Energistrategi

Vi har en strategi for kommunens fokus på energi. Den kan du finde her på siden.

Energistrategiens retningslinjer

Energibesparelser og optimal udnyttelse af energi giver erhvervslivet økonomiske fordele. Det forbedrer også konkurrenceevnen, skåner klimaet
og gavner beskæftigelsen. Gennem energibesparelser kan borgerne reducere de faste boligomkostninger, og energirenovering gavner den lokale økonomi. Samtidig bliver boligerne mere attraktive, ligesom deres værdi øges.

Vi vil samle alle de innovative kræfter, der findes i uddannelsesinstitutionerne. De skal være med til udvikle nye veje og ideer til effektivisering og omstilling af teknologien.

Derfor vil Herning Kommune indgå i tværgående samarbejder med erhverv, borgere og uddannelser om energieffektivisering, god ressourceudnyttelse og teknologiomstilling.

Der er mange muligheder for at spare energi og finde energivenlige løsninger. Nye kommer hele tiden til. Viden og inspiration er en forudsætning

Det strategiske arbejde for at vælge disse løsninger, hvad enten det er i
en virksomhed eller hos borgerne. Vi har i Herning Kommune mange lokale aktører, der går foran og har indført energiløsninger, adfærdsændringer
og nye teknologier. Formidling, erfaringsudveksling og synliggørelse er
afgørende for omstillingen til en energieffektiv kommune.

Kommunen vil derfor formidle og synliggøre vedvarende energiløsninger og energibesparende tiltag.

Omstilling til lokal, vedvarende energi - sol, vind, biomasse, biogas og brint - skåner klimaet og styrker samfundsøkonomien. Omkostninger til fossile brændsler kan vi i stedet bruge til at investere i lokale energiløsninger. Det giver øget og varig beskæftigelse, især i landdistrikterne.

Grøn Ordning under VE-loven giver midler til udvikling af lokalområdet, når der opstilles vindmøller.

Lokale borgere kan også købe vindmølleandele til kostpris. Biogasproduktion er med til at reducere drivhusgasser fra landbruget. Det giver forbedret vandmiljø, færre lugtgener og sørger for genanvendelse af næringsstoffer fra husdyrgødning.

Samtidig kan det være en indtægtskilde for landbruget. Kostprisen på solceller er faldet hastigt inden for de seneste år. Solenergi, både til varme- og strømproduktion, kan være et godt supplement til lokale varmeværkers varmeproduktion.

Derfor vil Herning Kommune indgå i samarbejde med energisektoren om omstilling til fossilfrit energisystem.

Samarbejde med andre kommuner om energiprojekter og fælles ansøgninger om ekstern finansiering giver større faglig kapacitet, bedre økonomi og udviklingsmuligheder. Ved at samarbejde med nabokommuner om energiplanlægning kan vi desuden sikre, at der ikke etableres f.eks. for mange biogasanlæg.

En række internationale projekter og EU-puljer kan understøtte kommunens arbejde med omstilling af energisystemet og energieffektivisering. Samtidig vil de kunne fremme vores lokale udvikling og udsyn.

Derfor vil Herning Kommune deltage i samarbejde med andre kommuner og indgå i internationale projekter om energieffektivisering og omstilling af energisystemet. Rammer og afgifter er afgørende for investering og udvikling i omstilling af energisystemet og energieffektivisering. Planloven og energilovgivningen giver kommunen en række muligheder, som kan udnyttes på en positiv måde til denne omstilling.

Herning Kommune er kendt for en hurtig sagsbehandling og for at være god til at skabe rammevilkår for erhvervsliv, byggeri og investeringer. Det giver os et godt udgangspunkt for at skabe udvikling, omstilling, og tiltrække energiinvesteringer til kommunen.

Derfor vil kommunen skabe gode rammevilkår for omstilling af energisystemet og energieffektivisering. Hvis kommunen går foran, og selv vælger de mest energirigtige og effektive løsninger, er vi med til at inspirere andre. Når vi gerne vil opfordre virksomheder og borgere til at tænke energirigtigt, må vi også selv gøre det.

Energieffektive løsninger og omstilling giver desuden i mange tilfælde økonomiske besparelser på enten kort eller langt sigt. Der er god fornuft i at vælge disse løsninger i forhold til kommunens egne aktiviteter. Herning er allerede godt på vej på mange områder.

Herning Kommune vil derfor gå forrest og vise vejen med energieffektive løsninger i kommunale aktiviteter.