Højhuspolitik

Herning skal udvikle sig som en levende og sammenhængende by med visioner. Det skal Herning Kommunes højhuspolitik bidrage til.

Højhuse - hvorfor nu og hvorfor debat?

Herning Kommune er inde i en rivende udvikling og med kommunesammenlægningen er der opstået et ønske om en samlet strategi for byens udvikling, som udgangspunkt for de kommende års store planlægningsopgaver.

For at finde retningen for de kommende års indsats er der gennemført en borgerproces, -Borgernes Herning, som bl.a. er resulteret i, at der er blevet udarbejdet en række udviklingspolitikker, -herunder en Politik for den levende by.

Samtidig har Herning Kommune afholdt en åben idekonkurrence, Herning - Den levende by, og lagt grund til Europan konkurrencen. Alle initiativer er rettet mod at udlede synergieffekter af forskellige og overlappende indsatsområder og udviklingstendenser. Samtidig er det et mål for Herning Kommune, at beslutninger om de store linier for fremtidens Herning bliver gjort til genstand for en proces og debat, der giver mulighed for indflydelse. Herning by har en naturlig og landskabelig veldefineret afgrænsning.

Samtidig har konkurrencen om 'Den Levende By' og 'Politik for Den Levende By' vist, at Herning bør satse på byfortætning som et væsentligt element i byudviklingen. Herning har et stort og enestående potentiale for byfortætning i kraft af en lav bebyggelsesgrad. Ved at sætte fokus på byfortætning med høje huse kan byen udvikles til at optage op mod en fjerdedel flere bolig- og erhvervs m².

Samtidig kan der skabes pladser og parker som supplement til det eksisterende gågadenet, der kan være med til at fremme et varieret og pulserende byliv. Højhuse er markante, -særlig enkeltstående bygninger, der rager væsentligt op over det omgivende byggeri.

Derfor er arkitektonisk kvalitet og sammenhængende bebyggelsesstrukturer vigtige parametre i Højhuspolitikken. Herning Kommune har vægtet en bred debat om byens udvikling med fokus på planlægning, arkitektur og identitet.

I Højhuspolitikken opstilles forskellige scenarier for højhusbyggeri i og omkring Herning by, med udgangspunkt i at sikre helhedstænkning og sammenhængskraft i planlægningen af placeringen af høje huse/højhuse. Højhuspolitikken skal være med til at give kommunen forudsætninger for at udarbejde retningslinier for højhusbyggeri i Herning. Retningslinierne vil blive offentliggjort i forslag til kommuneplantillæg.