Energistrategi

Vi har en strategi for kommunens fokus på energi. Den kan du finde her på siden.

Vi er godt på vej

Klima- og energi-aktiviteter, mål og aftaler

Herning Kommune var den første kommune i landet, der udarbejdede en klimaplan. Det var i 2009. Kommunen blev også samme år udnævnt til "Energiby" af Klima- og Energiministeriet for sin energiindsats.

Arbejdet med energiforbedringer og omstilling til vedvarende energi er fortsat, og kommunen er i dag med i en række aftaler:

Compact of Mayors (2015)

Compact of Mayors (CoM) er verdens største klimakoalition mellem borgmestre og embedsmænd. Kommunerne forpligter sig til at handle
aktivt på klimaområdet, reducere udledninger og indrapportere deres CO2-udledning og indsats.

Klimakommune under Danmarks Naturfredningsforening

Herning Kommune har som 72 andre kommuner i landet indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at nedbringe CO2-udledningen fra kommunale aktiviteter med 3,5 %. (Aftalen skal fornyes i 2016).

Partnerskab for offentlige grønne indkøb

I partnerskabet deltager en række større danske kommuner og organisationer. Der er sat konkrete mål for en lang række varegrupper,
herunder energi- og klimamål for kommunalt byggeri, indkøb af biler og indkøb af energiforbrugende produkter.

EU's klimamål

Herning Kommune er som landets andre kommuner forpligtiget til at bidrage til at nå de EUmål, Danmark har tilsluttet sig. Det drejer sig bl.a. om en 20 % reduktion af den samlede CO2-udledning fra 2013-2020. Der er også et mål om, at vedvarende energi skal udgøre 10 % af transport i 2020.

Klima- og energimål

Herning Byråd har i 2015 vedtaget følgende klima- og energimål:

 • CO2-udledningen reduceres med 25 % i perioden 2007-2015 og med 35 % i perioden 2007-2030
 • El- og varmeforsyningen skal være baseret på 100 % vedvarende energi i 2030
 • CO2-udledningen fra Herning Kommunes egne aktiviteter skal reduceres med 55 % i perioden 2006-2026
 • El- og varmeforsyningen skal være CO2-neutral inden udgangen af 2025
 • Antallet af cyklister og brugere af kollektiv trafik øges med 25 % i perioden 2010-2020

Alle de eksisterende aftaler og klimamål indgår som en del af energistrategien og som baggrund for kommunens arbejde for at nå strategiens tre overordnede mål.

På de følgende sider er oplistet udvalgte klima- og energiaktiviteter, som er foregået i Herning Kommune i de seneste år.

Varme og el

 • Vindmølleprojekter realiseret i fire områder med en samlet effekt på ca. 38 MW ud af den tidligere klimaplans mål om 60 MW inden 2030
 • Grøn ordning-midler fra vindmøller anvendt til at styrke rekreative og kulturelle projekter i nærområderne
 • En voksende andel af kommunens lokale fjernvarmeværker er nu CO2-neutrale
 • Solvarmeanlæg etableret på varmeværker i bl.a. Haderup, Feldborg, Ørnhøj-Grønbjerg, Vildbjerg, Aulum og Kølkær

Borgere

 • Oplysning og inspiration til kommunens indbyggere i forskellige sammenhænge
 • Samarbejde med institutioner og borgere om Grøn Herning Uge
 • Klimalandsby Studsgård og projekter om affaldssortering i andre landsbyer i kommunen 

Virksomheder

 • Carbon 20: Samarbejde mellem kommuner og virksomheder om lavere CO2-udledning
 • Herning Kommune er med til at igangsætte Rethink Business - Center for Bæredygtig Forretning
 • Erhvervsudvikling inden for brintteknologi
 • Energinetværk med Erhvervsrådet og lokale virksomheder
 • Resultatkontrakter med f.eks. HI Erhvervsråd med fokus på CO2-reduktion
 • Energieftersyn ved godkendelser inden for landbrug

Bygninger

 • Energirenoveringspulje på 20 mio. kr. til energibesparende tiltag i kommunale ejendomme
 • Energiformidling til borgerne
 • Passivhuse i Birk
 • Energirenovering af boliger
 • Udfasning af oliefyr til opvarmning af boliger

Transport

 • Cykelprojekter og -kampagner under Herning Cykler, deriblandt planlagte
 • supercykelstier og pendlerfaciliteter
 • Udarbejdelse af mobilitetsstrategi
 • Samarbejde med Midttrafik om at få flere til at tage bussen
 • Optimering af taxakørsel i kommunalt regi