Økonomisk politik

Her finder du vores økonomiske politik.

Politikken udgør en stor del af grundlaget for budgetlægningen.

I den finder du blandt andet vision og målsætninger for den økonomiske politik her i kommunen.

Herning Kommunes økonomisk politik.

Politikken indeholder en række langsigtede mål og hensigtserklæringer på såvel kort som langt sigt, der skal føre til fastholdelse og udvikling af en robust økonomi for Herning Kommune.


Der skal løbende tages de nødvendige skridt til effektiviserings- og rationaliseringsgevinster på baggrund af:

 • Udnyttelse af stordriftsfordele.
 • Organisatoriske - og styringsmæssige tiltag. 
 • Optimering af produktionsmetoder via digitalisering og administrativ forenkling. 
 • Optimering af balancen mellem offentlig leveringspligt og privat ansvar. e) Konkurrenceudsættelse. 
 • Mål for det fremtidige serviceniveau.

For at skabe størst mulig handlefrihed skal den økonomiske planlægning være langsigtet.


 • Der arbejdes med gennemarbejdede flerårsbudgetter, hvor der som minimum er balance over fire år på det skattefinansierede område (ekskl. generelle reserver). 
 • Resultatet af den ordinære drift på det skattefinansierede område skal som minimum kunne dække nettoanlægsudgifter, indskud i Landsbyggefond, afdrag på lån, udviklingsfonden m.v. 
 • Jordforsyningen skal som udgangspunkt hvile i sig selv over årene. 
 • Anlægsrammen på det skattefinansierede område prioriteres således, at der gives plads for yderligere nytænkning. 
 • Værdien af kommunens aktiver sikres gennem tilstrækkelig vedligeholdelse.

Skatteindtægter og takster 

 • Udskrivningsprocent og grundskyldspromille søges holdt uændret, medmindre der gennemføres større finansieringsomlægninger på landsplan. 
 • Der indføres ikke dækningsafgift på erhvervsejendomme i perioden 2014 - 2017. 
 • Der tilstræbes lave og stabile takster på forsyningsområdet.

Lån og kassebeholdning 

 • Låneoptagelse er som hovedregel ikke et led i finansiering af aktiviteter, bortset fra almene kommunale ældreboliger, sanerings- og byfornyelsesopgaver samt energisparende foranstaltninger. 
 • Låneoptagelse kan herudover kun finde sted efter konkret vurdering og såfremt der er udmeldt lånerammer fra ministeriet. 
 • Gældsafvikling vedrørende øvrige lån skal som udgangspunkt ske således, at der altid afdrages mere end der optages. 
 • Kassebeholdningens størrelse skal sikre økonomisk handlefrihed og uafhængighed af indgreb i økonomien (nye opgaver, øgede udgifter, ændret indtægtsgrundlag m.v.). 
 • Kassebeholdningen kan som udgangspunkt ikke finansiere tillægsbevillinger. 
 • I perioden 2014 - 2017 bliver der i årene 2014 - 2015 tilført udviklingsfonden 20 mio. kr. årligt, 31,5 mio. kr. i 2016 og 36,5 mio. kr. fra 2017. 
 • Styringen af finansielle aktiver og passiver sker inden for rammerne af den Finansielle Politik for Herning Kommune.

Politikken er godkendt i Herning Byråd i 2014.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail. 

Kontaktinfo

Anne Marie Muff
Chef for Økonomi
Tlf.: 96282223
Mobil: 20837280
Send e-mail til anne.marie.muff@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.