Rygepolitik

I forbindelse med ny lov om røgfri miljøer, som trådte i kraft d. 15. august 2007 ønsker Herning Kommune at være en røgfri arbejdsplads.

Med udgangspunkt i gældende lovgivning, Herning Kommunes Sundhedspolitik og det overordnede værdigrundlag er der udarbejdet en Rygepolitik, som er gældende for medarbejdere i Herning Kommune fra 15. august 2007.

Rygepolitikken er en overordnet ramme, som afspejler Herning Kommunes
holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe en sund røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel.

Herning Kommunes rygepolitik.

Rygepolitikken tager udgangspunkt i gældende lovgivning, Herning Kommunes
Sundhedspolitik og det overordnede værdigrundlag for Herning Kommune. Den revideret Rygepolitik gælder for alle medarbejdere i Herning Kommune fra 16. august 2012.

Rygepolitikken er en overordnet ramme, som afspejler Herning Kommunes holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe en sund og røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel.

Herning Kommune ønsker, at den enkelte arbejdsplads via egen kultur og med en værdibaseret tilgang implementerer Rygepolitikken. De lokale beslutninger kan med fordel tages ved at sætte de 4 værdier (udfoldelsesfrihed, økonomisk sans, god dømmekræft og professionalisme) i spil - og bruge dem som afsæt til en beslutning.


Herning Kommune ønsker at være en attraktiv arbejdsplads, som satser på et sundt og røgfrit arbejdsmiljø. Medarbejderne skal kunne passe deres arbejde uden at blive udsat for passiv rygning, og borgere skal kunne opholde sig og bevæge sig i kommunens bygninger uden at blive udsat for passiv rygning. Ligeledes ønsker Herning Kommune, at der er røgfrit miljø i kommunens køretøjer.


Medarbejdere, som arbejder med børn og unge fungerer som rollemodeller. Med lovændringen gælder der fremadrettet et totalt rygeforbud for medarbejdere på arbejdspladser med børn og unge under 18 år. Rygeforbuddet gælder på hele institutionens område.

I den kommunale dagpleje og i puljeordninger må medarbejdere (dagplejere) jævnfør lovgivningen ikke ryge i dagplejehjemmet, når der passes børn. Børnenes lege- og opholdsrum skal være røgfrit døgnet rundt.

På andre arbejdspladser ønsker Herning Kommune, at al rygning på arbejdspladsen foregår udendørs på nærmere aftalte områder.


Rygning i arbejdstiden er tilladt i et passende omfang. Udmøntningen af, hvad der forstås med udtrykket "passende omfang", fastlægges af de implicerede parter på den enkelte arbejdsplads. Ligeledes aftales i fællesskab hvornår og hvor det er passende at ryge udendørs.

Hjemmearbejde

Medarbejdere, som arbejder i privat bolig er som udgangspunkt beskyttet mod passiv rygning. Det indebærer, at brugerne ikke må ryge i det tidspunkt, hvor der arbejdes i hjemmet.

Aften- og natarbejde

Medarbejdere, som arbejder i aften- og nattevagt kan have særlige udfordringer f.eks. i forbindelse med at det ikke er muligt at forlade arbejdspladsen under vagt. Disse arbejdspladser må forholde sig til denne problematik decentralt i henhold til gældende lovgivning.


Herning Kommune ønsker at fremme et røgfrit arbejdsmiljø, og derfor tilbydes medarbejderne gratis rygestopkursus, som udbydes af Sundhed & Ældre. For at fremme motivationen til at deltage i rygestopkurser kan Sundhed & Ældre udbyde kurserne delvist i arbejdstiden.

Sundhed og Ældre udbyder rygestop efter Kræftens Bekæmpelses koncept "Kom og Kvit", der har løbende optag. De medarbejdere, der ønsker rygestop, kan derfor møde op, når de er motiverede.


Rygepolitikken skal være tilgængelig for alle medarbejdere. Det er det enkelte MED-udvalgs ansvar at drøfte og aftale, hvordan den vedtagne Rygepolitik konkret implementeres på den enkelte arbejdsplads.

På arbejdspladser hvor det ifølge lovgivningen er tilladt at ryge, har det enkelte MED-udvalg i særlige tilfælde mulighed for at søge om dispensation fra den generelle hovedregel i rygepolitikken om, at al rygning skal foregår udendørs. Dispensationen forelægges et udvalg nedsat under Arbejdsmiljøudvalget med deltagelse af Sundhed & Ældre.


E-cigaretter er ligestillet med almindelige cigaretter, og dermed også omfattet af rygepolitikken på den enkelte arbejdsplads. Baggrunden herfor er, at det fortsat er usikkert, om der er en risiko ved at indånde de dampe som e-cigaretter spreder i omgivelserne.


Den decentrale ledelse er ansvarlig for at Rygepolitikken overholdes. Det er Arbejdstilsynet som tilser, at Rygepolitikken overholdes. Overtrædelse af Rygepolitikken anses som tjenstlig forseelse og håndteres af ledelsen som en sådan.

I forbindelse med Rygepolitikken er der udarbejdet en Guide til drøftelse af Rygepolitik i de lokale MED-udvalg.


Politikken er fra 2014.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail.

Kontaktinfo

Benedikte Lohfert Würtz
Chef for HR Organisation
Tlf.: 96282540
Mobil: 30551897
Send e-mail til hrubl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.