Strategi for erhvervsudvikling

Her finder du vores strategi for, hvordan vi kan gøre vores kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed.

Indledning

I denne erhvervsudviklingsstrategi stiller vi i Herning Byråd skarpt på de strategiske indsatser, som kan gøre Herning kommune til et endnu bedre sted at drive virksomhed i løbet af de kommende fire år.

Udgangspunktet for strategien er Herning Kommunes erhvervspolitiske vision, som blev vedtaget af byrådet i 2008.

Herning Kommune vil:

 • Skabe gode og dynamiske rammer for vækst og indtjening hos virksomheder og borgere på et bæredygtigt grundlag.

Det er vigtigt for os at understrege, at Herning Kommune vil alle virksomheder. Vi vil fremme, at virksomhederne oplever en god service og gode rammebetingelser for vækst. Dette vil vi gøre i et tættere samspil med virksomhederne.

Muligheder og udfordringer

Hernings historie og DNA er kendetegnet ved en særlig iværksætterånd, energi og drivkraft. Viljen og modet til at skabe udvikling har været der i erkendelse af, at meget lidt kommer af sig selv. Vi er kommet langt ved selv at opsøge nye muligheder og stå sammen om at løse vores udfordringer. Udfordringerne for tiden og i den nære fremtid er blandt andet knyttet til rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft.

Det betyder, at virksomhederne bliver begrænset i deres muligheder for vækst. Omvendt vil også vækstmuligheder åbne sig, hvis virksomhedernes innovationskraft forbedres blandt andet i form af produkt- og procesudvikling, indtræden på nye eksportmarkeder etc. Undersøgelser viser, at innovationsgraden og væksten styrkes, når virksomhederne åbner sig for et samspil med omgivelserne.

Det handler især om samspillet med vidensaktører som eksempelvis innovationsnetværk, eksportfremmeaktører, Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS) og uddannelses- og forskningsinstitutioner men også samspillet med kunder og andre virksomheder inden for værdikæden. Måske udfoldes morgendagens vækstide netop i dette samspil. For udviklingen af vores område ligger der også en udfordring i den ændrede ejerstruktur med stadig færre ejerledede virksomheder.

Denne udvikling udfordrer den del af Hernings DNA, hvor erhvervslivet engagerer sig i udviklingen af området, og vi løfter i flok.

Tættere samspil med virksomheder

Vi vil invitere til en tættere og mere løbende dialog mellem politikere og virksomheder. Målet er et forpligtende samspil, hvor fælles muligheder og udfordringer sættes på dagsordenen - både politisk og hos virksomhederne.

Sammenhæng med regionale og nationale strategier

Herning Kommune vil så vidt muligt skabe sammenhæng til den nationale vækststrategi og den regionale vækst- og udviklingsstrategi (VUS), som Regionsrådet og Vækstforum skal udarbejde for Region Midtjylland. Ved at skabe sammenhæng kan de fem strategiske indsatsområder styrkes, idet initiativer og aktiviteter kan understøttes af flere parter.

Fem strategiske indsatsområder

På baggrund af de overordnede udfordringer og muligheder samt indspil fra en række virksomheder har Herning Byråd udvalgt fem strategiske indsatsområder: 

 • Tiltrække, fastholde og udvikle virksomheder 
 • Morgendagens vækstideer 
 • Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling 
 • Kommunal erhvervsservice og myndighed 
 • Oplevelser og turisme

Flere af de fem indsatsområderne har en naturlig sammenhæng, men beskrives enkeltvis for at synliggøre, hvorfor de er særligt vigtige for fremme af vækst og beskæftigelse.

For hvert indsatsområde beskrives særligt fokus, begrundelse for valg af området, samt en overordnet beskrivelse af det kommunen vil gøre. Egentlige handlingsplaner vil efterfølgende blive udarbejdet for hvert af indsatsområderne.

Tiltrække, fastholde og udvikle

"Vi vil arbejde for at tiltrække, fastholde og understøtte udvikling af alle typer virksomheder."

Alle virksomheder har betydning for beskæftigelsen. Og vækst kan have sit udspring fra forskellige brancher. Herning Kommune vil derfor tiltrække, fastholde og understøtte udvikling af alle typer virksomheder og de værdikæder, som virksomhederne indgår i.

Det er dog vigtigt at fokusere på Hernings erhvervsmæssige styrkepositioner og hvor der er størst potentiale for vækst og beskæftigelse. Derfor rettes et særligt fokus mod erhverv, som har tilknytning til: 

 • Produktion, herunder den avancerede, automatiserede produktion 
 • It og forretningsservice
 • Design 
 • Transport
 • Byggeri
 • Leverandører til hospitalssektoren 
 • Landbrug og fødevarer

Vi prioriterer at tage godt imod nye og potentielle nye virksomheder og sikre en god dialog mellem virksomhed og Herning Kommune fra starten. Derfor er der til enhver tid parathed til at etablere taskforces til at indgå i dialogen.

Adgang til kompetent arbejdskraft er sammen med innovation og samspil med vidensaktører vigtige vækstfaktorer. For at fremme vækst og beskæftigelse vil vi være med til at fremme virksomhedernes samspil med videns- og forskningsaktører samt være katalysator for udvalgte netværk og potentielle klynger.

Herning Kommune vil:

 • Sørge for gode kommunale vilkår for virksomhedernes udvikling og vækst. 
 • Være katalysator for udvalgte netværk og mulige klynger. 
 • Fremme et innovativt samspil med vidensaktører og forskningsinstitutioner. 
 • Sikre en god dialog, når nye virksomheder ønsker at etablere sig i kommunen. 
 • Sætte fokus på erhverv, som har tilknytning til produktion, it og forretningsservice, design, transport, byggeri, levering til hospitalssektoren samt landbrug og fødevarer. 
 • Arbejde for at virksomhederne kan se fordele i at investere tid og penge i udvikling.

Morgendagens væktsideer

"Vi vil lede efter og være åbne over for morgendagens vækstideer."

I Herning er alle muligheder åbne. Derfor vil vi invitere til dialog om de næste vækstideer, skabe gode rammer for vækstiværksættere og virksomheder, der vil gå nye veje. Vi vil have fokus på iværksættermiljøer, spin-in, spin-off, kapital, Business Angels og meget mere.

Det vil vi blandt andet gøre ved at være katalysator for udvalgte netværk samt fremme innovativt samspil mellem virksomheder og vidensaktører. Det er vigtigt at have fokus på morgendagens væksterhverv. Nye behov opstår og dermed følger nye vækstideer. I dag ved vi, at der er stort potentiale i at skabe produkter og services i forhold til demografiske, klimamæssige og velfærdsmæssige udfordringer.

Herning Kommune vil gå i samspil med vidensaktører inden for energi/bæredygtighed og velfærdsteknologi for at motivere og understøtte virksomheder- og vækstiværksættere til at modne forretningsideer på området.

Herning Kommune vil: 

 • I dialog udvikle nye ideer sammen med virksomhederne. 
 • Understøtte udvikling af vækstiværksættere og virksomheder. 
 • Fremme at Business Angels og andre investorer kan se fordele i at investere tid og penge i nye vækstideer. 
 • Understøtte iværksættermiljøer.

Ordforklaring:

Spin-in har til formål at skabe vækst i et gensidigt samarbejde mellem to virksomheder - en etableret virksomhed og en vidensbaseret vækstiværksætter. 

Spin-off - også kaldet "spin-out" eller "knopskydning" - er en ide eller et produkt, der udspringer fra en eksisterende virksomhed - en modervirksomhed - og efterfølgende kommercialiseres i eget selskab.

Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling

"Vi vil have fokus på at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft."

Det er vigtigt for virksomhedernes vækst, at de har mulighed for at rekruttere fagligt og personligt kvalificeret arbejdskraft. Virksomhederne efterspørger meget forskellige faglige og personlige kompetencer. En efterspørgsel som også ændrer sig over tid.

Samtidigt er det en udfordring at sikre lære- og praktikpladser inden for de områder, hvor der efterspørges arbejdskraft. Herning Kommune vil løbende være i dialog med virksomhederne for at evaluere, hvilke kompetencer og uddannelser der efterspørges samt hvilke aktiviteter, Herning Kommune kan igangsætte, som kan være med til at sikre virksomhederne kvalificeret arbejdskraft.

Oplevelsen af Herning og de øvrige bysamfund påvirker kommunens image og har betydning for virksomhedernes mulighed for at kunne tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Det er vigtigt, at det opfattes som attraktivt at bo og arbejde i Herning kommune.

Herning Kommune vil:

 • Kontinuerligt arbejde for, at virksomhederne kan rekruttere, fastholde og opkvalificere den arbejdskraft, de har behov for. 
 • Fortsat fremme en god formidling af jobs. 
 • Have fokus på lære- og praktikpladser inden for områder, hvor der efterspørges arbejdskraft. 
 • Fastholde kritisk masse for nuværende uddannelser og arbejde på at få flere uddannelser til området (virtuelle såvel som fysiske). 
 • Løbende evaluere hvilke kompetencer og uddannelser virksomhederne efterspørger. 
 • Have fokus på rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser. 
 • Have fokus på bosætning og branding. 
 • Sikre at virksomhederne kan se fordele i at investere tid og penge i udvikling af området.

Kommunal erhvervsservice og myndighed

"Vi vil være endnu bedre til at give virksomhederne den hjælp og vejledning, som de har brug for."

Det er vigtigt, at områdets virksomheder har en oplevelse af, at Herning Kommune er effektiv, professionel, åben og imødekommende. Den kommunale erhvervsvenlighed har betydning for tiltrækning og fastholdelse af virksomheder.

Vi yder i dag en god service over for virksomhederne. I de kommende år vil vi tage det næste skridt og have fokus på at blive endnu bedre. For at give virksomhederne en god service er det vigtigt, at vi er imødekommende i vores dialog og yder en professionel service af høj kvalitet.

Den servicemindede tilgang i opgaveløsningen og mødet med virksomhederne er essentiel og skal videreudvikles.

Herning Kommune vil: 

 • Yde en erhvervsservice+ med fokus på den gode dialog, åbenhed, effektivitet og professionalisme. 
 • Gå i dialog med virksomhederne om udvikling af erhvervsområder med henblik på at omdanne områderne til nutidens efterspørgsel. 
 • Guide virksomheder til den rette person/viden i kommunen eller hos anden aktør, så der kan gives en servicemindet, kompetent, målrettet og effektiv behandling. 
 • Fremme let tilgængelig og relevant information til virksomhederne, herunder selvbetjeningsløsninger og information om lovmæssige rammer.

Oplevelser og turisme

"Vi vil bruge oplevelser og events som afsæt for at skabe udvikling i områdets virksomheder og i byen."

Herning har med afholdelse af internationale events, kulturaktiviteter og kreative erhverv en styrkeposition på det oplevelsesøkonomiske område. Men der er potentiale for vækst - særligt knyttet til værdikæderne, samspillet med byen samt til kundepleje/business-events i tilknytning til kulturaktiviteter.

Vi mener fortsat, at der er et stort potentiale i at udvikle og satse på erhvervsturisme med udgangspunkt i de nuværende styrkepositioner og den satsning, som der er investeret i de seneste år. Udviklingspotentialet skal realiseres gennem en fortsat satsning på nationale og internationale konferencer, møder og fagmesser.

Det er vigtigt, at motivere flere gæster til at blive i længere tid og på den måde være med til at få flere kunder til detailhandlen samt til restauranter, caféer og hoteller.

Herning Kommune vil: 

 • Fokusere på værdikæder. 
 • Understøtte en fortsat satsning på nationale og internationale konferencer, møder og fagmesser. 
 • Fremme flere kunder til detailhandlen og til hotel- og restaurationsvirksomheder. 
 • Have særligt fokus på events, hvor det kan give mening for virksomheder at invitere leverandører, samarbejdspartnere og kunder som del af at pleje og udbygge relationer.