Arkitekturstrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med arkitektur. Den kan du finde her på siden.

Kulturarv og bevaring

Efter kommunalreformen i 2007 fik kommunerne overdraget rollen som den største varetager af kulturarven i Danmark. Kulturarv består af både bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.

Kulturarv har ikke en bestemt alder, og det er ikke nødvendigvis den arkitektoniske bearbejdning og kvalitet af et område eller en bygning, der er afgørende, men også om et område eller en bygning afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Ældre villakvarterer vil oftest være eksempler på klassiske kulturmiljøer, men et kulturmiljø kan også være tidligere industriområder eller haveanlæg.

I Herning Kommuneatlas fra 1992 er bevaringsværdigt byggeri fra før 1940 registreret. Atlasset omfatter dog kun den del af kommunen, som tilhørte den tidligere Herning Kommune. Herudover er der registreret bevaringsværdige bygninger, bymiljøer m.m. i en række lokalplaner. Herning Kommune registrerer desuden løbende bevaringsværdige bygninger, bymiljøer m.m. som en del af planarbejdet.

Registreringen af de bevaringsværdige bygninger, bymiljøer m.m. foretages ved brug af SAVE-metoden (Survey of Architectural Values in the Environment eller kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet), som er et almindeligt brugt redskab til fastsættelse af bevaringsværdier. Ved at tydeliggøre kulturarven kan man give en bydel nye kvaliteter og fremhæve områdets identitet, der kan danne grundlag for en videre udvikling. Kulturarven kan således være generator for udviklingen blandt andet i byomdannelsesområder/-projekter.

At en bygning, et bymiljø, et landskabselement eller lignende er bevaringsværdigt, betyder ikke, at det ikke kan ændres, men at eventuelle ændringer skal ske med respekt for den oprindelige arkitektur og de kulturhistoriske træk. Der ligger dermed en arkitektonisk udfordring i at skabe balance mellem bevaring og fornyelse. Ved om- og tilbygning af bevaringsværdigt byggeri gælder det om at indpasse projektet til den eksisterende bygning.

Det er afgørende for helhedsindtrykket, at proportioner, materialevalg og farvevalg falder naturligt ind i miljøet og bygger videre på kulturhistorie og byggeskik. I særlige tilfælde kan der arbejdes med en løsrivelse fra det eksisterende byggeri, derfor vil projekter, der vedrører bevaringsværdigt byggeri, vurderes af Herning Kommune i hvert enkelt tilfælde med henblik på at finde en løsning, der kan tilføre mere værdi til projektets nærområde.

Herning Kommune vil 

  • styrke den arkitektoniske kvalitet i bygninger og bymiljøer med kulturhistorisk værdi gennem helhedsorienteret planlægning 
  • have fokus på at synliggøre og udvikle kulturhistorien som en del af Herning Kommunes identitet gennem udpegning af kulturmiljøer 
  • arbejde med kulturhistoriske værdier som identitetsskabende elementer i byudviklingsområder 
  • arbejde med formidling om Herning Kommunes bevaringsværdige bygninger samt bygninger og bymiljøer med kulturhistorisk værdi 
  • løbende registrere bevaringsværdige bygninger med SAVE-metoden 
  • styrke dialog og samarbejde mellem kommune og bygherrer for at sikre, at bevaringsværdige bygninger renoveres i henhold til det originale udtryk 
  • udarbejde vejledende informationsmateriale om boligtypologier