Politik for erhvervs- og videregående uddannelser

Der skal være gode muligheder for at uddanne sig i vores kommune. Det kræver gode rammer.

Vi vil gerne være med til at skabe frugtbare og bæredygtige rammer for uddannelse. Det vil vi fordi det gavner os alle. Den enkelte - såvel som den private og den offentlige sektor.

Vi har brug for viden, fordi det er med til at skabe udvikling og vækst. Det kræver uddannet arbejdskraft.

I de kommende år vil vi opleve et fald i den samlede arbejdsstyrke. Det sker i takt med, at de ældre årgange forlader arbejdsmarkedet.

Det er derfor nødvendigt, at flere unge tager en længerevarende uddannelse, at flere gennemfører deres uddannelse på normeret tid, og at befolkningens viden og kvalifikationer løbende opdateres.

Det vil vi gerne arbejde for.

Herning Kommunes politik for erhvervs- og videregående uddannelser.

Den administrative enhed By, Erhverv og Kultur blev etableret den 1. januar 2007. By, Erhverv og Kultur er i udviklingsøjemed oprettet for at sætte fokus på samspillet mellem byudvikling, erhvervsudvikling, kultur, idræt, fritid og biblioteker. Herigennem forsøges at skabe og udnytte synergier mellem disse områder samt mellem disse og andre kommunale områder.

Formålet er at gøre Herning Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo, arbejde og drive virksomhed. By, Erhverv og Kultur har derfor som en af sine første opgaver udarbejdet 1. generation af en række politikker, som skal bidrage til at angive udviklingsretningen:

 • Bibliotekspolitik 
 • Politik for Den levende By 
 • Kulturpolitik 
 • Erhvervspolitik 
 • Idræts- og fritidspolitik 
 • Politik for erhvervs- og videregående uddannelser 
 • Politik for turisme og events

Politikkerne understøtter hinanden og har en naturlig sammenhæng med andre af Herning Kommunes politikker og ikke mindst med det omgivende samfund.

For at realisere den del af den nye kommunes vision, der handler om borgerdemokratiet, er borgerne søgt inddraget i tilblivelsen. Herigennem er også i lokalsamfundet skabt et ejerskab til politikkerne.

Dialogen med kommunens borgere er sket via hjemmesiden "Borgernes Herning", interviews med en række herningborgere, borgermøde, gruppearbejde og høring. Endvidere er særlige grupper, f.eks. unge studerende blevet opfordret til at give deres mening til kende. Herudover har politikkerne været til høring hos relevante eksterne samarbejdspartnere. Endelig har Byrådet drøftet og vedtaget politikkerne.

Til hvert politikområde vil der efterfølgende blive udarbejdet en eller flere handleplaner. Handleplanerne er det dynamiske element, mens politikkerne er tiltænkt en længere levetid.

Der forudsættes dog et serviceeftersyn af politikkerne omkring midten af den efterfølgende byrådsperiode. Politikker og handleplaner skal have en nær sammenhæng med kommuneplanen, Agenda 21 strategien og de årlige budgetter.

I politikkerne kan du læse om byliv, byudvikling, oplevelser, kulturelle fyrtårne og græsrødder, forskning, udvikling, breddeidræt, eliteidræt, erhvervsudvikling, fremtidens bibliotek og meget mere. De konkrete aktiviteter, som gennemføres i de enkelte år, kan du se mere om i de årlige handleplaner.

Det er Herning Kommunes håb, at borgerne vil finde det interessant at læse politikkerne og få ny inspiration til en yderligere udvikling af vores kommune.

Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune.


Herning Kommune vil understøtte rammerne for erhvervsuddannelser og videregående uddannelser, men ikke selve uddannelserne, idet denne opgave er statslig. Kommunen sætter dette fokus, fordi uddannelsessektoren spiller en stadig større samfundsmæssig rolle.

Det øgede behov for viden til at skabe udvikling og vækst i samfundet er en af de centrale udfordringer, hvor uddannelsessektoren kan spille en central rolle. Den stigende videnintensitet i al aktivitet betyder bl.a., at både den private og offentlige sektor i højere grad end tidligere vil komme til at efterspørge arbejdskraft med længerevarende uddannelser.

Dertil kommer, at vi vil opleve et fald i den samlede arbejdsstyrke i takt med, at de ældre årgange forlader arbejdsmarkedet. Det er derfor nødvendigt, at flere unge tager en længerevarende uddannelse, at flere gennemfører deres uddannelse på normeret tid, og at befolkningens viden og kvalifikationer løbende opdateres.

Samfundets krav til de formelle uddannelser vil vokse, og der vil bl.a. blive stillet større krav til indholdet og kvaliteten i uddannelserne. Det er en udvikling, der kan medføre behov for at gå nye veje og for at skabe nye lærings-, og samarbejdsformer i og mellem uddannelsesinstitutioner.

Vision

I Herning Kommune vil vi medvirke til at skabe frugtbare og bæredygtige rammer, der kan sikre en fortsat vækst og udvikling af uddannelser i området til positivt gavn for såvel den private som den offentlige sektor.

'Vi vil være et markant og attraktivt uddannelsesområde med unikke læringsmiljøer og kvalitetsuddannelser.'

Med udgangspunkt i en analyse af uddannelsesområdet samt input fra bl.a. interessenterne på uddannelsesområdet, har kommunen udpeget følgende fem fokusområder: 

 1. Unikke læringsmiljøer og kvalitetsuddannelser 
 2. Målrettet markedsføring af Herning som uddannelsesby 
 3. Sammenhæng fra folkeskole til erhverv- og videregående uddannelser 
 4. Rammer for uddannelsesmiljøer
 5. Fremme samarbejdet mellem uddannelse og erhvervsliv

Herning Kommune har en grundlæggende interesse i at sikre, at der i kommunen findes et markant og attraktivt uddannelsesmiljø, der kan tiltrække og fastholde studerende, og som på sigt kan være med til at dække behovet for arbejdskraft i både den offentlige og private sektor.

Uddannelserne er kerneydelsen i uddannelsesmiljøet. Herning Kommune kan ikke udbyde uddannelser. Til gengæld kan kommunen være med til at understøtte og fremme, at området har unikke uddannelser med høj kvalitet, der er nationalt og internationalt konkurrencedygtige.

Det vil vi

Flere, nye og unikke uddannelser

Vi vil arbejde for at fremme, at der specifikt udbydes flere uddannelser, herunder flere unikke uddannelser og flere (nye) behovs- og fremtidsperspektivrige uddannelser, hvortil der vurderes at være kritisk masse. Eksempelvis vil vi via lobby og støtte til forskning arbejde for, at udbuddet af kandidatuddannelser bliver større. Vi vil endvidere arbejde for flere humanistiske uddannelser.

Eliteuddannelsesmiljøer

Vi vil give mulighed for uddannelse på eliteniveau og dermed differentiere os. Det kan være i form af internationale uddannelser, elitesport, sangskole, sund skole m.m.

Efteruddannelse, opkvalificering, kompetence og læring

Vi vil være med til at udvikle et uddannelsesmiljø, der motiverer en stadig større del af befolkningen til fortsat uddannelse, og derved fremmer befolkningens viden og kvalifikationer. Endvidere vil vi sætte fokus på opkvalificering af den del af befolkningen, der ikke har en ungdoms-, erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse.

Forskning

Vi vil være med til at fremme forskningen på de videregående uddannelser, ud fra den betragtning, at forskning er nødvendigt for at fremme antallet af kandidatuddannelser. Forskning kan endvidere understøtte og fremme innovation, entreprenørskab, kultur og kvalitet i området.

Uddannelsesmetoder og læringsformer

Vi vil understøtte idegenerende og innovative uddannelsesmetoder, der sikrer kreative og nytænkende kompetencer (hos lærere, børn, unge, studerende, arbejdskraften).

Samspil med erhvervslivet

Vi vil være med til at udbygge samarbejdet mellem arbejdslivet og uddannelsessektoren, så vi sikrer relevante sammenhænge mellem uddannelsernes indhold og behovet for arbejdskraft i dag såvel som i morgen.


Det at Herning er en uddannelsesby har høj prioritet i Herning Kommune. Det er derfor væsentligt, at der lokalt, regionalt men også nationalt skabes en opfattelse af, at Herning er en markant og attraktiv uddannelsesby.

Området har en bred vifte af forskellige uddannelsestilbud, som skal synliggøres med henblik på at trække flere unge studerende til Herning, skabe kritisk masse for et øget uddannelsesudbud til Herning og øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft i området.

Markedsføring og tilknyttede aktiviteter kan ske i samarbejde med områdets uddannelsesinstitutioner.

Det vil vi

Styrke den generelle markedsføring af Herning som uddannelsesby

Vi vil være med til at markedsføre Herning som en markant uddannelsesby.

Fremme specifik markedsføring af Herning som uddannelsesby

Vi vil eks. markedsføre det unikke samarbejde, der er mellem uddannelsesinstitutionerne og virksomhederne, som gør uddannelser i Herning særligt spændende, relevante og praksisorienteret.


Herning Kommune har et overordnet ønske om, at alle unge tager en ungdomsuddannelse og efterfølgende en erhvervs- eller videregående uddannelse.

Undervisningskvaliteten og uddannelsesvejledningen i folkeskolen er fødekanalen til ungdomsuddannelserne, der igen er fødekanalen til erhvervs- og videregående uddannelser. Undervisningskvalitet og uddannelsesvejledning får således betydning for tilgangen til erhvervs- og videregående uddannelser.

Det vil vi

Samarbejde, udvikling og koordinering

Vi vil understøtte dialog og initiativer, der kan fremme samarbejde, koordinering og udvikling blandt områdets uddannelsesinstitutioner. Endvidere vil vi fremme, at der sker en dialog med andre kommuner og uddannelsesinstitutioner uden for kommunen med henblik på at sikre kritisk masse til de enkelte uddannelser.

Vejledning

Vi vil fortsat sikre at børn og unge får vejledning med henblik på at foretage fremtidige uddannelses- og beskæftigelsesvalg.

Flere i uddannelse

Vi vil fremme aktiviteter, der kan motivere flere unge til at tage en ungdomsuddannelse efterfølgende en erhvervs- eller videregående uddannelse.

Mindre frafald

Vi vil fremme initiativer, der kan minimere frafaldet på uddannelserne.


Et attraktivt uddannelsesmiljø er en vigtig parameter i bestræbelserne på at fastholde og tiltrække studerende til områdets uddannelser.

Det er bl.a. vigtigt, at Herning kan tilbyde de studerende et spændende og inspirerende uddannelsesmiljø med gode kulturelle og sociale rammer. Endvidere bør institutionerne og området ved dem være fysisk tilgængelige for alle uanset eventuelle bevægelses- eller synshandicaps.

I Herning Kommune ønsker vi derfor at styrke og udbygge byens uddannelsesmiljø.

Det vil vi

Kulturhus med studenteraktiviteter

Vi vil arbejde på at skabe synergi mellem kulturhuset i byen og studenterhuset i BIRK, eventuel i kraft af en filial af studenterhuset i kulturhuset. Vi vil arbejde på at få flere aktiviteter i kulturhuset målrettet studerende og unge generelt. Herunder også gerne aktiviteter, der bringer samspil mellem studerende og erhvervsliv.

Internationalt udsyn

Vi vil gøre det muligt for studerende at deltage i internationale fora og samarbejder.

Infrastruktur

Vi vil arbejde for at styrke og udbygge infrastrukturen i området, så det bliver nemmere for de studerende at pendle til områdets uddannelsesinstitutioner. Vi vil endvidere arbejde for, at tilgængelighed indtænkes i den fysiske infrastruktur i tilknytning til uddannelsesinstitutionerne og via dialog med uddannelsesinstitutionerne formidle eventuelle ønsker til tilgængelighed.

Ungdomsboliger og kollegier

Vi vil skabe ideelle rammer for ungdomsboliger i byen, således at der er attraktive bomuligheder for studerende og unge generelt.

Kulturtilbud

Vi vil være med til at fremme områdets udbud af fritidsaktiviteter eks. inden for sport og kultur, således at aktiviteterne er attraktive for de unge.

Byen og områdets attraktivitet

Vi vil være med til at fremme udvikling af aktiviteter, der kan være med til at tiltrække og fastholde studerende. Det kan eks. være events, en ny sø etc.

Mere dialog med unge

Vi vil i dialog med de unge, således at vi kan få et bedre kendskab til deres ønsker og behov. En viden vi vil kunne bruge til udvikling af rammerne for uddannelsesmiljøerne.


Herning Kommune er kendt for at have et unikt samarbejde mellem virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne. Det ønsker vi at understøtte og udbygge, fordi vi for det første har en interesse i at sikre, at der løbende sker en udvikling af erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser i området, således at udbuddet af og indholdet i uddannelserne tilpasses behovet for arbejdskraft i dag og i morgen.

For det andet viser OECD undersøgelser, at et tæt samspil mellem erhvervsliv og uddannelsessektoren kan fremme udvikling og innovation i virksomhederne og derved forbedre virksomhedernes konkurrence og position på det globale marked. For det tredje kan brobygning tidligt i et studieforløb mellem de studerende og arbejdsgivere, fremme muligheden for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft til området.

Det vil vi

Efterspørgsel og behov

Vi vil være med til at sikre relevante sammenhænge mellem uddannelserne og erhvervslivets behov.

Brobygning studerende-virksomheder

Vi vil arbejde for at fremme etablering af relevante og evt. kompetencegivende studiejobs eller praktikstillinger i virksomheder og i det offentlige, og vi vil arbejde for at fremme brug af mentorvirksomhed.

Forskning og innovation

Vi vil arbejde for at udvikle viden og fremme innovation via forskning og erfaringsudveksling mellem erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.

Vejledning

Vi vil fortsat udvikle den erhvervsrettede vejledning på alle uddannelsesniveauer og for personer udenfor uddannelsessystemet i samarbejdet med erhvervslivet.


Herning Kommunes politik for erhvervs- og videregående uddannelser er fra 2008.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail. 

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af kommunens politik for erhvervs- og videregående uddannelser. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herover.

Kontaktinfo

Merete Gammelmark
Udviklingskonsulent
Tlf.: 96288505
Mobil: 21194522
Send e-mail til bekmg@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.