Tilbage

International strategi

Her finder du den strategi, vi har lavet for vores internationale arbejde.

Vi lever i en stadig mere global verden. Det gør, at der sker ændringer for både borgere og virksomheder.

I vores internationale strategi kan du læse meget mere om, hvordan vi forholder os til forandringerne.

 

Herning Kommunes international strategi

Herning Kommune ønsker med denne internationale strategi at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af vores område. Borgerne, virksomhederne og kommunens medarbejdere skal være parate og gearet til de udfordringer en stadig mere global verden bringer.

Vision

Vi er kendt for holdninger og handlinger med internationalt "udsyn"

Udfordring

Herning Kommunes vision indebærer, at medarbejdere, borgere, studerende og virksomheder i Herning Kommune agerer internationalt og kendes af sine samarbejdspartnere, kunder, brugere, gæster og kontakter i Danmark såvel som globalt for at have internationalt udsyn.

Globaliseringen betyder ændringer for borgere og virksomheder i Herning kommune: 

 • Øget international konkurrence giver en ny arbejdsdeling, hvor især industrierhverv søger mod lande med lavere lønninger. Det betyder, at virksomhederne skal magte at indgå i internationale samarbejdsrelationer, men det betyder også, at flere med svage ressourcer får svært ved at komme ind og finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 
 • Afstand i tid og rum er blevet mindre - internet og billige samt hurtige flyrejser betyder, at det er lettere at kommunikere og transportere mennesker såvel som varer. 
 • Befolkningen får en mere mangfoldig sammensætning

Fakta 

 • Den internationale arbejdsdeling betyder en ændret erhvervsstruktur
 • Ordre og Business to Business relationer bliver mere internationale(samarbejde/samhandel mellem virksomheder)
 • Viden genereres og indhentes internationalt
 • Stadigt flere virksomheder i Danmark har engelsk som corporate language (virksomhedssprog)
 • Flere uddannelsesinstitutioner i Danmark udbyder uddannelser på engelsk
 • Flere problemer kan alene løses i et internationalt samarbejde - eks. miljøproblemer
 • Flere virksomheder rekrutterer kvalificeret personale internationalt
 • 8 % af Herning Kommunes borgere har andet oprindelsesland end dansk.

Den internationale strategi udfoldes i de fire spor, der giver strategisk mening for Herning Kommune - omdømme, borger, erhverv og medarbejder. Under de enkelte spor er beskrevet nogle hensigtserklæringer for, hvordan sporet kan udfoldes.

Omdømme:

 • Vi er attraktive for internationale borgere, studerende, gæster og arbejdskraft 
 • Vi er tilgængelige på hovedsprog

Borger:

 • Vi har interkulturelle og sproglige kompetencer 
 • Vi har skole- og studietilbud til internationale borgere

Medarbejder:

 • Vi yder god service til internationale borgere 
 • Vi indhenter ny relevant viden internationalt 
 • Vi deltager i internationale projekter og fundraiser 
 • Vi rekrutterer rummeligt 
 • Vi tilbyder international kompetence- og lederudvikling

Erhverv:

 • Vi er eksportorienterede
 • Vi tiltrækker og afvikler internationale events
 • Vi innoverer internationalt 
 • Vi samarbejder internationalt 
 • Vi ansætter internationale borgere

Omdømme

Hvorfor:

Herning vil fremme vækst i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland. Det vil vi ved at styrke kraftcenterrollen, ved at gå nye veje og ikke mindst ved at være kendt for en særlig identitet nationalt såvel som internationalt.

Status:

Herning er på mange områder et kraftcenter, der driver udviklingen i den midt- og vestjyske del af Region Midtjylland. Herning er kendt for at hente sport- og kulturevents til området, og Herning er kendt for at være en dynamisk erhvervsby. Virksomhederne er opstået og vokset med udgangspunkt i en god ide, der blev "produceret", og efterfølgende solgt nationalt såvel som internationalt.

Fokusfelter:

"Vi er attraktive for internationale borgere, studerende, gæster og arbejdskraft."

Hvordan: Modtagelsen af udenlandske borgere i Herning Kommune kan optimeres løbende, herunder udlevering af velkomstpakke med velkomstbrev formuleret på engelsk og tysk.

Foreningerne kan opfordres til løbende at gøre sig mere synlige og åbne for nye udenlandske borgere. Ligesom kommunen kan indgå i løbende dialog med erhvervs- og videregående uddannelsesinstitutioner om at bedre forholdene for udenlandske studerende. Endelig foreslås, at turistorganisationerne løbende kan forbedre sin markedsføring af området overfor potentielle gæster. 

"Vi er tilgængelige på hovedsprog."

Hvordan: Herning Kommune udvælger en afgrænset mængde information, som kan have relevans for virksomheder, som handler med virksomheder i Herning, for kommende internationale medarbejdere og borgere samt for potentielle gæster. Denne information kan oversættes til engelsk og tysk og vedligeholdes løbende.

Derudover kan formuleres en meget generel velkomsttekst om Herning. Velkomstteksten kan oversættes via en translate knap eller direkte til kinesisk, arabisk, russisk, spansk og fransk.

Borger:

Hvorfor:

Indbyggerne i Herning Kommune vil i stigende grad være beskæftiget på et arbejdsmarked, der kræver internationale kompetencer10. Flere virksomheder opkøbes af internationale koncerner eller ekspanderer internationalt. Mange gange medfører denne virksomhedstransformation, at virksomheden overgår til engelsk som virksomhedssprog.

Flere videregående uddannelsesinstitutioner indfører engelsk som det talte og skrevne sprog på udvalgte studieretninger, for at imødekomme den internationale efterspørgsel og for at kunne rekruttere de bedste underviserer. Kravet til at kunne begå sig internationalt i udlandet såvel som ved mødet med den internationale samhandelspartner/gæst etc. kræver interkulturelle kompetencer, såvel som bevidsthed om særtræk ved den danske kultur. Vigtigheden af morgendagens arbejdskrafts sproglige og interkulturelle færdigheder stiger. 8 % af Hernings indbyggere har andet oprindelsesland end dansk.

Det er en blanding af international (specialiseret) arbejdskraft, studerende, ægtefæller, familiesammenførte samt flygtninge. Mange af disse ønsker at blive og integrere sig i det danske samfund. En stadig større gruppe af mobil specialiseret international arbejdskraft påregner imidlertid at opholde sig i Herning i en afgrænset årrække. For dem har det betydning, at deres børn kan modtage undervisning, som kan overføres til andre lande. Borgerne ønsker en kvalitativ ydelse/service samtidigt med at de færreste borgere ønsker at betale mere i skat - dette stiller krav til innovationsevne, hvor international viden kan være en væsentlig parameter.

Status:

Alle elever i den almene folkeskole i Herning Kommune modtager undervisning i engelsk og tilbydes undervisning i tysk samt fransk. Elever med andet modersmål end dansk kan ved ankomsten starte i en modtageklasse og senere modtage supplerende undervisning i dansk. Herning Kommune støtter endvidere op om Den Internationale Skole og Det Internationale Gymnasium i Ikast.

Dertil kommer at alle skoler i forhold til folkeskolens formålsparagraf arbejder på at give børnene interkulturelle færdigheder. En del skoler deltager i udvekslingsprojekter, hvor elever og lærere har mulighed for at praktisere såvel sprog som interkulturelle færdigheder. En sprogvurdering af alle børn i alderen omkring 3 år gennemføres, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering.

Tosprogede børn, som på baggrund af en sprogvurdering vurderes at have behov for opfølgning, modtager sprogstimulering i dagtilbuddet i andetsproget dansk.

Desuden understøtter bibliotekerne borgernes muligheder for at tilegne sig viden og indsigt i internationale forhold, udvikle sproglige kompetencer og få adgang til alle relevante informationer. Biblioteket i Midtbyen har et særligt fokus på at perspektivere og formidle nyheder og aktualitet i en globaliseret verden.

Fokusfelter:

"Vi har interkulturelle og sproglige kompetencer"

Hvordan: Folkeskolen vil fortsætte arbejdet med at udvikle de interkulturelle og sproglige færdigheder i henhold til folkeskoleloven. Det kunne være en overvejelse at tilbyde nye sprogfag som eks. Kinesisk og russisk. Endvidere kunne det være relevant at opjustere de interkulturelle kompetencer. Via ungdomsskolen udbydes tillige sprogfag. En vej som kan udvikles.

"Vi har skole- og studietilbud til internationale borgere"

Hvordan: Vi vil løbende forbedre og samarbejde om skole- og studietilbud til internationale borgere i sammenhæng med den udvikling og de behov en ændret demografisk sammensætning medfører.

Erhverv

Hvorfor:

Den globale konkurrence stiller større krav til konkurrenceevne, innovation og produktivitet, fordi lønniveauet i Danmark er relativt højt. Den globale tidsalder, hvor det at sende informationer og transportere sig er blevet nemmere, betyder at flere virksomheder internationaliseres med filialer såvel som samhandelspartnere og kunder i flere lande.

Deraf følger, at gruppen af internationale medarbejdere er stigende. Ligesom mulighederne som følge af EU's retningslinjer om arbejdskraftens frie bevægelighed betyder, at flere søger til lande med højere lønninger og formodede gode jobs. Det globale marked åbner nye muligheder i form af nye markeder, ny kapital, nye samhandelspartnere etc. Erhvervsvirksomhederne i Herning har behov for at udvikle og tilpasse kompetencerne løbende til de globale udfordringer.

Status:

Herning Kommune udfører et stort strategisk arbejde for at tiltrække og udvikle de rigtige og bæredygtige internationale kultur- og sportsevents. Det vægtes, at de events kommunen tiltrækker har væsentlig oplevelsesøkonomisk betydning for vækst- og jobskabelse, samt at events'ene markerer og giver Herning en identitet internationalt. Generelt kan Herning Kommune tilbyde erhvervsudvikling og erhvervsservice til sine virksomheder, jævnfør lov om erhvervsfremme. Det gøres i dag ved at tilbyde iværksætter- og virksomhedsvejledning, samt ved at yde støtte til udviklingsprojekter, videncentre m.m. Herning Kommune deltager også i enkelte internationale projekter med fokus på erhvervsudvikling.

Fokusfelter:

"Vi er eksportorienterede"

Hvordan: Herning Kommune kan i større grad skabe sammenhæng mellem erhvervsservice og eksportfokus. Det kan eksempelvis gøres ved at stille krav herom i resultatkontrakter med udførende operatører.

"Vi tiltrækker og afvikler internationale events"

Hvordan: Herning Kommune vil være toneangivende som værtsby for internationale events. Vi vil turde udfordre vore samarbejdspartnere til at skabe unikke events sammen med os. Konkret støtter og afholder Herning internationale sports- og kulturevents. Eksempelvis arbejder Herning Kommune aktivt med at tiltrække internationale sportsevents på EM og VM niveau. Herning Kommune sætter derudover fokus på erhvervsturisme og støtter rammerne for erhvervsturisme.

"Vi innoverer internationalt"

Hvordan: Herning Kommune kan i større grad skabe sammenhæng mellem erhvervsservice, erhvervsudviklingsprojekter, erhvervsstøtte og innovation. Det kan eksempelvis gøres ved at stille krav herom i resultatkontrakter med udførende operatører. Og det kan gøres ved at kommunen via deltagelse i netværk inspirere virksomhederne til innovation.

"Vi samarbejder internationalt"

Hvordan: Danske virksomheder såvel som Herning virksomheder vil kunne hente inspiration, viden om såvel produkter som markeder ved at samarbejde med udenlandske videninstitutioner, virksomheder og potentielle produktaftagere. Herning Kommune kan fremme, at virksomheder agerer proaktiv på den internationale scene, ved at stille krav herom i resultatkontrakter med aktører, som modtager tilskud fra kommunen til udviklingsprojekter.

"Vi ansætter internationale borgere"

Hvordan: Internationale borgere besidder viden om deres oprindelseslands kultur og markedspotentiale. Med udgangspunkt i deres modersmål og kulturkendskab har de en unik mulighed for at bane vejen for virksomheder til nye markeder. Internationale borgere kan være i besiddelse af en faglig viden, som ikke findes i Danmark eller er svær at rekruttere i Danmark - eksempelvis en særlig svejseteknik, en medicinuddannelse, en ishockeykompetence eller en særlig ingeniøruddannelse i vindkraft.

Med de internationale borgere følger ofte en ægtefælle, der har interesse i at komme ind på det lokale arbejdsmarked. Jobcenter Herning vejleder internationale borgere om jobmuligheder i Herning, herunder om jobmuligheder i selve kommunen. Webportalen Jobnet giver mulighed for at såvel arbejdstagere som arbejdsgivere kan annoncerer efter job/ansatte. Jobcenter Herning udvikler løbende produktet således, at det svarer til behovet.

Medarbejder

Hvorfor:

Medarbejderne i Herning Kommune servicerer en mangfoldig befolkningsgruppe fra godt 120 forskellige oprindelseslande, forskellige sociale og uddannelsesmæssige baggrunde og forskellige behov. En stadig større del af disse borgere opholder sig midlertidigt i Herning for at arbejde eller studere. Virksomheder, der har behov for specialiseret udenlandsk arbejdskraft i kortere eller længere tid, forventer, at kommunen kan kommunikere med disse medarbejdere på henholdsvis engelsk og tysk.

For at kunne give borgerne en god oplevelse ved servicemødet stiller det krav til medarbejderens sprogfærdigheder, kommunikations- og interkulturelle færdigheder. Kan befolkningen spejle sig i kommunens medarbejder stab? Med en befolkning hvor 8 % har andet oprindelsesland end dansk vil det være naturligt om, medarbejderstaben sammensættes mere mangfoldigt, dog forudsat at kvalifikationerne er til stede.

En mere international medarbejderstab vil særligt i borgerrettede funktioner kunne være med til at fremme bedre kommunikation og forståelse. Det er vigtigt, at medarbejderne løser de givne opgaver optimalt inden for de givne ressourcerammer under hensyn til borger- og lovkrav. Det kræver blandt andet kontinuerlig tilgang af ny viden.

En viden som det kan være relevant at indhente uden for landets grænser. Endelig åbner globaliseringen nye muligheder for opgaveløsning. Det er muligt at deltage i internationale projekter, det er muligt at vidensudveksle over nettet og det er muligt at fundraise midler internationalt - særligt inden for EU.

Status:

Herning Kommune deltager i det regionale socialfondsprojekt "Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft". I den sammenhæng har medarbejdere i Borgerservice og Jobcenter modtaget sprogundervisning i tysk og engelsk samt fået øget interkulturel forståelse. Modtagelsesprocedurerne i relation til udenlandske borgere er forbedret. Medarbejderstaben er blevet mere mangfoldig inden for flere stillingskategorier. I relation til borgerrettede områder, er særlige sprogfærdigheder tillige en kompetence, der vægtes i forbindelse med rekruttering. Flere specialinstitutioner på Børn- og Unge området og Social, Sundhed og Beskæftigelsesområdet deltager i international vidensudveksling. Ligesom Teknik- og Miljø samt By, Erhverv og Kultur områderne har fundraiset midler til internationale projekter. Deltagelse i internationale projekter er imidlertid forholdsvis begrænset.

Fokusfelter:

"Vi yder god service til internationale borgere"

Hvordan: For at kunne yde god service til internationale borgere er det nødvendigt, at kommunen kontinuerligt sikrer, at medarbejderne besidder de rette kompetencer, herunder sprog- og interkulturelle kompetencer. Kommunen bør løbende tilbyde relevante kurser/efteruddannelse i såvel interkulturel forståelse som sprog for servicemedarbejdere med flere.

God service til internationale borgere fordrer, at mødet med kommunen er overskueligt, og at det er let at finde den nødvendige information, eks. om hvordan et barn indskrives i folkeskolen. Dette gøres dels ved at medarbejderne i Borgerservice har det store "overblik", og dels ved let tilgængelig information på nettet på dansk, engelsk og tysk.

"Vi indhenter ny relevant viden internationalt"

Hvordan: For at opnå bedre kvalifikationer til at varetage morgendagens opgaveløsning i relation til nye udfordringer på eksempelvis klimaområdet, nye handicaps og nye sociale problemer vil vi indhente ny relevant viden internationalt. Vi vil inddrage videncentre på områder, hvor det er muligt og giver mening. Vi bruger vores EU-kontor - Central Denmark EU-Office, netværk og internettet til at indhente ny viden og inspiration til opgaveløsning. Vi vil altid foretage en costbenefit afvejning, når vi indhenter ny viden - står tidsforbruget i forhold til forventet output. Samtidigt vil vi leve op til kommunens vision om, at turde gå nye veje. - Vi vil fastholde den høje kvalitet i kulturtilbud og kulturliv ved at indgå i internationale netværk jævnfør kulturministeriets kulturaftale med seks kommuner inkl. Herning i Midt- og Vestjylland. 

"Vi deltager i internationale projekter og fundraiser"

Hvordan: Hvor det giver mening og et forventeligt økonomisk fornuftigt output, vil vi deltage i internationale projekter, som vi forinden har fundraiset midler til. Vi vil derfor tidligt identificere områder, hvor vi har et udviklingsbehov eller en problemstilling, vi gerne ser løst internationalt. Herefter vil vi screene muligheder for medfinansiering og partnersøgninger eventuelt med hjælp fra Central Denmark EU-Office - vores EU-kontor i Bruxelles. 

"Vi rekrutterer rummeligt"

Hvordan: For dels at sikre at medarbejderstaben afspejler befolkningen og for at sikre særlig ekspertise, kan Herning Kommune rekruttere internationale borgere. Ved hvert enkelt stillingsopslag vælges den ansøger, der har de bedste relevante faglige og menneskelige kompetencer. Her kan sproglige og interkulturelle kompetencer have betydning.

"Vi tilbyder international kompetence- og lederudvikling"

Hvordan: Den øgede internationalisering i samfundet og de krav og muligheder, dette giver, skaber behov for, at ledere og medarbejdere besidder internationale kompetencer såvel som evnen til at se de strategiske muligheder for Herning. For at sikre disse kompetencer kan der for såvel ledere og ikke ledere gives mulighed for international kompetence- og lederudvikling.


With this international strategy, Herning Municipal wishes to play an active role in the internationalisation of our field. The citizens, companies and municipal employees must be ready and geared for the challenges presented by a growing global world.

Vision

"We are known for opinions and actions with an international outlook"

Challenge

The vision of Herning Municipal entails that employees, citizens, students and companies in Herning Municipal act internationally1 and are known to have an international outlook by its affiliates, customers, users, guests and contacts, in Denmark as well as globally.

Globalisation means changes for citizens and companies in Herning Municipal: 

 • Increased international competitiveness provides a new division of labour, where industry trades, in particular, move to countries with lower wages. Therefore, companies must be able to cooperate internationally. For many it will be difficult to gain foothold on the labour market due to weak resources. 
 • Distance in time and space has been reduced. The Internet and cheaper as well as quicker flights, means that it has become easier to communicate and transport people and goods. 
 • The population becomes more diverse in composition.

Facts 

 • The international division of labour means a change in business structure
 • Contracting and Business to Business relations become more international (cooperation/trade between companies)
 • Knowledge is generated and collected internationally
 • An increasing amount of companies in Denmark use English as their corporate language
 • More educational institutions in Denmark offer programs in English
 • Problem solving, for example environmental issues, more often requires international cooperation
 • More companies recruit qualified personnel internationally
 • 8% of the citizens of Herning Municipal originate from a different country than Denmark

The International Strategy is divided into four categories that make sense for Herning Municipal from a strategic point of view. The four categories are: reputation, citizen, business and employee. Listed under each category are statements explaining how the categories can unfold.

Reputation:

 • We are valuable to international citizens, students, guests and workers. 
 • We are available in principal languages.

Citizen:

 • We have intercultural and linguistic skills 
 • We offer school and study opportunities to international citizens

Business:

 • We are export-oriented 
 • We attract and execute international events 
 • We are internationally innovative 
 • We cooperate internationally 
 • We employ international citizens

Employee:

 • We offer good service to international citizens 
 • We gather new and relevant information internationally 
 • We participate in international projects and fundraisings
 • We offer broad recruiting 
 • We offer international competence and management training

Reputation

Why:

Herning wishes to encourage growth in the mid and western part of Central Denmark Region. We will achieve this by strengthening our powerhouse through means of new approaches and by being recognized nationally as well as internationally, for having a certain identity.

Status:

In many ways, Herning is the powerhouse that drives the progress in the mid and western part of Central Denmark Region. Herning is known for bringing sport and cultural events to the area and for being a dynamic business town. Businesses have formed and grown based on good ideas that have been "produced" and later sold, nationally as well as internationally.

Focus areas:

"We are valuable to international citizens, students, guests and workers."

How: Herning Municipal can continue to optimise the reception of foreign citizens, including the distribution of welcoming packages containing welcoming letters in English and German. Organizations can be encouraged to be more visible and open to new foreign citizens. Furthermore, to improve the conditions of foreign students, Herning Municipal can incorporate an ongoing dialogue with businesses and higher education institutions. Finally, it is suggested that tourist organisations continue to improve the marketing efforts aimed at potential guests.

"We are available in principal languages"

How: Herning Municipal selects a well-defined amount of information that will be relevant to companies that do business with companies based in Herning, to future international employees and citizens as well as potential guests. This information can be translated into English and German and kept up to date. Furthermore, a general welcoming text about Herning can be drafted. This text can be translated into Chinese, Arabic, Russian, Spanish and French by the click of a translate-button.

 

Citizen:

Why:

Increasingly, the citizens of Herning Municipal will be employed on a labour market that requires international competencies10. More companies are acquired by international groups or expand internationally. Often, this business transformation causes the corporate language to change into English. More educational institutions introduce English as the spoken and written language on certain study programs to accommodate the international demand and to be able to recruit the best teachers.

The demand to be able to succeed internationally in foreign countries and in meeting international trade partners, guests, etc., requires intercultural competencies as well as awareness of the characteristics of Danish culture. The linguistic and intercultural skills of the labour force of tomorrow are becoming increasingly more important. 8% of the citizens of Herning Municipal originate from a different country than Denmark.

It is a mix of international (specialised) labour, students, spouses, family reunified and refugees. Many of these wish to stay in Denmark and become integrated in Danish society. An increasing amount of specialised international mobile labour, however, intends to stay in Herning for a limited time period only. It is important for these that their children can receive education that can be transferred to other countries.

The citizens want a qualitative service, but at the same time very few want to pay more taxes. This sets demands for the innovation capacity where international knowledge can be a significant parameter.

Status:

All students in the primary and secondary schools in Herning Municipal take classes in English and are offered classes in German as well as French. Students with a different native language than Danish can, upon arrival, start in a special class and later receive additional lessons in Danish. Herning Municipal also supports the International School and the International Business Baccalaureate in Ikast.

In addition to this, schools work towards providing the children with intercultural skills with respect to the mission statement of the primary and secondary school. A number of schools participate in exchange projects where students and teachers get the opportunity to practice both linguistic and intercultural skills. A language assessment is performed around 3 years of age, if suspected that a child may need language stimulation due to conditions of linguistic, behavioural or other nature.

If a bilingual child is considered to need assistance based on the language assessment, it will receive language stimulation in its secondary language, Danish, while attending day care.

Furthermore, the libraries provide the citizens with the possibility to acquire knowledge and insight about international relations, develop linguistic competencies and gain access to relevant information. The library in downtown Herning puts focus on the broader perspective, the propagation of news and topicality in a globalized world.

Focus areas:

"We have intercultural and linguistic skills"

How: The primary and secondary schools will continue to develop the intercultural and linguistic skills under the Education Act. Offering new languages, such as Chinese and Russian could be considered11. Furthermore, it could be relevant to improve the intercultural competencies. Youth schools also offer language programs and this offer could be expanded.

"We offer school and study opportunities to international citizens"

How: We will continue to improve and cooperate on school and study offers for international citizens in conjunction with the development and needs that an altered demographic composition brings.

Business

Why:

The global competition makes greater demands for competitiveness, innovation and productivity, as the salary levels in Denmark are relatively high. The global age in which sending information and travelling has become easier, means that more companies are internationalised in regard to branching out as well as having partners and customers in many countries. As a result hereof, the number of international employees is increasing.

As a result of the EU policy about the free movement of labour, more and more look towards countries with higher salaries and presumably better jobs. The global market brings new opportunities by way of new markets, new capital, new business partners, etc. Businesses in Herning need to develop and adapt their competencies, continuously, to keep up with the global challenges.

Status:

Herning Municipal does great strategic work to attract and develop relevant and sustainable international culture and sport events. Emphasis is put on ensuring that the events have significant experience economy impact on growth and employment. From an international point-of-view, the events should also brand the identity of Herning. In general, Herning Municipal can offer business development and services to companies as per the law of business promotion. This is done by offering entrepreneurial and business guidance and by offering support for development projects, knowledge centres, etc. Herning Municipal also participates in a few international projects focusing on business development.

Focus areas:

"We are export-oriented"

How: Herning Municipal can, to a greater extent, create coherence between business services and export focus. Making a demand hereof in a performance contract between Herning Municipal and the executing operator can ensure this coherence. 

"We attract and execute international events"

How: In regards to hosting international events, Herning Municipal wishes to be trendsetters. We want to have the courage to challenge our business partners to join us in creating unique events. Herning specifically supports and organizes international culture and sport events. European Championships and World Championships are a few examples of what Herning Municipal work actively on attracting. Additionally, Herning Municipal also focuses on business tourism and supports the framework of business tourism.

"We are internationally innovative"

How: Herning Municipal can, to a greater extent, create coherence between business services, business development projects, business support and innovation. Making a demand hereof in a performance contract between Herning Municipal and the executing operator can ensure this coherence. Herning Municipal can also inspire innovation in the companies, by participating in networking opportunities.

"We cooperate internationally"

How: Danish, as well as Herning based companies will be able to gather inspiration and knowledge about products and markets by cooperating with foreign knowledge institutes, companies and potential product buyers. Herning Municipal can encourage companies to act proactively on the international stage. This can be done accordingly by making demands in performance contracts with businesses that receive funding for development projects from the municipal.

"We employ international citizens"

How: International citizens posses knowledge about the culture and market potential of their home countries. Because of their native language and cultural knowledge, they have a unique opportunity to pave the way to new business markets. International citizens can be in possession of an expertise that does not exist or is difficult to recruit in Denmark.

This could be a certain type of welding, a medical education, ice hockey skills or a specific degree in wind power engineering. The international citizens often bring a spouse who may have an interest in entering the local labour market. Jobcenter Herning will counsel international citizens about job opportunities in Herning, as well as opportunities within the municipal. The web portal Jobnet, provides the possibility for both the employee as well as the employer to advertise for jobs/employees. Jobcenter Herning continuously develops the service to ensure that it meets the current needs.

Employee

Why:

The Herning Municipal employees service a diverse population group from approximately 120 different countries as well as different social and educational backgrounds and different needs. An increasing share of these citizens is only residing in Herning temporarily, to work or study. Businesses with a need for specialised foreign labour for shorter or longer periods expect the municipal to be able to communicate with the employees in English and German.

The linguistic, communicational and intercultural skills of the municipal employee are important factors in providing the foreign citizens with a positive experience of the service meeting. Can the population reflect themselves in the municipal employees? With a population of which 8% originate from a different country than Denmark, a more diverse composition of the municipal labour force would be natural. The job qualifications however, would have to be met.

An increasingly international labour force could facilitate better communication and understanding, particularly in positions that service the citizens. It is important that the given tasks are solved in the best manner possible, within the provided resource limits and while taking citizens and legal requirements into account.

This, for instance, requires continuous supply of knowledge. It may be relevant to gather this information outside national borders. Finally, globalization opens up to new problem solving opportunities. It is possible to participate in international projects, it is possible to exchange knowledge over the Internet and it is possible to fundraise, especially within the EU.

Status:

Herning Municipal participates in the regional social fund project "Recruiting and retaining foreign labour". In this context, the employees at Citizens' Service and Jobcenter Herning have received courses in German and English as well as courses in intercultural understanding. The reception process of foreign citizens has been improved. The municipal labour force has become more diverse within the different employment categories. Special language skills are furthermore of great priority when recruiting for citizen-oriented job positions. Several specialised institutions within the Børn og Unge sector (Children and Youth) as well as the Social, Sundhed og Beskæftigelse sector (Social, Health and Employment), participate in international knowledge exchange. The Teknik og Miljø (Engineering and Environmental) as well as By, Erhverv og Kultur (City, Business and Culture) have done fundraising for international projects. Participation in international projects is, however, relatively limited.

Focus areas:

"We offer good service to international citizens"

How: In order to provide good service to international citizens it is vital that the municipal ensures that the employees possess the right skills, including linguistic and intercultural skills. The municipal should, on a regular basis, offer relevant courses/in-service training to the service employees, among others, in both intercultural understanding and languages. To provide good service to international citizens it is required that the meeting with the municipal is manageable and that it is easy to find the necessary information. For instance, this could be information about how to enrol a child in primary and secondary school. To provide good service, the employees in Citizens' Service have to have the bigger perspective on things. Furthermore, it should be easy to access information online in Danish, English and German.

"We gather new and relevant information internationally"

How: We wish to gather new and relevant knowledge internationally in order to obtain better qualifications. These qualifications can then be used to solve new challenges such as climate, new disabilities and new social problems. We will draw on the expertise of knowledge centres in fields where it is possible and makes sense to do so. We will use our EU-office, Central Denmark EU-office, networks and the Internet to gather new knowledge and inspiration to use in problem solving. We will always conduct a cost-benefit evaluation when gathering new knowledge. How does time spent relate to expected output? At the same time we want to live up to the vision of the municipal, which is daring to explore new avenues. We want to maintain the high quality of our current cultural offers and cultural life by joining international networks as per the Cultural Agreement by the Ministry of Culture between the municipalities of Central and Western Jutland.

"We participate in international projects and fundraisings"

How: We wish to participate in international projects for which we have fundraised, if it makes sense to do so and provides a sensible economical output. Therefore, we wish to identify development or problem areas early on that could benefit from being solved internationally. We will then screen the possibilities of co-financing and partner searching, possibly with help from our EU-Office, Central Denmark EU-Office, in Bruxelles.

"We offer broad recruiting"

How: Herning Municipal can recruit international citizens to ensure that the municipal labour force reflects the population and to ensure special expertises. With every job application, the applicant with the most relevant professional and interpersonal skills will be chosen. Here, linguistic and intercultural competencies can be of importance.

"We offer international competence and management training"

How: The increasing internationalisation of society brings many demands and possibilities. This means that leaders and employees need to possess international competencies, as well as the ability to see the strategic opportunities for Herning. By offering international competence and management training to leaders and non-leaders, these competencies can be secured.


Strategien er fra 2012.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker strategien tilsendt via mail. Vi har den også på engelsk.

Kontaktinfo

Merete Gammelmark
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96288505
Mobil: 21194522
Send e-mail til bekmg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.