Pårørendestrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder sammen med dig som pårørende.

Baggrund

Sundhed og Ældre ser pårørende som helt centrale ressourcepersoner for deres nærtstående. Sundhed og Ældre ønsker at støtte de pårørende, så de vedvarende kan være en ressource for deres nærtstående. For at bidrage til dette, er der udarbejdet 4 målsætninger, der skal styrke og udvikle det gode samarbejde med pårørende.

Målsætningerne udgør en ramme og skal samtidigt være den røde tråd i pårørendeindsatserne i Sundhed og Ældre i Herning Kommune. Pårørendestrategien er målrettet pårørende til borgere, der er brugere af indsatser og ydelser inden for sundheds- og ældreområdet i Herning Kommune.

Pårørende forstås her som de personer, borgeren selv udpeger til at være nærmeste pårørende. Det kan være pårørende set ud fra en samlivs- eller slægtskabsmæssig sammenhæng samt venner, naboer mv. Fælles er, at pårørende har et nært kendskab til borgeren.

Pårørendestrategiens indhold er udarbejdet på baggrund af en workshop i efteråret 2016, hvor deltagerne var borgere samt tidligere og nuværende pårørende, interesseorganisationer, senior- og ældreråd samt kommunale medarbejdere og ledere.

Deltagernes udsagn og ønsker til den fremtidige indsats på pårørendeområdet er anvendt til at udarbejde de 4 målsætninger samt hensigtserklæringer for den måde, pårørendestrategien implementeres på. Til pårørendestrategien er ligeledes knyttet et idékatalog, der indeholder forslag til konkrete indsatser, der understøtter indholdet i pårørendestrategien.

Forslagene til idékataloget er fremkommet i forbindelse med den afholdte workshop.

Sundhed og Ældres pårørendestrategi bygger på en målsætning om at: "støtte borgerne i at være mest muligt herre i eget liv."