International strategi

Her finder du den strategi, vi har lavet for vores internationale arbejde.

De fire spor og deres fokusfelter (DA)

Den internationale strategi udfoldes i de fire spor, der giver strategisk mening for Herning Kommune - omdømme, borger, erhverv og medarbejder. Under de enkelte spor er beskrevet nogle hensigtserklæringer for, hvordan sporet kan udfoldes.

Omdømme:

 • Vi er attraktive for internationale borgere, studerende, gæster og arbejdskraft 
 • Vi er tilgængelige på hovedsprog

Borger:

 • Vi har interkulturelle og sproglige kompetencer 
 • Vi har skole- og studietilbud til internationale borgere

Medarbejder:

 • Vi yder god service til internationale borgere 
 • Vi indhenter ny relevant viden internationalt 
 • Vi deltager i internationale projekter og fundraiser 
 • Vi rekrutterer rummeligt 
 • Vi tilbyder international kompetence- og lederudvikling

Erhverv:

 • Vi er eksportorienterede
 • Vi tiltrækker og afvikler internationale events
 • Vi innoverer internationalt 
 • Vi samarbejder internationalt 
 • Vi ansætter internationale borgere

Omdømme

Hvorfor:

Herning vil fremme vækst i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland. Det vil vi ved at styrke kraftcenterrollen, ved at gå nye veje og ikke mindst ved at være kendt for en særlig identitet nationalt såvel som internationalt.

Status:

Herning er på mange områder et kraftcenter, der driver udviklingen i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland. Herning er kendt for at hente sport- og kulturevents til området, og Herning er kendt for at være en dynamisk erhvervsby. Virksomhederne er opstået og vokset med udgangspunkt i en god ide, der blev "produceret", og efterfølgende solgt nationalt såvel som internationalt.

Fokusfelter:

"Vi er attraktive for internationale borgere, studerende, gæster og arbejdskraft."

Hvordan: Modtagelsen af udenlandske borgere i Herning Kommune kan optimeres løbende, herunder udlevering af velkomstpakke med velkomstbrev formuleret på engelsk og tysk.

Foreningerne kan opfordres til løbende at gøre sig mere synlige og åbne for nye udenlandske borgere. Ligesom kommunen kan indgå i løbende dialog med erhvervs- og videregående uddannelsesinstitutioner om at bedre forholdene for udenlandske studerende. Endelig foreslås, at turistorganisationerne løbende kan forbedre sin markedsføring af området overfor potentielle gæster. 

"Vi er tilgængelige på hovedsprog."

Hvordan: Herning Kommune udvælger en afgrænset mængde information, som kan have relevans for virksomheder, som handler med virksomheder i Herning, for kommende internationale medarbejdere og borgere samt for potentielle gæster. Denne information kan oversættes til engelsk og tysk og vedligeholdes løbende.

Derudover kan formuleres en meget generel velkomsttekst om Herning. Velkomstteksten kan oversættes via en translate knap eller direkte til kinesisk, arabisk, russisk, spansk og fransk.

Borger:

Hvorfor:

Indbyggerne i Herning Kommune vil i stigende grad være beskæftiget på et arbejdsmarked, der kræver internationale kompetencer10. Flere virksomheder opkøbes af internationale koncerner eller ekspanderer internationalt. Mange gange medfører denne virksomhedstransformation, at virksomheden overgår til engelsk som virksomhedssprog.

Flere videregående uddannelsesinstitutioner indfører engelsk som det talte og skrevne sprog på udvalgte studieretninger, for at imødekomme den internationale efterspørgsel og for at kunne rekruttere de bedste underviserer. Kravet til at kunne begå sig internationalt i udlandet såvel som ved mødet med den internationale samhandelspartner/gæst etc. kræver interkulturelle kompetencer, såvel som bevidsthed om særtræk ved den danske kultur. Vigtigheden af morgendagens arbejdskrafts sproglige og interkulturelle færdigheder stiger. 8 % af Hernings indbyggere har andet oprindelsesland end dansk.

Det er en blanding af international (specialiseret) arbejdskraft, studerende, ægtefæller, familiesammenførte samt flygtninge. Mange af disse ønsker at blive og integrere sig i det danske samfund. En stadig større gruppe af mobil specialiseret international arbejdskraft påregner imidlertid at opholde sig i Herning i en afgrænset årrække. For dem har det betydning, at deres børn kan modtage undervisning, som kan overføres til andre lande. Borgerne ønsker en kvalitativ ydelse/service samtidigt med at de færreste borgere ønsker at betale mere i skat - dette stiller krav til innovationsevne, hvor international viden kan være en væsentlig parameter.

Status:

Alle elever i den almene folkeskole i Herning Kommune modtager undervisning i engelsk og tilbydes undervisning i tysk samt fransk. Elever med andet modersmål end dansk kan ved ankomsten starte i en modtageklasse og senere modtage supplerende undervisning i dansk. Herning Kommune støtter endvidere op om Den Internationale Skole og Det Internationale Gymnasium i Ikast.

Dertil kommer at alle skoler i forhold til folkeskolens formålsparagraf arbejder på at give børnene interkulturelle færdigheder. En del skoler deltager i udvekslingsprojekter, hvor elever og lærere har mulighed for at praktisere såvel sprog som interkulturelle færdigheder. En sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år gennemføres, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Tosprogede børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for opfølgning, modtager sprogstimulering i dagtilbuddet i andetsproget dansk.

Desuden understøtter bibliotekerne borgernes muligheder for at tilegne sig viden og indsigt i internationale forhold, udvikle sproglige kompetencer og få adgang til alle relevante informationer. Biblioteket i Midtbyen har et særligt fokus på at perspektivere og formidle nyheder og aktualitet i en globaliseret verden.

Fokusfelter:

"Vi har interkulturelle og sproglige kompetencer"

Hvordan: Folkeskolen vil fortsætte arbejdet med at udvikle de interkulturelle og sproglige færdigheder i henhold til folkeskoleloven. Det kunne være en overvejelse at tilbyde nye sprogfag som eks. Kinesisk og russisk. Endvidere kunne det være relevant at opjustere de interkulturelle kompetencer. Via ungdomsskolen udbydes tillige sprogfag. En vej som kan udvikles.

"Vi har skole- og studietilbud til internationale borgere"

Hvordan: Vi vil løbende forbedre og samarbejde om skole- og studietilbud til internationale borgere i sammenhæng med den udvikling og de behov en ændret demografisk sammensætning medfører.

Erhverv

Hvorfor:

Den globale konkurrence stiller større krav til konkurrenceevne, innovation og produktivitet, fordi lønniveauet i Danmark er relativt højt. Den globale tidsalder, hvor det at sende informationer og transportere sig er blevet nemmere, betyder at flere virksomheder internationaliseres med filialer såvel som samhandelspartnere og kunder i flere lande.

Deraf følger, at gruppen af internationale medarbejdere er stigende. Ligesom mulighederne som følge af EU's retningslinjer om arbejdskraftens frie bevægelighed betyder, at flere søger til lande med højere lønninger og formodede gode jobs. Det globale marked åbner nye muligheder i form af nye markeder, ny kapital, nye samhandelspartnere etc. Erhvervsvirksomhederne i Herning har behov for at udvikle og tilpasse kompetencerne løbende til de globale udfordringer.

Status:

Herning Kommune udfører et stort strategisk arbejde for at tiltrække og udvikle de rigtige og bæredygtige internationale kultur- og sportsevents. Det vægtes, at de events kommunen tiltrækker har væsentlig oplevelsesøkonomisk betydning for vækst- og jobskabelse, samt at events'ene markerer og giver Herning en identitet internationalt. Generelt kan Herning Kommune tilbyde erhvervsudvikling og erhvervsservice til sine virksomheder, jævnfør lov om erhvervsfremme. Det gøres i dag ved at tilbyde iværksætter- og virksomhedsvejledning, samt ved at yde støtte til udviklingsprojekter, videncentre m.m. Herning Kommune deltager også i enkelte internationale projekter med fokus på erhvervsudvikling.

Fokusfelter:

"Vi er eksportorienterede"

Hvordan: Herning Kommune kan i større grad skabe sammenhæng mellem erhvervsservice og eksportfokus. Det kan eksempelvis gøres ved at stille krav herom i resultatkontrakter med udførende operatører.

"Vi tiltrækker og afvikler internationale events"

Hvordan: Herning Kommune vil være toneangivende som værtsby for internationale events. Vi vil turde udfordre vore samarbejdspartnere til at skabe unikke events sammen med os. Konkret støtter og afholder Herning internationale sports- og kulturevents. Eksempelvis arbejder Herning Kommune aktivt med at tiltrække internationale sportsevents på EM og VM niveau. Herning Kommune sætter derudover fokus på erhvervsturisme og støtter rammerne for erhvervsturisme.

"Vi innoverer internationalt"

Hvordan: Herning Kommune kan i større grad skabe sammenhæng mellem erhvervsservice, erhvervsudviklingsprojekter, erhvervsstøtte og innovation. Det kan eksempelvis gøres ved at stille krav herom i resultatkontrakter med udførende operatører. Og det kan gøres ved at kommunen via deltagelse i netværk inspirere virksomhederne til innovation.

"Vi samarbejder internationalt"

Hvordan: Danske virksomheder såvel som Herning virksomheder vil kunne hente inspiration, viden om såvel produkter som markeder ved at samarbejde med udenlandske videninstitutioner, virksomheder og potentielle produktaftagere. Herning Kommune kan fremme, at virksomheder agerer proaktiv på den internationale scene, ved at stille krav herom i resultatkontrakter med aktører, som modtager tilskud fra kommunen til udviklingsprojekter.

"Vi ansætter internationale borgere"

Hvordan: Internationale borgere besidder viden om deres oprindelseslands kultur og markedspotentiale. Med udgangspunkt i deres modersmål og kulturkendskab har de en unik mulighed for at bane vejen for virksomheder til nye markeder. Internationale borgere kan være i besiddelse af en faglig viden, som ikke findes i Danmark eller er svær at rekruttere i Danmark - eksempelvis en særlig svejseteknik, en medicinuddannelse, en ishockeykompetence eller en særlig ingeniøruddannelse i vindkraft.

Med de internationale borgere følger ofte en ægtefælle, der har interesse i at komme ind på det lokale arbejdsmarked. Jobcenter Herning vejleder internationale borgere om jobmuligheder i Herning, herunder om jobmuligheder i selve kommunen. Webportalen Jobnet giver mulighed for at såvel arbejdstagere som arbejdsgivere kan annoncerer efter job/ansatte. Jobcenter Herning udvikler løbende produktet således, at det svarer til behovet.

Medarbejder

Hvorfor:

Medarbejderne i Herning Kommune servicerer en mangfoldig befolkningsgruppe fra godt 120 forskellige oprindelseslande, forskellige sociale og uddannelsesmæssige baggrunde og forskellige behov. En stadig større del af disse borgere opholder sig midlertidigt i Herning for at arbejde eller studere. Virksomheder, der har behov for specialiseret udenlandsk arbejdskraft i kortere eller længere tid, forventer, at kommunen kan kommunikere med disse medarbejdere på henholdsvis engelsk og tysk.

For at kunne give borgerne en god oplevelse ved servicemødet stiller det krav til medarbejderens sprogfærdigheder, kommunikations- og interkulturelle færdigheder. Kan befolkningen spejle sig i kommunens medarbejder stab? Med en befolkning hvor 8 % har andet oprindelsesland end dansk vil det være naturligt om, medarbejderstaben sammensættes mere mangfoldigt, dog forudsat at kvalifikationerne er til stede.

En mere international medarbejderstab vil særligt i borgerrettede funktioner kunne være med til at fremme bedre kommunikation og forståelse. Det er vigtigt, at medarbejderne løser de givne opgaver optimalt inden for de givne ressourcerammer under hensyn til borger- og lovkrav. Det kræver blandt andet kontinuerlig tilgang af ny viden.

En viden som det kan være relevant at indhente uden for landets grænser. Endelig åbner globaliseringen nye muligheder for opgaveløsning. Det er muligt at deltage i internationale projekter, det er muligt at vidensudveksle over nettet og det er muligt at fundraise midler internationalt - særligt inden for EU.

Status:

Herning Kommune deltager i det regionale socialfondsprojekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft". I den sammenhæng har medarbejdere i Borgerservice og Jobcenter modtaget sprogundervisning i tysk og engelsk samt fået øget interkulturel forståelse. Modtagelsesprocedurerne i relation til udenlandske borgere er forbedret. Medarbejderstaben er blevet mere mangfoldig inden for flere stillingskategorier. I relation til borgerrettede områder, er særlige sprogfærdigheder tillige en kompetence, der vægtes i forbindelse med rekruttering. Flere specialinstitutioner på Børn- og Unge området og Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet deltager i international vidensudveksling. Ligesom Teknik- og Miljø samt By, Erhverv og Kultur områderne har fundraiset midler til internationale projekter. Deltagelse i internationale projekter er imidlertid forholdsvis begrænset.

Fokusfelter:

"Vi yder god service til internationale borgere"

Hvordan: For at kunne yde god service til internationale borgere er det nødvendigt, at kommunen kontinuerligt sikrer, at medarbejderne besidder de rette kompetencer, herunder sprog- og interkulturelle kompetencer. Kommunen bør løbende tilbyde relevante kurser/efteruddannelse i såvel interkulturel forståelse som sprog for servicemedarbejdere med flere.

God service til internationale borgere fordrer, at mødet med kommunen er overskueligt, og at det er let at finde den nødvendige information, eks. om hvordan et barn indskrives i folkeskolen. Dette gøres dels ved at medarbejderne i Borgerservice har det store "overblik", og dels ved let tilgængelig information på nettet på dansk, engelsk og tysk.

"Vi indhenter ny relevant viden internationalt"

Hvordan: For at opnå bedre kvalifikationer til at varetage morgendagens opgaveløsning i relation til nye udfordringer på eksempelvis klimaområdet, nye handicaps og nye sociale problemer vil vi indhente ny relevant viden internationalt. Vi vil inddrage videncentre på områder, hvor det er muligt og giver mening. Vi bruger vores EU-kontor - Central Denmark EU-Office, netværk og internettet til at indhente ny viden og inspiration til opgaveløsning. Vi vil altid foretage en costbenefit afvejning, når vi indhenter ny viden - står tidsforbruget i forhold til forventet output. Samtidigt vil vi leve op til kommunens vision om, at turde gå nye veje. - Vi vil fastholde den høje kvalitet i kulturtilbud og kulturliv ved at indgå i internationale netværk jævnfør kulturministeriets kulturaftale med seks kommuner inkl. Herning i Midt- og Vestjylland. 

"Vi deltager i internationale projekter og fundraiser"

Hvordan: Hvor det giver mening og et forventeligt økonomisk fornuftigt output, vil vi deltage i internationale projekter, som vi forinden har fundraiset midler til. Vi vil derfor tidligt identificere områder, hvor vi har et udviklingsbehov eller en problemstilling, vi gerne ser løst internationalt. Herefter vil vi screene muligheder for medfinansiering og partnersøgninger eventuelt med hjælp fra Central Denmark EU-Office - vores EU-kontor i Bruxelles. 

"Vi rekrutterer rummeligt"

Hvordan: For dels at sikre at medarbejderstaben afspejler befolkningen og for at sikre særlig ekspertise, kan Herning Kommune rekruttere internationale borgere. Ved hvert enkelt stillingsopslag vælges den ansøger, der har de bedste relevante faglige og menneskelige kompetencer. Her kan sproglige og interkulturelle kompetencer have betydning.

"Vi tilbyder international kompetence- og lederudvikling"

Hvordan: Den øgede internationalisering i samfundet og de krav og muligheder, dette giver, skaber behov for, at ledere og medarbejdere besidder internationale kompetencer såvel som evnen til at se de strategiske muligheder for Herning. For at sikre disse kompetencer kan der for såvel ledere og ikke ledere gives mulighed for international kompetence- og lederudvikling.