Arkitekturstrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med arkitektur. Den kan du finde her på siden.

Byrum

Et godt byliv har betydning for både borgere og erhvervsliv. Det er derfor vigtigt, at der skabes gode rammer, hvor bylivet kan udfoldes i et mangfoldigt og smukt miljø. Det sammensatte og lokale byliv præger byrummene i Herning Kommune.

Byrum omfatter både torve, pladser og parker samt de mere uformelle mødesteder for eksempel foran butikscentre, ved stationer og i de rekreative anlæg. De forskellige byrum kan understøtte forskellige arkitektoniske udtryk og funktioner. I Herning Kommune findes mange forskellige byrum og i vidt forskellige skalaer. Nogle steder er det primære byliv koncentreret om et lille lokalt torv eller ved gadekæret, mens byrummet andre steder er store pladser, der er nøje planlagt og udformet med høje krav til design og materialer.

Nogle byrum er udformet som rekreative parkanlæg, mens andre byrum først og fremmest er skabt med henblik på at afvikle trafik eller parkering. Der er således stor forskel på, hvilke arkitektoniske oplevelser og kvaliteter, de enkelte byrum byder på. Fælles for alle byrum er, at de agerer mødested for mennesker, og dermed er en vigtig del af vores hverdag - uanset størrelse og funktion.

Herning Kommune vil derfor fortsat arbejde på at højne kvaliteten i byrum blandt andet ved at stille krav til kvalitet og design af for eksempel belægninger, belysning, skilte, byrumsinventar og beplantning. Byggerier, som opføres i kanten af- eller direkte ud til et byrum, har stor betydning for de nære omgivelser og dermed også det byliv, der skal udfolde sig. Det er derfor vigtigt, at et sådant byggeri både arkitektonisk og funktionelt tænkes sammen med det sted, det opføres.

Byrum i Herning Kommune skal skabe rammer for byliv, socialt liv og forskellige former for udendørs aktiviteter. Byrum er således vigtige forandringsprocesser - både når nye bydele skal etableres, og når der skal fornys i de eksisterende bydele.

Herning Kommune vil 

  • styrke kvaliteten af byrum gennem helhedsorienteret planlægning 
  • skabe byrum, hvor den levende by med plads til alle kan udfolde sig 
  • styrke samarbejdet mellem kommune og bygherrer for at sikre, at byliv indgår i projektet • udvikle gode byrum, hvor det er relevant og muligt
  • styrke sammenhæng mellem bygningers udformning og anvendelse og de byrum, de indgår i 
  • løbende evaluere og på den baggrund videreudvikle eksisterende byrum 
  • arbejde med formidling om kunst og arkitektur i byrum