Tilbage

Strategi for integrationsindsatsen hos beskæftigelse

Her finder du vores strategi for beskæftigelsesområdets integrationsindsats.

Denne strategi rummer de pejlemærker og prioriteringer, vi har sat på området for flygtninge og familiesammenførte i vores kommune.

Kommunen kan henvise flygtninge til at tage ophold i midlertidige boliger.

Fremskaffelse af et tilstrækkeligt antal midlertidige boliger til flygtninge er en stor udfordring.

Udvælgelsen af midlertidige bo-liger til flygtninge skal derfor ske under hensyntagen til mulighederne for at udnytte den eksisterende boligmasse - herunder tomme kommunale bygninger.

I forbindelse med udflytning til permanent bolig er det vigtigt at sikre timing imellem familiesammenføring og adgangen til en passende permanent bolig.

Pejlemærker

 • At boligplacere bredt, tilgodese behovet for adgang til transport, boligudgiften skal tillade et acceptabelt råderum.

Strategi

Den midlertidige boligplacering af flygtninge skal først og fremmest ske med udgangspunkt i ønsket om at udnytte eksisterende, tomme kommunale bygninger.

Herudover kan der efter konkret vurdering tages andre løsninger i anvendelse - herunder eksempelvis indgåelse af lejemål på det private boligmarked, brug af containerboliger mv.

Herning og Ikast-Brande Kommuner har indgået samarbejdsaftale om en tæt dialog omkring de boligmæssige udfordringer og handlingsmuligheder.

Ved visitation til permanente boliger gives særlig prioritet til familier.


Alle flygtninge skal deltage i Danskuddannelsen i henhold til Integrationsloven.

Herning Kommune og sprogskolen Lærdansk. Herning samarbejder tæt om at sikre en sammenhængende, helhedsorienteret indsats for flygtninge.

Pejlemærker

 • At flygtninge hurtigst muligt opnår tilstrækkelige sproglige færdigheder og samfundsforståelse, således at den enkelte får gode forudsætninger for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet og i det civile samfund.

Strategi

Beskæftigelsesudvalget prioriterer nedenstående strategi og praksis:

 • Hurtig start på Danskuddannelsen
 • 3 dage på Danskuddannelsen - 2 dage praktik
 • Jobkonsulenter på Lær-dansk
 • Tæt samarbejde mellem Lærdansk og Herning og Ikast-Brande Kommuner

Aktiv deltagelse på arbejdsmarkedet styrker sproglige færdigheder, fremmer integration og baner vejen til selvforsørgelse.

Jobcentret i Herning samarbejder med blandt andre de lokale virksomheder, Lærdansk m.fl. om at få flygtningene ind på arbejdsmarkedet så tidligt som muligt.

Den beskæftigelsesrettede indsats tilrettelægges således, at indsatsen tilgodeser både virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og samtidige giver den enkelte flygtning de bedste chancer for job.

Pejlemærker

 • At flygtninge/ familiesammenførte bliver en del af arbejdsstyrken.

Strategi

Den beskæftigelsesrettede indsats tilrettelægges ud fra følgende hensyn og prioriteringer:

 • At indsatsen styrker potentialet for optræning og efterfølgende ansættelse i virksomheden
 • At optræningen tilfører kompetencer, som ligeledes kvalificerer til ansættelse i andre virksomheder
 • At optræning og sprogundervisning understøtter den beds mulige platform for videre virksomhedstræning

Redskaber:

 • Formidling, praktik og ansættelse med løntilskud
 • Ansættelse af jobkonsulenter på sprogskolen Lærdansk
 • Brug af træningsværksteder hos Lærdansk

Indsatsen videreudvikles via projektet "Ny Fremtid" - støttet af Industriens Fond.


Herning Kommune indgår i et tæt samarbejde med blandt andre Røde Kors, og et stort antal frivillige spiller en helt afgørende rolle i integrationsarbejdet.
Herning Kommune samarbejder ligeledes med de lokale beboerforeninger.

Pejlemærker

 • At formidle kontakt og bygge bro imellem flygtninge/ familiesammenførte og danskere
 • At informere om og introducere til lokale forhold - herunder sundhedssystemet, foreningslivet, kulturelle institutioner mv.

Strategi

 • Fokus på samarbejdet med større frivillige organisationer, der er så stærkt organiseret, at der kan indgås egentlige partnerskabsaftaler om samarbejdet
 • Bringe lokale netværk i spil ad hoc

 

Kontaktinfo

Hans Christian Mikkelsen
Sekretariatsmedarbejder
Tlf.: 96285072
Send e-mail til bskhm@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.