Højhuspolitik

Herning skal udvikle sig som en levende og sammenhængende by med visioner. Det skal Herning Kommunes højhuspolitik bidrage til.

Visioner og udfordringer

Sammen med en række andre politikker skal Højhuspolitikken understøtte Herning Byråds overordnede vision om Herning som regionalt kraftcenter. Højhuspolitikken skal også ses i sammenhæng med Herning Kommunes øvrige udviklingspolitikker, -med særlig fokus på 'Politikken for Den Levende By', der har visionen:

"At skabe rammer og rum for et levende, attraktivt og dynamisk byliv og en stærk byidentitet."

Det er i kraft af en levende by med en stærk identitet, der er attraktiv for bosætning, unge og uddannelsessøgende samt erhvervslivet, at Herning Kommune får sit indtægtsgrundlag og skaber udvikling og vækst. Parametre som dynamisk byudvikling og innovativ arkitektur medvirker til at skabe identitet og er væsentlige faktorer, når regioner og byer konkurrerer om at tiltrække viden, investeringer og vækst. Højhuse er en af de faktorer, der kan medvirke til at profilere Herning. Arkitektonisk markante højhuse, der afspejler vor tids arkitektoniske tendenser og planlægning, har stor symbolværdi og kan tilføre udvalgte byområder en egen identitet.

Det overordnede mål med en strategi for høje huse/højhuse er at:

"Sikre en byudvikling med sammenhæng, identitet og vision."

Herning er en klassisk købstadsby i skala og struktur med enkelte bygninger, der sprænger skalaen. I de seneste år er der sat fokus på byudvikling generelt. Den omfattende byudvikling og den generelle internationalisering af byplan- og arkitekturstrømninger giver udfordringer i forhold til at udvikle og samtidig fastholde byens særlige karakter. Ved at følge en overordnet strategi, er der mulighed for at videreudvikle Hernings identitet.

Et eller flere områder med sammenhængende højhusbyggerier skaber skylines, der kan markere en bymidte, bygge bro mellem bydele eller markere landskabelige stræk. Helhedstænkning med fokus på skylinemotivet, unik og moderne arkitektur tilpasset stedets karakter og den eksisterende byprofil, kan være med til at reformulere byen i en urban kontekst og skabe nye kontraster og dynamik, der styrker byens og de udvalgte byområders identitet. 

  • Højhuse skal ses i sammenhæng, så de skaber nye byprofiler, der styrker byens identitet 
  • Højhuse skal medvirke til at give den byfortætning, der er nødvendig for at skabe en konkurrencedygtig og levende bymidte 
  • Højhuse kan bruges som arkitektoniske elementer i større landskabelige 'rum' og skabe visuel og funktionel sammenhæng mellem bymidten og nye byudviklingsområder 
  • Højhuse skal have fokus på den menneskelige skala og skabe nye byrum, der understøtter et levende byliv 
  • Unik arkitektur kan tiltrække investeringer, erhverv, bosætning og besøgende.