Turisme- og eventpolitik

I Herning ligger Skandinaviens største messecenter, der har over 50 års erfaring i at tiltrække kunder og ikke mindst turister.

Herning er kendt for større sportsbegivenheder og optimale rammer for både elite- og breddeidræt.

Herning er ligeledes kendt for sin høje miljøprofil. Herning har således i mange år været udstillingsvindue for dansk energi- og miljøteknologi. Der er et stort potentiale for udvidelse af erhvervsturisme med fokus på energi- og miljøteknologi.

Herning Kommunes turisme- og eventpolitik.

Den administrative enhed By, Erhverv og Kultur blev etableret den 1. januar 2007. By, Erhverv og Kultur er i udviklingsøjemed oprettet for at sætte fokus på samspillet mellem byudvikling, erhvervsudvikling, kultur, idræt, fritid og biblioteker. Herigennem forsøges at skabe og udnytte synergier mellem disse områder samt mellem disse og andre kommunale områder.

Formålet er at gøre Herning Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo, arbejde og drive virksomhed. By, Erhverv og Kultur har derfor som en af sine første opgaver udarbejdet 1. generation af en række politikker, som skal bidrage til at angive udviklingsretningen: 

 • Bibliotekspolitik 
 • Politik for Den levende By 
 • Kulturpolitik 
 • Erhvervspolitik 
 • Idræts- og fritidspolitik 
 • Politik for erhvervs- og videregående uddannelser 
 • Politik for turisme og events

Politikkerne understøtter hinanden og har en naturlig sammenhæng med andre af Herning Kommunes politikker og ikke mindst med det omgivende samfund.

For at realisere den del af den nye kommunes vision, der handler om borgerdemokratiet, er borgerne søgt inddraget i tilblivelsen. Herigennem er også i lokalsamfundet skabt et ejerskab til politikkerne.

Dialogen med kommunens borgere er sket via hjemmesiden "Borgernes Herning", interviews med en række herningborgere, borgermøde, gruppearbejde og høring. Endvidere er særlige grupper, f.eks. unge studerende blevet opfordret til at give deres mening til kende. Herudover har politikkerne været til høring hos relevante eksterne samarbejdspartnere.

Endelig har Byrådet drøftet og vedtaget politikkerne. Til hvert politikområde vil der efterfølgende blive udarbejdet en eller flere handleplaner. Handleplanerne er det dynamiske element, mens politikkerne er tiltænkt en længere levetid. Der forudsættes dog et serviceeftersyn af politikkerne omkring midten af den efterfølgende byrådsperiode. Politikker og handleplaner skal have en nær sammenhæng med kommuneplanen, Agenda 21 strategien og de årlige budgetter.

I politikkerne kan du læse om byliv, byudvikling, oplevelser, kulturelle fyrtårne og græsrødder, forskning, udvikling, breddeidræt, eliteidræt, erhvervsudvikling, fremtidens bibliotek og meget mere. De konkrete aktiviteter, som gennemføres i de enkelte år, kan du se mere om i de årlige handleplaner.

Det er Herning Kommunes håb, at borgerne vil finde det interessant at læse politikkerne og få ny inspiration til en yderligere udvikling af vores kommune.

Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune.


Herning er i dag hjemsted for Skandinaviens største messecenter med over 50 års erfaring inden for oplevelsesøkonomi, og erhvervsturisme udgør den største del af Herning Kommunes turistaktiviteter.

Erhvervsturisme, herunder enkeltstående arrangementer/events, skaber ekstra liv og økonomisk vækst samt udvikling for områdets attraktioner og erhvervslivet.

Herning er kendt for større sportsbegivenheder og optimale rammer for både elite- og breddeidræt. Herning er ligeledes kendt for sin høje miljøprofil. Herning har således i mange år været udstillingsvindue for dansk energi- og miljøteknologi. Der er et stort potentiale for udvidelse af erhvervsturisme med fokus på energi- og miljøteknologi.

Herning-området er mindre kendt som turistområde. Vi har imidlertid en række seværdigheder og attraktioner, som har stort udviklingspotentiale. Samtidig sikres en større tilgængelighed til turistattraktioner og events.

Vision

"Vi vil være midtpunkt for national og international erhvervs- og eventturisme samt øge bevidstheden om Herning som turistområde."

Vi vil aktivt arbejde på at videreudvikle og tiltrække arrangementer inden for erhverv, sport og kultur, som appellerer til nationale og internationale besøgende.

Vi vil fremme udvikling og etablering af attraktioner og andre turistprodukter af høj kvalitet og dermed øge interessen for familieturisme. Ved udpegning og realisering af Nationalpark Skjern Å sættes der øget fokus på naturen omkring Herning.

Vi vil udnytte synergierne mellem byen, erhvervslivet, naturen, kulturen samt sporten.

Vi vil gennem aktiv branding og markedsføring skabe en bevidsthed blandt turister, borgere og erhvervslivet om, at Herning Kommune er et turistområde. 

 • Erhvervsturisme 
 • Events 
 • Ferieturisme 
 • Attraktionsudvikling og oplevelsesøkonomi 
 • Nationalpark Skjern Å 
 • Serviceydelser

Herning har i over 50 år været kendt for sine store nationale og internationale fagmesser og udstillinger. Vi vil fremover som by være med til at fastholde nuværende og tiltrække nye arrangementer/ produkter, som kan være med til at positionere Herning nationalt og internationalt.

Med afsæt i de mange erhvervsturister vil vi udvikle og skabe supplementsoplevelser, som skal være med til at få erhvervsturisterne til at blive nogle ekstra dage eller komme igen sammen med deres familier.

En forudsætning for at dette kan lykkes er, at de basale serviceydelser fungerer optimalt.

Vi vil 

 • bidrage til at sikre fastholdelsen af nuværende tilbagevendende arrangementer - herunder messer, udstillinger, kongresser, konferencer og møder 
 • være med til at præge rammerne, så det bliver attraktivt at holde møder og kongresser i Herning 
 • øge antallet af overnatninger 
 • markere og markedsføre os som stedet, hvor store erhvervsarrangementer foregår.

Herning er i forvejen kendt for at være værtsby for store arrangementer og har levet af store events længe før ordet blev et in-ord.

Med udgangspunkt i vores kompetencer og erfaring inden for området vil vi fortsat være stedet for store events - erhvervsmæssige, sportslige og kulturelle - og det vil vi kommunikere og markedsføre aktivt.

Vi vil gå vores egne veje og lave originale events. Events skal aktivt være med til at brande Herning som mulighedernes by.

Vi vil 

 • have modet til at gå egne veje og turde udfordre vores samarbejdspartnere til at skabe unikke events sammen med os 
 • arbejde for at sikre et optimalt samarbejde mellem Herning Kommune, arrangøren og faciliteten, således at det fremstår som et attraktivt sted for originale events med blivende effekt 
 • styrke erhvervssamarbejde og sponsormuligheder samt danne effektive netværk 
 • bidrage ressourcemæssigt til at Herning kan tiltrække store internationale koncertnavne og idrætsbegivenheder 
 • udvikle og udbygge de fysiske faciliteter, således at Herning kan huse store events

Herning er geografisk centralt placeret i forhold til omkringliggende større attraktioner. Denne placering udgør et stort potentiale for tiltrækning af ferieturister, især fra Skandinavien og Holland, og skal derfor udnyttes i markedsføringen.

Der skal ske en bevidstgørelse blandt egne borgere og aktører om Herning som turistområde og derved øge indsatsen over for "reason to go" gæster. Vi vil udvide tilkoblingen af "Reason to stay" i forbindelse med kultur, events og erhvervsarrangementer.

Dette i særdeleshed ved at styrke områdets overnatningskapacitet og -kvalitet med henblik på at øge det samlede overnatningsantal. Der vil i den forbindelse blive sat fokus på nye campingpladsfaciliteter, så Herning får sin andel af et stadigt voksende turistmarked.

Vi vil 

 • skabe øget bevidsthed om Herning som turistområde gennem branding og markedsføring 
 • samarbejde aktivt med detailhandelen, overnatningssektoren samt de egentlige turistaktører om kundevenlige åbningstider samt en generel højnelse af kvalitet 
 • arbejde med konkrete målgrupper og markeder, så vi derved opnår at aktørerne "går samme vej" i arbejdet for at skaffe flere gæster

Områdets attraktioner er en væsentlig del af Hernings oplevelsesøkonomi. Men det kræver fortsat udvikling af eksisterende og nye attraktioner for at øge antallet af turister.

Herning Kommune har en storslået natur og enestående industri- og kulturarv samt oplevelsesorienterede aktiviteter og attraktioner, som skal udnyttes bedre i tiltrækningen af turister og give besøgende "Reason to Stay".

Det er af stor betydning for kommunens tiltrækning af turister, virksomheder og tilflyttere, at et besøg i Herning er en god oplevelse.

Vi vil 

 • skabe rammer for udvikling af nye og eksisterende attraktioner. 
 • skabe flere oplevelsesorienterede aktiviteter 
 • danne netværk med fokus på højere service og kvalitet i aktiviteter og attraktioner 
 • skabe rammer for forøgelse af hotel- og campingsfaciliteter samt opfordre til at højne kvalitet og kapacitet

Nationalpark Skjern Å bliver en væsentlig del af Herning Kommunes naturområder. Nationalparken er et enestående natur- og kulturhistorisk område for naturens flora og fauna og for aktive menneskers erhvervs- og friluftsliv.

Nationalpark Skjern Å er et fyrtårn, der samler alle natur- og kulturhistoriske oplevelser og udvikler friluftstilbud i én oplevelsesenhed, som er attraktiv for nationale og internationale gæster.

Vi vil 

 • udvikle oplevelser og friluftstilbud i samarbejde med lokale og regionale aktører 
 • aktivt brande og markedsføre nationalparken og dermed tiltrække besøgende, som får en mindeværdig oplevelse i nationalparken 
 • sætte fokus på formidling gennem naturvejledning m.v.

Det er en klar forudsætning for udvikling og fastholdelse af de øvrige fokusområder, at områdets basale serviceydelser er helt i top.

De basale serviceydelser er indpakningen af vores oplevelser i Herning - bl.a. naturpleje, vedligeholdelse af grønne områder, infrastruktur, skiltning, formidling, tilgængelighed og fleksibilitet samt kapacitet.

Det handler om service fra aktører, detailhandlen, det øvrige erhvervsliv og ikke mindst om kommunens serviceydelser. Det er en forventning fra borgere og besøgende, at servicen er i top, så de får en god og unik oplevelse.

Vi vil 

 • udarbejde en plan for hvordan vi får en fleksibel kapacitet i forhold til alle serviceydelser (taxa, shuttlebusser, overnatningsmuligheder, togforbindelser m.m.) 
 • arbejde på at udvide overnatningskapaciteten gennem lokal planlægning og markedsføring over for relevante operatører 
 • forstærke kommunikation og samarbejde med aktører, eventuelt gennem "én indgang til kommunen" - kontaktperson 
 • sætte fokus på tilstrækkelig kommunal service

Politikken er fra 2008.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail.

Kontaktinfo

Anne Louise Ravn Braad
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96 28 85 15
Mobil: 23704876
Send e-mail til bekar@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.