Arkitekturstrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med arkitektur. Den kan du finde her på siden.

Boligbyggeri

Herning Kommune rummer en bred vifte af boligtyper, der spænder fra villaer i både nye og ældre boligområder til alment boligbyggeri i flere etager. Boligbebyggelserne fra før 1940´erne består primært af åben/lav bebyggelse.

Fra 1940´erne til slut 1950´erne er det rækkehusbebyggelser og lavere etagebebyggelser, der præger udbygningen, og fra 1950´erne og frem til i dag er det parcelhusbyggeriet og etagebyggeriet, der dominerer. Kommunen rummer også moderne boligområder, der er nyfortolkninger af det traditionelle boligkvarter, og hvor en helhedsorienteret planlægning har været i fokus og sammenhængen mellem arkitektur og landskab er planlagt nøje.

Parcelhuset er i dag den foretrukne boligform, hvilket afspejles i kommunens mange nye udstykninger til åben/lav boligbebyggelse. Den overordnede planlægning af et boligområde og den landskabelige bearbejdning af såvel terræn som beplantning spiller derfor en vigtig rolle i fremtidige boligområder.

Fremadrettet vil byomdannelse og fortætning af eksisterende byområder give mulighed for at etablere nye boligtyper og boformer. Herning Kommune ønsker at højne kvaliteten af boligbyggeri ved at skabe en tidlig dialog mellem bygherrer og myndighed og ved at inspirere med vejledninger og gode eksempler.

En høj arkitektonisk kvalitet i boligbyggeriet kan opnås i samspillet mellem flere faktorer for eksempel materiale- og farvevalg, proportioner, byggeskik, helhedsindtryk m.m. Det handler ikke nødvendigvis om, at byggeri indpasses i det eksisterende miljø, men der skal i projektfasen tages stilling til, hvordan byggeriet forholder sig til sine nære omgivelser uanset om det opføres i bymæssig sammenhæng eller i det åbne land.

Disse overvejelser kan enten bruges til at fremme de stedlige kvaliteter for at opnå en højere grad af synergi med nærområdet eller de kan indgå i udarbejdelsen af et ikonprojekt, hvor det netop handler om at skille sig ud eller afprøve nye ting. Fælles for både nybyggeri samt om- og tilbygning af eksisterende boligbyggeri er, at der skal tages stilling til, hvordan et projekt kan tilføre mere værdi til nærområdet og de folk, der færdes der.

Herning Kommune vil 

  • styrke den arkitektoniske kvalitet i boligbyggeriet gennem helhedsorienteret planlægning 
  • styrke samarbejdet mellem kommune og bygherrer ved at udvikle et dialogredskab til at højne kvaliteten i byggeriet 
  • udarbejde vejledende informationsmateriale om arkitektur i landzone 
  • udarbejde vejledende informationsmateriale om arkitektur i byen 
  • udarbejde vejledende informationsmateriale om boligtypologier