Strategi for byfornyelse

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Bilag

Baggrund

"Byfornyelse i Herning 2017-2028" tager afsæt i de erfaringer, der er gjort med gennemførelsen af "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan".

Med "Byfornyelsesstrategi 2012-2015 - herunder handlingsplan", er der de seneste fire år gennemført fire ansøgningsrunder til bygningsfornyelse (BYF), efter en afgrænset, geografisk inddeling af kommunen i fire områder. Denne systematiske tilgang har dog ikke haft den forventede effekt på antallet af ansøgninger.

Desuden er der igangsat områdefornyelse (OF) i Sunds, som forventes afsluttet i 2017. Erfaringer med det aktuelle områdefornyelsesprojekt i Sunds viser, at områdefornyelse er en lang og ressourcekrævende proces. Der er ikke, som strategien pegede på, igangsat områdefornyelse i Haderup eller gennemført friarealforbedringer (FF) i perioden.

Dette skyldes primært manglende ressourcer og ændrede forudsætninger. Udover de tiltag, der er igangsat på baggrund af strategien, er der i 2014 og 2015 gennemført flere ansøgningsrunder til bygningsfornyelse, nedrivning og oprydning med den særlige ramme fra staten til "Pulje til landsbyfornyelse".

Herning Kommune har i perioden 2012-2015 ikke brugt de tildelte, statslige byfornyelsesmidler fuldt ud.