvandsspejl ved uændret vandindvinding. Kilde: DMI.

Hvem har ansvar for vandet?

Herning Vand har ansvaret for det offentlige kloaknet og for at sørge for en
effektiv og velfungerende afledning af spildevand og regnvand i hverdagen.
Herning Vand skal overholde et serviceniveau omkring hvor ofte, der må være vand fra kloakken på terræn. I områder med særskilt regnvandskloak
gælder, at der (statistisk set) højst må være vand på terræn fra regnvandskloakken hvert 5. år.

For områder hvor der er fælleskloak gælder, at der (statistisk set) højst må
være vand fra kloakken på terræn hvert 10 år. Herning Kommune/grundejer har ansvaret for håndtering af skybrudsregn, indtil der igen er plads i kloakken.