Tilbage

Inklusionsstrategi (fællesskabsstrategi)

'Alle børn og unge er en del af fællesskabet'. Det er titlen på Herning Kommunes inklusionsstrategi.

Herning Kommunes Inklusionsstrategi er udarbejdet i et samarbejde mellem dagtilbud, skoler, Center for Børn og Læring, Center for Børn og Forebyggelse og faglige organisationer.

Grundstenene i strategien er Børnekonventionen og Salamancaerklæringen, der fremhæver alle børns ret til at få en uddannelse og være en del af fællesskabet.

Vi har lavet to pixi-udgaver af vores inklusionsstrategi, så du er fri for at læse den store rapport på 62 sider.

Her på siden kan du læse pixi-udgaven rettet mod fagprofessionelle, og nederst på siden ligger desuden inklusionsstrategien rettet mod forældre.

Hvis du er interesseret i at se den samlede inklusionsstrategi, er du velkommen til at skrive til os. Så får du den tilsendt via mail.

Digital tilgængelighed

PDF-filerne i 'Mere info' boksen er grafiske fremstillinger af kommunens inklusionsstrategi. De er desværre ikke alle digitalt tilgængelige for mennesker med visse typer handicap.
Begge pixi'er ligger i et tilgængeligt format herunder.

Herning Kommunes inklusionsstrategi - pixi til fagprofessionelle og pixi til forældre

Denne pixiudgave af "Alle børn og unge er en del af fællesskabet" er udarbejdet til fagprofessionelle, som en hjælp til hurtigt at kunne få et overblik over strategiens indhold. Pixiudgaven er således en samling af Inklusionsstrategiens:

 • Mindset
 • Menneskesyn
 • Læringsforståelse
 • Anbefalinger og krav til inklusionsarbejdet

Som fagprofessionelle skal vi i hovedtræk understøtte, at alle børn og unge:

 • Trives
 • Oplever sig holdt af gennem særlig relationer
 • Indgår i ligeværdige fællesskaber og oplever at have venskaber
 • Oplever progression i læring og udvikling

Vi skal som fagprofessionelle være bevidste om, at sprog skaber virkelighed. Vi skal konstant udfordre vores egen italesættelse af virkeligheden gennem refleksion af os selv, turde give reflekteret sparring til kolleger og i samme ombæring modtage reflekteret sparring fra kolleger.

Vi skal som fagprofessionelle fokusere på, at udvikling skabes i en anerkendende og nysgerrig dialog. Vi skal forstå de udfordringer og problemer, vi møder ud fra de sammenhænge og relationer, de er opstået i. Endelig skal vi konsekvent invitere forældre og familie ind som medspillere i problemforståelse og handleplaner med henblik på at styrke den sociale kapital hos alle børn.


Mindsettet er det bærende element i Herning Kommunes inklusionsstrategi, der overordnet står i relation til den kommunale Børn og Ungepolitik og tager afsæt i FN's børnekonvention og Salamancaerklæringen.

Den grundlæggende inklusionstanke er inspireret af Bent Madsen (2011):

"Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes - det er en egenskab ved fællesskabet."

Citatet rammer noget essentielt i forhold til at forstå in- og eksklusionsprocesser. Her drejes fokus væk fra individperspektivet, der ser en eventuel problematisk adfærd, som en iboende egenskab ved barnet, mod et kontekstperspektiv, der overvejende tillægger miljøet ansvaret for at tilpasse sig barnet og dets behov.

Kontekstperspektivet er kernen i inklusionsstrategiens mindset, der omfavner børn og unge i alle positioner i evidenstrekanten.

Inklusionsarbejdet er således for alle børn - ikke blot de børn, der kommer fra et specialtilbud til et almentilbud. 

Strategiens menneskesyn omfavner en overbevisning om, at hvert enkelt menneske skal respekteres, som det er. Det er af stor betydning, at alle børn og unge har en oplevelse af at møde anerkendelse, værdsættelse og samhørighed med andre samt udfordringer inden for nærmeste udviklingszone.

Når udsathed beskrives, vil det helt bevidst blive formuleret på følgende måde; børn i udsatte positioner. Denne beslutning er forankret i selve mindsettet, der tillægger sprogets og italesættelsen stor betydning ift. barnets livsmuligheder. Ved at italesætte; barnet i udsatte positioner skabes der gennem sproget automatisk en eksternalisering af udsatheden.

Udsatheden anskues derfor ikke som en uforanderlig del af barnet, men en midlertidig position, som barnet er i, og som alle børn kan havne i grundet forskellige ydre faktorer som fx forældrenes skilsmisse eller dødsfald i familien.


Børn og Unge i Herning Kommune har følgende inklusionsdefinition:

"Inklusion omfatter såvel fysisk integration som social integration, og der er såvel et omsorgs- som et udviklingsperspektiv. Inklusion er en proces, hvor der er fokus på udviklings- og omsorgsmiljøet og de sociale fællesskaber. Det er således udviklings- og omsorgsmiljøerne, der skal tilpasses barnet, såvel som barnet skal lære at begå sig i de mange arenaer og fællesskaber, som naturligt hører med til at være barn, ung og voksen.
Tilpasningen skal ikke alene ske til børn med særlige behov, men til alle børn, idet alle børn opfattes med forskellige/særlige behov."

Herning Kommunes inklusionsdefinition omfatter to vidt forskellige inklusionsdefinitioner, hvilket tydeliggøres i første linje, nemlig den kvantitative/økonomiske inklusion gennem fysisk integration og den kvalitative inklusion gennem social integration.

Kvantitativ inklusion omhandler i korte træk om segregeringsgraden og således om det politiske målspor om, at 96% af danske elever skal være inkluderet i almenområdet. Kvalitativ inklusion omhandler den fysiske og psykiske velbefindende. Fokus er, at alle børn og unge skal trives og udvikle sig uanset, i hvilket miljø de befinder sig i.

I Herning Kommune anskues de to definitioner på inklusion som en sammenflettet enhed, der sammensat udgør en proces, hvor fokus er på udvikling, omsorg og fællesskabet. Det er således et kommunalt udtryk for, at vi ikke kan lykkes med inklusionsarbejdet, hvis vi udelukkende fokuserer på den kvantitative inklusion. Vores overordnede fokus er nødt til at være på den kvalitative inklusion, for at sikre optimale trivselsforhold hos alle børn og unge.


Læringsforståelse i Inklusionsstrategien er inspireret af Bourdieus kapitaler og Deweys vækstteori. Forudsætningen i vækstteorien er, at alle

organismer stræber efter at udvikle og tilpasse sig for at kunne udnytte omgivelserne bedst muligt og dermed blive i stand til at skabe de bedst mulige betingelser for sig selv.

Vi ønsker, at vores børn får de bedste muligheder for at kunne klare sig som aktive deltagere i et demokratisk samfund. Inklusion kan således siges at
være et demokratisk ideal, som dagtilbud og skoler skal understøtte
børnene og de unge i at lykkes med.

I nærværende strategi ses dagtilbud og skole som en nøgle til at ruste børnene til deres fremtidige liv. Denne nøgle har tre takker, nemlig økonomisk/faglig kapital, kulturel kapital og social kapital. Disse tre kapitaler giver tilsammen adgang til samfundet og danner derfor også udgangspunkt for at forstå folkeskolens og dagtilbuddenes kerneopgave.
De tre kapitaler repræsenterer forskellige kompetencer, der vægtes forskelligt afhængigt af konteksten. Hvad, der fx har værdi i dagtilbuddet, har måske ikke den samme værdi i skolen, hvilket har betydning for barnets selvopfattelse. Dette er en vigtig betragtning at have for øje særligt ved barnets overgange fra en kontekst til en anden.

De tre kapitaler handler om at give børnene adgang til deltagelse i samfundet:

 • Økonomisk/faglig kapital handler om, at børnene opnår viden, færdigheder og kompetencer, så de kan uddanne sig og blive tilknyttet arbejdsmarkedet. I denne forstand forstår vi økonomisk kapital som faglig viden.
 • Kulturel kapital handler om, at børn og unge kender deres kultures store fortællinger, deres egen og andres historie, hvilket gør dem i stand til at kunne tale med om samfundsrelevante emner og blive taget alvorlige som demokratiske borgere i et demokratisk samfund.
 • Social kapital handler om, at børn og unge kan bringe deres viden, holdninger og ambitioner i spil med andre på demokratiets præmisser. Social kapital handler om netværks og relationers synergieffekt.
 • Dagtilbud og skole handler dermed om at ruste børn og unge til hele livet, både arbejdslivet, det kulturelle og dannede liv samt livet i samspil med andre.

Rammen for inklusionsarbejdet i forhold til mindset

Mindsettet i korte træk:

 • "Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes - det er en egenskab ved fællesskabet"
 • Inklusionsarbejdet er for alle børn - ikke blot de børn, der kommer fra et specialtilbud til almenområdet.
 • Respekt for forskelligheder
 • Forældrene er en ressource - både ift. det enkelte barn og børnefællesskabet.

Det er centralt at alle dagtilbud og skoler tager mindsettet til sig og får drøftet hvilken betydning menneskesynet, inklusions- og læringsforståelsen har lokalt set.


Evidensbaserede indsatser i Herning Kommune anvendes som en del af kompetenceudviklingen hos personalet i dagtilbud og skoler. I Herning Kommune arbejder alle dagtilbud og skoler evidensbaseret.

Følgende evidens- og kvalitetssikringstilbud anvendes i Herning Kommune:

 • PALS
 • LP
 • DUÅ
 • Herningmodel dagtilbud
 • Herningmodel skole
 • Samspil og relationer i dagplejen

I tråd med implementeringen af de evidensbaserede programmer er det i Herning Kommune politisk bestemt, at alle dagtilbud og skoler skal have mindst én uddannet AKT ressourceperson.

AKT ressourcepersonen kan rådgive og vejlede kolleger og hurtigt agere over for børn, der kommer i sårbare positioner. Desuden skal AKT'eren være frontløber ift. at sætte fokus på inklusionsstrategiens mindset, der ser barnet i et kontekstperspektiv.

Rammen for inklusionsarbejdet i forhold til evidens og AKT

Alle dagtilbud og skoler arbejder evidensbaseret.

I Herning Kommune skal alle dagtilbud og skoler have mindst én AKT uddannet ressourceperson
og der skal foreligge en funktionsbeskrivelse, der er tilgængelig for medarbejderne.

Det anbefales at der er flere AKT uddannede, afhængigt af størrelse og struktur og at flere uddannes i diplommodulet "Social inklusion".


Dagtilbud og skole har stor betydning for børns udvikling, men den mest betydningsfulde faktor er forældrene. Flere undersøgelser viser, at børnenes læring og skoleresultater i vid udstrækning er afhængig af familiebaggrund. Forældrene er således særdeles vigtige aktører, når børns læring og inklusion skal understøttes. En del af det pædagogiske arbejde i dag handler derfor om at sikre sig, at hele forældregruppen inddrages og spiller en rolle. Udgangspunktet for Inklusionsstrategien er desuden at anskue forældre som samarbejdspartnere frem for tanken om forældre som klient eller kunde i dagtilbuddet eller skolen.

Forskning peger på, at det er en god ide at indføre en form for forældreindkøring eller forældreintroduktion i samme tråd med den, der er for børnene. Det anbefales, at det pædagogiske personale informerer forældrene om, at som professionelle ved de noget om barnets generelle trivsel og udvikling, men lige præcis det enkelte barn ved forældrene mest om.

Når man bliver forældre i dagtilbud eller skolen, er det en ny tilværelse, der medfører en masse nye muligheder, udfordringer og krav. Det er derfor vigtigt at samarbejdet bærer præg af en forventningsafstemning fx ift. følgende spørgsmål: "Hvad vil det sige at være forældre i dagtilbud eller folkeskole?", "hvad forventes der af én?" og "hvordan bidrages der bedst muligt ind i samarbejdet?" Her er det vigtigt, at kravene og forventningerne til forældresamarbejdet er kendt af alle i dagtilbuddet og skolen - både ledelsen, bestyrelsen, medarbejderne og forældrene.

Ovenstående kapitel centrerer sig om følgende fire elementer, der samlet set er med til at udgøre det gode professionelle forældresamarbejde:

 • Inddragelse af forældre frem for udelukkende en informerende tilgang
 • Tydelig forventningsafstemning til roller og ansvar gennem forældreintroduktion
 • Fælles visioner og mål til forældresamarbejdet i hele dagtilbuddet/skolen
 • Forældrene tilbydes aktive og betydningsfulde positioner i arbejdet med barnet/børnefællesskabets udvikling, trivsel og læring med henblik på at styrke den økonomiske, sociale og kulturelle kapital.

Vejene til at understøtte disse fire elementer vil i det følgende blive tydeliggjort:

 • Alle dagtilbud og skoler skal arbejde med det inddragende forældresamarbejde og vælge et vidensbaseret antimobbeprogram. Det anbefales at anvende Fri for Mobberi (dagtilbud og indskolingen), Mobningens ABC (mellemtrinnet) og DropMob (skabelon til antimobbestrategi). Desuden anbefales det, at dagtilbud anvender dialogvurderingen i Hjernen&Hjertet på alle børn.
 • Jf. § 1. stk. 2 i "Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen" skal alle skoler have en vidensbaseret antimobbestrategi, der er kendt på alle niveauer, både af børn, forældre, medarbejdere og ledelse. Antimobbestrategien skal både omfatte et forebyggende og indgribende perspektiv. Det anbefales at anvende skabelonen i DropMob.
 • Alle dagtilbud skal have en handleplan mod mobning. Handleplanen skal både omfatte et forebyggende og indgribende perspektiv. Det anbefales at anvende skabelonen i DropMob.
 • Dagtilbuddets/skolens værdigrundlag skal indeholde en handleplan for forældreintroduktionen eller en henvisning til en selvstændig handleplan for forældreintroduktionen. Handleplanen kan fx indeholde bud på rollefordelingen, gensidige forventninger til samarbejdet samt en skabelon for mødestrukturen til diverse forældremøder.

 •  

  Dagtilbuds- og skoleledelsen udarbejder en procedure for henholdsvis det generelle og det udvidede forældresamarbejde, der inddrager forældrene som en ressource.
 • Det anbefales at forældre allerede fra dagtilbuds-/skolestarten bliver bevidstgjort om, at de bidrager med en vigtig viden omkring barnet, der er med til at sikre og understøtte deres barn og børnegruppens trivsel, læring og udvikling.

 • Det anbefales at forældre inddrages i den pædagogiske praksis. De skal ikke blot informeres gennem den skriftlige og mundtlige dokumentation i dagtilbuddet/skolen, men kan med fordel inddrages i dagtilbuddets/skolens værdier, men også i løsningen af konflikter i børnegruppen.

Anbefalinger til materialer, der understøtter forældresamarbejdet:

 • Fri for Mobberi (dagtilbud + indskoling)
 • Mobningens ABC (mellemtrinnet)
 • DropMob (skabelon til antimobbestrategi)
 • Den usynlige klassekammerat (Indgribende indsats ift. mobning i skolen)
 • Inklusion og forældresamarbejde - YouTube klip
 • Forældrefiduser.dk
 • DCUM - sammen mod mobning
 • Inklusionsklar.dk
 • Sikkerchat.dk

Inklusionsstrategiens mindset, "det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan [inkluderes] - det er en egenskab ved fællesskabet", er samstemmende med Herningmodellen for børn og unge i socialt udsatte positioner, der har fokus på hverdagslivsperspektivet:

"At barnet/den unge så vidt muligt bevarer tilknytningen til hverdagen i et nærmiljø."


I arbejdet med at holde fokus på børn og unge i udsatte positioners dagtilbudsliv og skolegang er samarbejdet mellem dagtilbud/skole og Center for Børn og Forebyggelse (CBF). afgørende. Dette samarbejde er centreret om de mødefora, der kaldes RessourcerCenterMøder skole (RCM skole) og

RessourceCenterMøder dagtilbud (RCM dagtilbud).

Målet med RCM skole og dagtilbud er at øge inklusionen af børn i udsatte positioner. Gennem en samarbejdsstruktur med fast sparring på individ-, gruppe-, og organisationsniveau vil man kunne understøtte nogle afgørende kompetencer i dagtilbud/skole fx, at:

 • Kunne identificere målgruppen mere effektivt.
 • Kunne identificere eksklusionsfaktorer.
 • Arbejde systematisk og målrettet med indsatser for børn i udsatte positioner.
 • Etablere faglige miljøer på tværs af dagtilbud og skole om konkrete temaer (fx sprog, leg, kognition, med mere).
 • Involvere forældrene som ressource i arbejdet.
 • Skabe tydelighed omkring ansvarsfordelingen mellem skolen, dagtilbud og forældre og CBF.

I Herningmodellen for børn og unge i socialt udsatte positioner såvel som i indeværende inklusionsstrategi ses forældrene som en ressource og en medvirkende aktør i at skabe forandringer for barnet og for fællesskabet i dagtilbuddet og skolen.

En måde at arbejde inddragende på i samarbejdet mellem dagtilbud/skole, forvaltning og forældre til børn i udsatte positioner er, at holde et inddragende netværksmøde. Metoden inddragende netværksmøde har et indlejret menneskesyn og syn på udfordringer, der er baseret på en løsningsorienteret tilgang.

Disse er:

 • Mennesker har ressourcer til at udvikle sig og komme videre, uanset hvor store problemerne ser ud til at være.
 • Løsningerne er ofte tættere på end vi tror. Komplekse problemer kræver ikke nødvendigvis komplekse løsninger.
 • Små skridt kan være betydningsfulde udløsere af vigtige forandringer.
 • Fremtidsønsker og drømme fungerer energiskabende og motiverende. Vi har alle idéer og ønsker for, hvordan vores fremtid skal se ud. Det er målene, der er drivkraften i at skabe forandring.
 • Der er altid tidspunkter, hvor problemerne ikke er til stede - undtagelser fra problemet.
 • Vi bruger målene og undtagelserne til at finde løsningerne.

 • Hvis det, vi gør, ikke virker, så gør vi noget andet. Og hvis det virker, så gør vi mere af det.
 • Vi har fokus på sproget, fordi de formuleringer vi vælger, når vi taler med andre, kan fremme eller 

  hæmme gode løsninger. Det man taler om har en tendens til at vokse. Vi beskriver og forholder 

  os til mennesker på en måde, som kan styrke og udvikle dem ved blandt andet at gå på opdagelse 

  efter særegne evner, talenter, fortrin og ressourcer.
 • Det handler om at beskrive hvor, hvornår og hvordan problemet kommer til udtryk, ikke hvorfor.


ELEVator udgør en komponent i Herningmodellen for børn og unge i socialt udsatte positioner, hvor der er etableret en målrettet opsøgende indsats over for anbragte børn med henblik på, at skabe et grundlag for en god skolegang. At elevere betyder "at løfte", og en elev er derved "én der løftes". Vi vil gerne være med til at give udsatte børn et fagligt og socialt løft, så de kan løfte sig selv ind i et børne- og voksenliv med bedre muligheder for en god tilværelse.

Rammer for inklusionsarbejdet i forhold til børn i udsatte positioner

Dagtilbud og skoler har formaliserede samarbejdsfora med CBF. Disse fora kaldes RessourceCenterMøder.

Alle ledere og medarbejdere har viden om inddragende netværksmøder samt øvrige specialpædagogiske tilbud i Herning Kommune. Desuden har skoler viden om ELEVator projektet.

Institutioner og skoler inden for specialområdet arbejder med mindsettet og den specialpædagogiske indsatstrappe herunder hverdagslivsperspektivet.


Fra den forskningsbaserede viden, der er på området, ved vi:

 • Et nært og positivt samarbejde mellem forældre og de professionelle er af stor betydning.
 • At det har betydning, at børn og unge lærer regler og normer for adfærd i det nye miljø, hvilket øger oplevelsen af at høre til og undgå misforståelser.
 • Væsentlige indholdsmæssige ligheder mellem det tidligere og det nye miljø, der danner bro mellem tidligere læring og den ny læring, fremhæves og understøtter en positiv oplevelse af egen formåen.

Rammer for inklusionsarbejdet i forhold til overgange

Hvert dagtilbud og hver skole beskriver sine overgange. Beskrivelserne skal som minimum indeholde:

 • en beskrivelse af det fagprofessionelle samarbejde
 • en beskrivelse for de aktiviteter, der gennemføres for såvel børn som forældre
 • en drøftelse mellem de fagprofessionelle på såvel det faglige, det sociale som det kulturelle indhold
 • der udarbejdes en skabelon med indhold for den fagprofessionelle drøftelse
 • indsatserne skal evalueres hvert år i samarbejde mellem afgivende og modtagende organisation

Alle dagtilbud laver en overgangsvurdering i Hjernen&Hjertet på barnet, som kortlægger barnets robusthed og forandringsparathed.

Alle skoler følger op på dagtilbuddets overgangsvurdering i Hjernen&Hjertet ved at integrere data fra den samlede børneprofil i barnets elevplan.


InklusionsProfilen er selve implementeringen og forankringen af inklusionsstrategien. Herunder konsolidering af de evidensbaserede programmer.

InklusionsProfilen består af 4 pejlemærker, der er med til at kendetegne et inkluderende læringsmiljø i dagtilbud og skoler. Hvert pejlemærke har understøttende markører, der er en udarbejdet som en direkte kobling til mindsettet, kravene i inklusionsstrategien samt de kommunale årsmål.

InklusionsProfilen vil blive udformet i et digitalt spørgeskema, som besvares af ledelsen forinden et kvalitetsdialogmøde med forvaltningen. InklusionsProfilen er således en hjælp til få tydeliggjort hvilke indsatser, der med fordel kan arbejdes med fremover i det/n enkelte dagtilbud/skole.

De fire pejlemærker er:

 1. Alle arbejder vidensbaseret og systematisk
 2. Forældre inddrages som en ressource
 3. Der tilbydes forskellige tiltag til forskellige behov
 4. Der arbejdes med en tydelig implementeringsplan i en evalueringskultur

Indledning

Denne forældrepjece er i korte træk en hjælp til at forstå hvad inklusion er, hvorfor inklusion er vigtigt, hvorfor der er udarbejdet en ny kommunal inklusionsstrategi og sidst men ikke mindst, hvorfor I som forældre skal inddrages i inklusionsarbejdet. 

I Herning Kommune arbejder vi med en inklusionsforståelse, der i høj grad omfatter alle børns psykiske og fysiske velbefindende. I vores optik, er det ikke inklusion, hvis blot barnet fysisk flyttes fra fx et specialtilbud til et almentilbud - Det er først inklusion når barnet trives og ser sin tilværelse som meningsfuld.

Inklusion er i sig selv en vision om, at ingen skubbes ud, men hvor alle børn og unge er en del af fællesskabet. Et fællesskab, der giver plads til, at børn og unge bidrager på forskellige måder med forskellige afsæt. Det er rent faktisk kvaliteten i forskelligheden, der er begrundelsen for, at der skal inkluderes mere. Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag for alle børn og unge. Desuden viser forskning, at elever, der går i et specialtilbud har sværere ved at bestå folkeskolens afgangsprøve end eleverne på almenområdet, og der er efterfølgende langt færre, der går i gang med en ungdomsuddannelse. Modsat viser undersøgelser, at når en elev inkluderes i en normalklasse, så trives de generelt rigtig godt i skolen og deltager både fagligt og socialt i klassen.

Inklusion er derfor en vigtig pædagogisk opgave, der skal håndteres i dagtilbud, fritidshjem, folkeskoler og SFO'en. En af de vigtigste forudsætninger for trivsel og succesfuld inklusion i dagtilbud og skole er, at I som forældre inddrages i at styrke fællesskabet. Dette fordi, I som forældre kender jeres børn bedst, men også fordi I møder jeres barns venner og ser dem i andre sammenhænge end pædagoger og lærere gør.

Hvorfor en ny kommunal inklusionsstrategi?

Inklusion er et begreb, der de sidste 10 år har fyldt meget både i de politiske debatter og i hverdagen i dagtilbud og skoler. Begrebet er blevet italesat i så mange sammenhænge, at det i dag har fået tildelt mange forskellige betydninger.

I Herning Kommune ønsker vi at alle, der arbejder med børn og unge tilegner sig et fælles sprog og en fælles forståelse af inklusionsbegrebet. Strategien opstiller rammer for inklusionsarbejdet og det vil få den betydning, at alle dagtilbud og skoler i perioden 2016-2020 vil arbejde med at implementere strategiens kerneelementer.

Som nævnt i indledningen forstår vi inklusion på den måde, at alle børn og unge er en del af fællesskabet, at de trives og ser sin tilværelse som meningsfuld. Fundamentet i Inklusionsstrategien "Alle børn og unge er en del af fællesskabet" er et mindset, der overordnet står i relation til den kommunale Børn og Ungepolitik og tager afsæt i FN's børnekonvention og Salamancaerklæringen.

Mindsettet skal forankres i alle dagtilbud og skoler og omfatter følgende kerneelementer:

"Det er ikke en egenskab ved det enkelte barn, der afgør, om det kan inkluderes - det er en egenskab ved fællesskabet. Inklusionsarbejdet er for alle børn og unge - ikke blot de børn og unge, der kommer fra et specialtilbud til almenområdet. Der er en respekt for forskelligheder og en anerkendelse af, at forskelligheder er en kvalitet. Forældre er en ressource - både ift. det enkelte barn og børnegruppens trivsel."

Mindsettet sætter fokus på, at det ikke er en iboende egenskab ved barnet, der afgør om det kan inkluderes eller ej - det er en egenskab ved fællesskabet. Det betyder, at det er de voksne, der har det overordnede ansvar for barnets inklusionsmuligheder.

Inklusionsarbejdet er et net, der bredes ud under alle børn og unge og ikke blot de børn og unge, der kommer fra et specialtilbud til almenområdet. Dette fordi inklusionen netop handler om at alle børn og unges trives i et fællesskab.

Respekt for forskelligheder kan måske virke som en selvfølge, men vi voksne er rollemodeller for vores børn og det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er, at både pædagoger, lærere og forældre går forrest ift. at anerkende forskellighederne som en ressource - og dette skal være tydeligt for alle børn og unge. 

Forældres rolle i inklusionsarbejdet

I som forældre er en meget stærk ressource ift. at understøtte jeres barns trivsel, men også resten af børnegruppens trivsel. Undersøgelser har vist, at forældres forståelse af og opbakning til det, der sker i dagtilbuddet eller skolen, er afgørende for barnets trivsel og læring.

Denne "forståelse af og opbakning til" har nemmere ved at opstå, når I som forældre inddrages i dagtilbuddets og skolens værdier, visioner mm. I bliver derfor som forældre inddraget ved dagtilbuds og skolestarten bl.a. ift. at drøfte og klargøre hvilke forventninger, der er til jer som forældre og hvilke forventninger I kan have til dagtilbuddet og skolen.

Også ift. inklusionsarbejdet er det vigtigt, at I som forældre inddrages fordi meget af det, der foregår i dagtilbud, fritidshjem, skole eller SFO påvirkes af, hvordan der tales om det derhjemme og hvad forældre bekymrer sig om og glædes over.

Alt i alt handler det om at fokusere på, at dagtilbuddene, skolerne og I som forældre har ét fælles mål, nemlig at sikre jeres børns trivsel, udvikling og læring.

Gode inklusionsforældretips

 1. Støt dit barn i at indgå legeaftaler på kryds og tværs i børnegruppen - både i dagtilbuddet/skolen og fritiden.
 2. Tal ikke dårligt om de andre børn i dagtilbuddet eller skolen, deres forældre, lærere eller pædagoger.
 3. Indfør social fødselsdagspolitik.
 4. Giv dit barn opmuntring til at sige fra og til at støtte og forsvare kammerater.
 5. Vær åben og positiv, når andre forældre fortæller om deres barns problemer.

Ønsker du at vide mere om inklusion, kan du kontakte:

 • Dagtilbuddet eller skolen
 • Dagtilbuds- eller skolebestyrelsen
 • Inklusionskoordinator i Center for Børn og Læring
 • Kommunens PPR
 • Gå ind på følgende hjemmeside, der beskriver inklusionsarbejdet, evidensindsatser og Herningmodellen: www.herningmodellen.herning.dk
 • Orienter dig i de bagvedliggende hensigter om inklusion ved at læse om Salamancaerklæringen og Handicaperklæringen eventuelt på ministeriernes hjemmesider om deres barns problemer.

Gode trivselsmaterialer

 • Fri for Mobberi (dagtilbud + indskoling)
 • Mobningens ABC (mellemtrinnet)
 • Den usynlige klassekammerat (Indgribende indsats ift. mobning i skolen)
 • Inklusion og forældresamarbejde - YouTube klip
 • Forældrefiduser.dk
 • DCUM - sammen mod mobning
 • Inklusionsklar.dk
 • Sikkerchat.dk

Strategien er gældende fra 2016 - 2020.

Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker strategien tilsendt via mail.

Du kan også få tilsendt en pixi-udgave til fagprofessionelle.

Kontaktinfo

Minna Flø Vindbjerg
Pædagogisk udviklingskonsulent
Mobil: 20283374
Send e-mail til cblmv@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.