Arkitekturstrategi

Vi har en strategi for, hvordan vi arbejder med arkitektur. Den kan du finde her på siden.

Indledning

Landskabsrum, byrum og bygninger er en naturlig del af vores hverdag, og vi tænker oftest ikke over, hvordan omgivelserne påvirker os og vores måde at agere på. Høj arkitektonisk kvalitet har betydning for vores måde at færdes på og vores oplevelse af omgivelserne.

Der er i Herning Kommune tradition for at udvikle og nytænke byggeri og anlæg med udgangspunkt i den særlige Herning-ånd, hvor viljen til at afsøge nye løsninger er kendetegnende. Kommunens arkitekturstrategi skal understøtte denne udvikling, og være et redskab til også i fremtiden at sikre byer og bygninger af høj kvalitet med mennesket i centrum. Arkitekturstrategien skal ses i sammenhæng med blandt andet kommunens erhvervsudviklingsstrategi og kommende bosætningsstrategi.

Ligesom erhvervsudviklingsstrategien lægger arkitekturstrategien op til en tættere dialog med bygherrer med henblik på i fællesskab at højne den arkitektoniske kvalitet i Herning Kommune. For at understøtte kommunens kommende bosætningsstrategi sætter arkitekturstrategien fokus på at fremhæve og udvikle de forskellige, stedlige kvaliteter i Herning Kommune.

Arkitekturstrategien lægger op til, at bygge og anlægsprojekter forholder sig til stedlige kvaliteter med henblik på at skabe identitet og mangfoldighed. Ved at forholde sig til de stedlige kvaliteter højnes den arkitektoniske kvalitet af projektet. Høj arkitektonisk kvalitet i bygge- og anlægsprojekter handler om sammenhængen til de nære omgivelser.

Den enkelte bygning kan være neutral eller fremtrædende i forhold til omkringliggende bebyggelse og byrum, men samspillet med og overgangen til omgivelserne har afgørende betydning for den samlede oplevelse af nye bygge- og anlægsprojekter. Valget af materialer og sammenhængen til de nære omgivelser har ligeledes stor betydning for den arkitektoniske helhed. I Herning Kommune har man derfor valgt at påskønne arkitektonisk kvalitet med en årlig uddeling af Bygningspræmieringsprisen.

Prisen tildeles udvalgte byggerier og anlæg, og gives for godt og smukt byggeri, veltilpassede om og tilbygninger eller til helt nye anlæg med høj arkitektonisk kvalitet. Arkitekturstrategien har til formål at styrke kvaliteten af byggeri og anlæg i Herning Kommune. Strategien opfordrer derfor til yderligere dialog og samarbejde mellem bygherrer og myndighed, og peger på betydningen af bygge- og anlægsprojekternes tilgang til de stedlige kvaliteter. Ambitionen er en guide til bedre arkitektonisk kvalitet, hvor sund fornuft også i økonomisk henseende er en naturlig del af det grundlag arkitekturen hviler på.

Samtidig skal strategien udstikke en retning for, hvordan kommunen vil håndtere fremtidige strukturelle, fysiske og klimamæssige forandringer. Arkitekturstrategien er disponeret som et opslagsværk med følgende temaer: boligbyggeri, erhvervsbyggeri, offentligt byggeri, byrum, vejrum, kulturarv og bevaring samt byudvikling.

Hvert tema beskriver nogle karakteristika og opstiller nogle værdier, en bygherre bør tage højde for. Hvert tema er suppleret med fotos af gode eksempler på landskabsrum, byrum og bygninger i Herning Kommune, og er afsluttet med målsætninger. Arkitekturstrategien er tænkt som et redskab i form af et dynamisk dokument, der kan revideres efter behov - med fordel i forbindelse med kommuneplanrevisionen hvert fjerde år.