Tilsynspolitik

Herning Kommune har godkendt en tilsynspolitik for tilbud efter lov om social service § 83, personlig pleje og praktisk hjælp.

Tilsynspolitikken omfatter alle private leverandører, som leverer ydelser efter § 191, frit valg til levering af personlig pleje og praktisk hjælp.

Denne politik skal følges op og godkendes politisk mindst en gang årligt.

Herning Kommunes tilsynspolitik.

Leverandørerne skal være indforstået med, at Visitationsenheden fører tilsyn, bl.a. ved registrering af klagesager, brugerundersøgelsesanalyser, gennemgang af dokumentationsmaterialet, revurderinger, indhentning af oplysninger om anvendte medarbejderes uddannelsesbaggrund mv.

Såfremt kommunen finder fejl/mangler ved dokumentationen eller finder grundlag for tvivl om, hvorvidt meddelelsespligten m.m. er opfyldt, sættes samarbejdsproceduren i gang. Leverandøren skal være opmærksom på, at der gennemføres brugerundersøgelser, og at resultaterne heraf offentliggøres.


Herning Kommune fører løbende tilsyn med (kvalitetssikring) personlig hjælp og pleje under fritvalgsordningen.

I kvalitetssikringen indgår følgende tre elementer:

1. Kvalitetssikring af visitationen og den tildelte hjælp

 • Overholdelse af lovgivningen og juridiske krav til sagsbehandlingen
 • Sikre at myndigheden lever op til faglige krav til sagsbehandlingen
 • Sikre ensartethed i sagsbehandlingen

Opfølgning:

 1. Løbende kvalitetssikring ved Visitationsenhedens ledelse.
 2. Staben i SSB kan udøve tilsyn vedr. overholdelse af lovgivningen og juridiske krav til sagsbehandlingen.

2. Borgertilfredshed

 • Opfølgning på tilfredshed med tildelte/leverede ydelser; borgeren bliver inddraget og hørt.

Opfølgning:

 1. Ved revisitation (opfølgning) udfylder visitator et skema med borgerens oplevede kvalitet.
 2. Der udarbejdes en samlet opgørelse til leverandøren af den samlede opfølgning.
 3. Hvert 2.-3. år laves en borgertilfredshedsundersøgelse.

3. Kvalitetssikring af den leverede hjælp

 • Kvalitetsopfølgning på den leverede hjælp samt efterlevelse af den tildelte hjælp og kvalitetsstandarder.

Opfølgning:

 1. Ved revisitation (opfølgning) udfylder visitator et skema med visitators observationer i hjemmet.
 2. Der udarbejdes en samlet opgørelse til leverandøren af den samlede opfølgning.

De tre elementer supplerer hinanden, da de belyser kvaliteten af ydelserne ud fra tre forskellige vinkler.

 1. Kvalitetssikring af visitationen og den tildelte hjælp har til formål at understøtte arbejdet med at skabe en god og grundig sagsbehandling/visitation.
 2. Borgertilfredshed omhandler borgerens individuelle oplevelse af den tildelte hjælp og de udførte ydelser.
 3. Kvalitetssikring af den leverede hjælp har til formål at sikre, at den leverede hjælp stemmer overens med de tildelte ydelser og de fastsatte mål samt leveres i overensstemmelse med Herning Kommunes serviceniveau og Visitationsenhedens værdigrundlag.

Tilsammen giver de tre kvalitetsbegreber et bredt og nuanceret billede af kvaliteten i de tildelte og udførte ydelser, som danner grundlag for Herning Kommunes vurdering af den ydede hjemmehjælp vedr. pleje og praktisk hjælp. Det er Herning Kommunes intention at sikre en god og kontinuerlig dialog med leverandørerne.

I den kvalitetssikring, som Herning Kommune foretager, vil alle leverede ydelser indgå uanset leverandør.


Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail.

Kontaktinfo

Birgitte Nystrup Andersen
Chef for Visitationsenheden
Tlf.: 96284476
Mobil: 51315789
Send e-mail til vieba@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.