Tilbage

Digitaliseringsstrategi

Her finder du vores digitaliseringsstrategi. Det er også her, du finder den fælles strategi for digital infrastruktur.

Vi har vedtaget en strategi for digitalisering. Målet er at udvikle, effektivisere og understøtte vores kerneydelser. Og at sikre vækst.

Digital infrastruktur

I Region Midtjylland og de 19 kommuner har vi lavet en fælles strategi for digital infrastruktur.

Mobiltelefoni og bredbåndsdækning skal op på et tidssvarende niveau i hele den midtjyske region. Det er en af grundene til, at vi har lavet denne strategi.

Se den fælles strategi- og handlingsplan.

Herning Kommunes digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien favner hele Herning Kommune og er en del af den fællesoffentlige og fælleskommunale strategi.

Med den digitale strategi ønsker vi at sætte fokus på vækst i de næste år. Vækst for både borgere og virksomheder. Digitaliseringsstrategien sætter rammerne for den indsats, vi gør for at udnytte de muligheder, digitaliseringen giver.

Digitalisering i Herning Kommune skal udvikle, effektivisere og understøtte kommunens kerneydelser til borgere og virksomheder.

Digitaliseringen kan for eksempel:

 • Give borgerne og virksomheder mulighed for lettere at arbejde sammen med kommunens ansatte via digitale platforme.
 • Give mulighed for, at syge borgere nemmere kan få "besøg" af sundhedsfaglige eksperter.
 • Give mulighed for, at børn kan lære mere lystbetonet med afsæt i hver sine særlige interesser. Det kan ske via nye digitale læringsmidler.

Alle tre eksempler har potentiale til at give flere borgere et godt liv. Vi skal med andre ord lære at navigere i den digitale tidsalder. Herning Kommune forventer, at alle bidrager til at få mest muligt ud af de digitale muligheder, som hele tiden vokser sig større. Kommunikationen med borgere og virksomheder er en del af digitaliseringsstrategien.

Den primære kommunikation er digital, mens den sekundære imødekommer borgere uden digitale kompetencer. Velfærdsteknologien er en naturlig del af Digitaliseringsstrategien i Herning Kommune.


Forklaring:

Der er udpeget nedenstående, overordnede pejlemærker fra KL og Digitaliseringsstyrelsen i relation til de fælles offentlige, og fælles kommunale, digitaliseringsstrategier.

Pejlemærkerne vil indgå i Herning Kommunes videre arbejde med kommunens egen digitaliseringsstrategi: 

 • Digitalisering skal understøtte, at mødet med den kommunale service er sammenhængende, nært og personligt. 
 • Deling af data og automatisering af processer skal skabe sammenhæng og ny viden. 
 • Fokus på it- og datasikkerhed skal sikre, at borgere føler sig trygge og har tillid til myndighederne. 
 • Øget anvendelse af den fælleskommunale rammearkitektur skaber sammenhæng og styrker konkurrencen på leverandørmarkedet. 
 • Fokus på digitale kompetencer så alle er parate til at bruge de digitale muligheder.
 • Gevinster skal være i centrum i den digitale projekter. 
 • Samarbejde skaber handlekraft og bæredygtighed. 
 • En brugervenlig og overskuelig offentlig sektor. 
 • Bedre brug af data og hurtigere sagsbehandling. 
 • Bedre og mere sammenhængende velfærd.

Begrundelse:

Herning Kommune ønsker at være afstemt med de tiltag, som kommer fra KL og Digitaliseringsstyrelsen samt regionerne. Vi ønsker at involvere os sammen med KL, Digitaliseringsstyrelsen og regionerne samt KOMBIT. Sammen med KOMBIT kommer Herning Kommune til at implementere en lang række nye fagsystemer over tid. Systemer, som vil være en stor del af Herning Kommunes portefølje af digitale løsninger - hen ved 75 pct. af digitaliseringsprojekterne vil komme igennem KOMBIT de næste tre-fire år.

Konkret fokus på anvendelse af data i kommunen.

Vi stiller relevante data fra vores digitale løsninger til rådighed for borgerne og virksomheder i det omfang, det giver mening og værdi, bl.a. igennem SAPA og udviklede app. Vi skal forstå at bruge de nye data på en god måde, og vi skal være parate til at tilpasse eller ændre vores ydelser og løsninger, så de anvender de digitale muligheder.

Målet i digitaliseringsstrategien er også at få udviklet automatisering af bl.a. de interne økonomidata og andre data ved brug af robotics. Vores fokus er også at få etableret et formaliseret samarbejde med eksterne aktører som Open Data indenfor bl.a. Smart City og Internet of Things (IOT) samt øvrige områder til brug i Herning Kommune.


Med udgangspunkt i dette er der udarbejdet følgende fire digitale principper:

 1. Vi inddrager borgere og virksomheder, når det er muligt og giver værdi
 2. Vi går efter succes ved at tænke stort og starte småt 
 3. Alle nye løsninger er brugervenlige og sikre 
 4. Digitalisering skal altid give værdi

Om princip 1 - Vi inddrager borgere og virksomheder, når det er muligt og giver værdi

Forklaring:

Det er borgere, virksomheder og medarbejdere, der påvirkes af digitaliseringen og/eller skal bruge de digitale løsninger. Derfor skal vi inddrage repræsentanter for brugerne undervejs i udviklingen.

Begrundelse:

De brugere (borgere, virksomheder, medarbejdere), der skal bruge de digitale løsninger, har vigtig viden om, hvordan løsningerne skal fungere. Derfor skal de inddrages, så vi sikrer, at løsningen giver den fornødne værdi for alle.

Om princip 2 - Vi går efter succes ved at tænke stort og starte småt

Forklaring:

Hold altid visionen for øje, men tag små, overskuelige og konkrete skridt imod den. Vær hele tiden parat til at ændre retning. Lav prøvehandlinger, hvor der er mulighed for det. Afprøv antagelser og formodninger i praksis, og fjern usikkerhed ved at samle erfaringer. Digitalisering handler om at lære af praksis, ikke om teori. Hav en exit-strategi, hvis kommunen investerer penge.

Begrundelse:

Digitalisering er ofte forbundet med stor usikkerhed. Der er forskel på teori og praksis. Det er bedre at arbejde mere prøvende og først udvide, når man er på sikker grund. Store beslutninger bør udskydes, til man har større viden. Det er lettere at ændre retning på et lille projekt. Og fejler man, er det bedst at fejle hurtigt og småt - og lære af det.

Om princip 3 - Alle nye løsninger er brugervenlige og sikre

Forklaring:

Når vi digitaliserer, skal vi huske fra starten at tænke på brugervenlighed og sikkerhed. Løsningerne skal være nemme at betjene, og de skal bidrage til, at vi passer godt på de data, vi har ansvaret for.

Begrundelse:

Det er bedst og billigst, hvis brugervenligheden og sikkerheden tænkes ind så tidligt som muligt i processen. Man kan stille mange krav til en digital løsning, men brugervenlighed og sikkerhed er noget af det mest fundamentale - de går hånd i hånd.

Om princip 4 - Digitalisering skal altid give værdi

Forklaring:

Digitalisering skal give gevinster, både økonomisk og kvalitativt. Investeringen vurderes altid i forhold til risiko og anlægs- og driftsudgifter. Målet er, at digitaliseringen på et givent område sker på et så oplyst grundlag som muligt. For innovative projekter må man acceptere en vis risiko. Der skal digitaliseres i samspil med dagligdagen, borgere og virksomheder. Den gevinstansvarlige vil typisk være en leder/chef fra et af de berørte driftsområder.

Begrundelse:

Det koster mange ressourcer at digitalisere - arbejdstid, mistet produktivitet, mens arbejdet står på, samt udgifter til software, hardware og eventuel konsulent bistand. Derfor skal indtægtssiden og de kvalitative forbedringer i form af for eksempel lettere arbejdsgange kunne opveje investeringen. Desuden er ressourcerne knappe, så en positiv business case er ikke altid nok i sig selv - der skal tænkes ind i samspillet med dagligdagen.


De 4 digitale principper hviler på Herning Kommunes vision, som vi har båret med os gennem mange år, og som stadig er gældende. Kommunens vision slår fast, at vi gerne vil være: 

 • Kommunen, hvor borgeren sættes i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog 
 • Kommunen, der udfolder sig livligt og dynamisk som et regionalt kraftcenter, der tør gå nye veje 
 • Den effektive kommune, som er kendetegnet ved udvikling, sikker drift, høj grad af fleksibilitet og et fokus på menneskelige værdier.

Direktionen ejer den Digitale Strategi. Den Digitale Styregruppe har ansvaret for, og mandatet til, at få strategien implementeret.

Den Digitale Styregruppe vil arbejde med Herning Kommunes Vision og de fire digitale principper ud fra følgende tre fokusområder: 

 • Vi tager strategisk ansvar og sikrer sammenhæng og videndeling 
 • Vi arbejder for et bredt samarbejde i digitaliseringsprojekter og -tiltag 
 • Vi bygger en organisation, der kan navigere digitalt

Strategien er gældende fra 2017 - 2020.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker strategien tilsendt via mail.

Kontaktinfo

Poul Venø
IT og Digitaliseringschef
Tlf.: 96282626
Mobil: 30445220
Send e-mail til poul.veno@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.