Energistrategi

Vi har en strategi for kommunens fokus på energi. Den kan du finde her på siden.

Energistrategien

Det er byrådets mål at:

  • Herning Kommune skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050
  • styrke omstillingen til en energieffektiv kommune
  • udnytte potentialet i energieffektive løsninger til at skabe lokal vækst og erhvervsudvikling

Fremtidens samfund bygger blandt andet på renere teknologi. Det er en forudsætning for, at vi i Herning Kommune kan fortsætte vores vækst og udvikling. Derfor støtter vi op om det nationale mål: at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer i 2050.

Herning vil være blandt de kommuner i Danmark med den laveste klimabelastning fra fossile brændstoffer pr. indbygger. For at nå denne målsætning skal vores fremtidige energiforsyning effektivt udnytte  vedvarende energikilder.

Energisystemet skal løbende tilpasses i takt med den teknologiske udvikling
og skiftende energibehov. Energistrategien er et redskab til at tænke langsigtet og helhedsorienteret. Den skal øge forsyningssikkerheden og reducere afhængigheden af fossile brændsler.

Strategien skal også danne grundlag for at udpege områder til vedvarende energi såsom vindmøller, solenergi, biogas, biomasse og brintproduktion.
At finde de rigtige placeringer kræver samarbejde med nabokommuner, energiselskaber og andre aktører. Desuden sikrer samarbejdet, at lokale energiressourcer udnyttes bedst.

Herning Kommune har et stærkt og innovativt erhvervsliv. Erfaringerne viser, at der både er penge og CO2-besparelser at hente på at energioptimere - både på kort og på langt sigt. Det er også med til at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne.

Derfor vil vi fortsat arbejde for at styrke en energivenlig udvikling
i erhvervslivet. Omstillingen til mere energirigtige løsninger rummer
et stort erhvervspotentiale, som i samspil med forsknings- og uddannelsesinstitutioner kan sikre fortsat vækst og udvikling. Potentialet
for udvikling af fremtidens energi- og transportformer, f.eks. inden for brintteknologi, skal udnyttes og videreudvikles.

Energistrategien skal støtte energirigtig vækst og lokal beskæftigelse.
Samtidig skal den sikre borgere og erhvervsliv en miljørigtig, økonomisk
fordelagtig og robust energiforsyning.

Byrådet vil arbejde for sine mål ved at

  • indgå i tværgående samarbejder med erhverv, borgere og uddannelser om energieffektivisering, god ressourceudnyttelse og teknologiomstilling
  • formidle og synliggøre vedvarende energiløsninger og energibesparende tiltag
  • indgå i samarbejde med energisektoren om omstilling til fossilfrit energisystem
  • skabe gode rammevilkår for omstilling af energisystemet og energieffektiviseringen
  • deltage i samarbejde med andre kommuner og indgå i internationale projekter om energieffektivisering og omstilling af energisystemet
  • gå forrest og vise vejen med energieffektive løsninger i kommunale aktiviteter