Strategi for byfornyelse

Her finder du den strategi, vi har lagt for, hvordan vi vil forny byen fra 2017-2028.

Beslutningstyper

Bygningsfornyelse (BYF)

- bedre boliger

Bygningsfornyelse er et forholdsvist enkelt redskab, der kan bruges i hele kommunen og består af et kontant tilskud til den enkelte bygningsejer.

Bygningsfornyelse kan være i form af istandsættelse, nedrivning (hvor nedrivningen kan begrundes med bygnings tilstand) eller oprydning (byer med færre end 3.000 indbyggere).

Der kan ydes støtte til ejendomme, der primært anvendes til boligformål, dog kan der også ydes støtte til istandsættelse af forsamlingshuse i landsbyer og landdistrikter.

Der kan kun tildeles støtte til istandsættelse af ejendommens klimaskærm dvs. til istandsættelse eller udskiftning af vinduer og udvendige døre, tag og kviste eller til facader og udvendige bygningsdele som f.eks. trapper, mure og skorstene.

Der kan også ydes støtte til sundhedsmæssige forhold og installationsmangler, idet der ikke må efterlades kondemnable forhold. For at komme i betragtning til støtte skal ejendommen være opført før 1960 eller have væsentlige installationsmangler.

Ved istandsættelse skal støtten sikre, at bygningens originalitet og arkitektoniske værdi bevares eller højnes, og der stilles derfor krav til udførelse og materialer. Herning Kommune kan give tilsagn om støtte på op til 50% af istandsættelsesudgifterne.

Såfremt ejendommen er bevaringsværdig (registreret med bevaringsværdi 1-4 i henhold til SAVE-metoden), kan der gives tilsagn om støtte på op til 75% af istandsættelsesudgifterne.

Refusion

Herning Kommune får 50% af udgifterne i refusion fra staten ved brug af den ordinære ramme.

Områdefornyelse (OF)

- bedre byer eller byområder

Områdefornyelse giver mulighed for at revitalisere problemramte byer og byområder, og gøre dem attraktive for bosætning og nye investeringer.

Områdefornyelse kan dermed bidrage til en positiv udvikling af byer, der kæmper med udfordringer som forfaldne bygninger, mangel på mødesteder og aktiviteter, nedslidt bymiljø mv.

Områdefornyelse kræver en flerhed af problemstillinger - dvs. projektet skal indeholde både fysiske, sociale og kulturelle tiltag. Der kan én gang årligt ansøges om en særlig ramme fra staten til områdefornyelse.

Efter godkendt ansøgning og dermed tilsagn om statsstøtte har kommunen, i samarbejde med borgerne, et år til at lave et program for områdefornyelsen med detaljerede projekter og budgetter. Derefter skal projektet være gennemført inden for 5 år.

Refusion

Statsstøtten udgør 1/3 del af de budgetterede udgifter.

Der kan desuden søges en særlig ramme til bygningsfornyelse (BYF) i forbindelse med gennemførelse af et områdefornyelsesprojekt.

Friarealforbedring (FF)

- bedre opholdsarealer

Friarealforbedring er et redskab til at skabe grønne fællesarealer for omkringliggende boliger, hvor kommunen selv kan stå for eller støtte f.eks. nedrivning af en tom erhvervsbygning og efterfølgende etablering af et grønt opholdsareal.

En friarealforbedring består typisk af nedrivning/rydning af eksisterende anlæg og efterfølgende etablering af beplantning, belysning og byrumsinventar.

Friarealforbedring rummer mulighed for, at drift og vedligehold overdrages til f.eks. landsbyen eller grundejerne i området efter projektets færdiggørelse.

Ekspropriation og erstatning er væsentlige redskaber, der gør det nemt for borgere og kommunen i enighed at gennemføre en friarealforbedring. En friarealforbedring kan med fordel kombineres med områdefornyelse (OF).

Refusion

Herning Kommune får 50% af udgifterne i refusion fra staten ved brug af den ordinære ramme.