Handicappolitik

Sammen med Handicaprådet har vi vedtaget en politik, der skal forbedre vilkårene for borgere med handicap i Herning Kommune.

Vi bestræber os på at tænke handicappedes vilkår ind i alle beslutninger, kommunen træffer, både politisk og i administrationen. I den forbindelse er vi løbende i dialog med Handicaprådet. 

Du må også meget gerne bidrage med dine idéer til, hvordan vi kan videreudvikle handicapområdet. 

Kontakt Handicaprådet, hvis du har input til os. 

Forpligtende samarbejde

Vores handicappolitik skal danne rammen om et forpligtende samarbejde mellem borgere, handels- og erhvervsliv, Handicaprådet, politikere og medarbejdere i kommunen. Handicapområdet er reguleret på flere niveauer. Såvel via internationale konventioner som via national lovgivning.

Herning Kommunes handicappolitik ligger inden for rammerne af blandt andre FN´s standardregler, FN-konventionen og Salamanca-erklæringen.

Herning Kommunes handicappolitik.

Med opgave- og strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 overtog Herning Kommune en lang række nye opgaver på handicapområdet fra Ringkjøbing Amt, og det er således i vid udstrækning på det kommunale niveau, at den daglige handicappolitik udspilles.

Dette - sammenholdt med det forhold, at der ikke er vedtaget en handicappolitik for Ny Herning Kommune - understreger vigtigheden af, at der vedtages en politik, der er med til at skabe bevidsthed om handicappedes vilkår og er med til at sikre, at handicappedes vilkår tænkes ind i alle de beslutninger, kommunen træffer.

Handicappolitikken skal medvirke til, at borgere med handicap får mulighed for at leve en tilværelse så tæt på det "normale" som muligt, det vil sige at kunne deltage i og bidrage til samfundet som andre borgere.

Handicappolitikken skal således danne rammen om et dynamisk og forpligtende samarbejde mellem borgere, Handicaprådet, politikere og medarbejdere i Herning Kommune med henblik på at sikre lige muligheder for alle borgere.


Vision

Visionen er formuleret med udgangspunkt i, at borgere i Herning Kommune skal sikres ligestilling og ligebehandling.

Indsatsområder

Arbejdsgruppen har med udgangspunkt i FNs Standardregler udpeget seks indsatsområder:

 • Tilgængelighed
 • Befordring
 • Uddannelse
 • Arbejdsmarkedet
 • Familieliv
 • Fritid og kultur

For hvert indsatsområde er der formuleret strategier.

Fremdrift og forankring

Forankring af handicappolitikken forudsætter, at alle relevante aktører i det kommunale system inddrages i processen. På den baggrund har Herning Kommune valgt at forankre beslutningen på både politisk niveau, direktionsniveau og i de enkelte forvaltninger.

Handicappolitikken er tænkt at skulle spille sammen med Herning Kommunes målhierarki, hvor der indenfor de enkelte serviceområder formuleres målsætninger, årsmål og defineres konkrete resultatkrav i forhold til konkrete initiativer.

For at sikre en bæredygtig handicappolitik tages der hvert år i forbindelse med serviceområdernes målformulering stilling til, hvordan de politiske strategier kan udmøntes i praksis. Der er udarbejdet en skabelon til en handlingsplan, som kan danne udgangspunkt for det fremadrettede arbejde med at integrere handicappolitikken i de enkelte serviceområders målformulering.


Fysisk tilgængelighed

Den fysiske tilgængelighed er en afgørende forudsætning for lige behandling af alle. Udformningen af de fysiske omgivelser skal bidrage til, at handicappede så vidt muligt får lige muligheder for at kunne deltage i det almindelige samfundsliv. Det kan f.eks. være tilgængelighed til det offentlige rum, det lokale bymiljø, kollektiv trafik, nybyggeri og nyanlæg.

Det indebærer, at kommunen i planlægningen af det fysiske miljø bredt skal medtænke hensynet til handicappede.

Tilgængelighed til information

Lige adgang til information er afgørende for ligestilling og mulighed for at nyde de rettigheder og efterkomme de pligter, som gælder i et demokratisk samfund. Det kan f.eks. være adgang til information på bibliotekerne og adgang til information på offentlige instansers hjemmesider.

Det indebærer, at kommunen skal tilbyde tilgængelig information til mennesker med synshandicap og hørehandicap samt svære læse- og kommunikationshandicap.

Strategi

Herning Kommune vil arbejde for:

 • en hensigtsmæssig indretning af det fysiske miljø, så handicappede så vidt muligt kan færdes på lige vilkår med andre borgere
 • den bedst mulige adgang til information for alle

Mennesker med handicap skal have mulighed for at bevæge sig rundt i Herning Kommune. Muligheden for at klare sig selv, arbejde og deltage i det almindelige samfundsliv på lige vilkår med alle andre bliver større, hvis den kollektive trafik er indrettet sådan, at busser, tog og andre kollektive trafikmidler er tilgængelige for mennesker med handicap.

Der findes i dag forskellige ordninger om individuel kørsel eller økonomisk kompensation for transportudgifter for de mennesker, der ikke kan benytte den kollektive trafik. F.eks. udgør de individuelle kørselsordninger for bevægelseshæmmede en lille, men meget betydningsfuld brik i det samlede billede. Ordningen er skabt for at give bevægelseshæmmede, som ikke kan bruge den kollektive trafik, mulighed for at blive kørt til og fra fritidstilbud eller sociale arrangementer.

Det er derfor vigtigt at kommunen er med til at sikre reelle transportmuligheder, både i forbindelse med arbejde, uddannelse, behandling og fritid, idet manglende transportmulighed udgør en barriere i forhold til handicappedes mulighed for at leve på lige vilkår med andre.

Strategi

Herning Kommune vil arbejde for:

 • gode befordrings og -transportmuligheder såvel kollektivt som individuelt

Adgang til uddannelse har betydning for den enkeltes mulighed for at udvikle sig. Handicappedes mulighed for og adgang til uddannelse i grundskole, ungdomsuddannelse, videregående uddannelser m.m. er vigtig i indsatsen for handicappedes mulighed for at deltage i arbejds- og samfundslivet på lige fod med andre.

Det generelle uddannelsesniveau er markant lavere for handicappede end for befolkningen generelt. Problemerne opstår allerede i folkeskolen, hvor mange unge handicappede ikke får gennemført folkeskolens afgangsprøve. Blandt andet viser undersøgelser at en del elever med høre-, syns- eller bevægehandicap forlader folkeskolen uden at have aflagt afgangsprøve i fag som dansk, matematik, fremmedsprog og fysik.

Lovgivningsmæssigt er retten til uddannelse for handicappede personer et grundprincip i international politik og er stadfæstet i en række internationale konventioner. FN's Menneskerettighedserklæring fra 1948 og Salamanca Erklæringen fastslår, at alle har ret til en uddannelse.

Retten til uddannelse indebærer bl.a. at kommunen skal indrette undervisningen under hensyntagen til den enkeltes ressourcer og behov.

Strategi

Herning Kommune vil arbejde for:

 • et rummeligt uddannelsessystem, hvor handicappede får samme muligheder som andre for at udnytte deres ressourcer.

Forandringerne på arbejdsmarkedet stiller nye krav til arbejdsstyrken om fleksibilitet og mobilitet. Handicappede kan derfor svært ved enten at komme ind på arbejdsmarkedet eller fastholde en stabil tilknytning til det, fordi deres forudsætninger herfor er svagere end gennemsnittet.

Rummelighed på arbejdsmarkedet medvirker til at øge de handicappedes beskæftigelsesmuligheder. Rummelighed handler bl.a. om accept af den enkeltes handicap og om at skabe plads til forskellighed og fleksibilitet i arbejdstid og arbejdsopgaver. Rummelighed handler også om at den handicappede under hensyntagen til den enkeltes kompetencer behandles på lige fod med sine kolleger og inddrages i arbejdspladsens sociale liv. Det omfatter bl.a. lige adgang til aktivitets-, trivsels- og sundhedsfremmetilbud.

Et rummeligt arbejdsmarked er dermed forudsætning for et godt arbejdsliv,
som skaber identitet og livskvalitet for den enkelte. Kommunen skal som myndighed samarbejde med erhvervslivet om at tilrettelægge en indsats med henblik på at forbedre de handicappedes beskæftigelsesmuligheder og - vilkår.

Som arbejdsplads skal kommunen være i front, når det handler om at ansætte personer under særlige vilkår.

Strategi

Herning Kommune vil arbejde for:

 • øget rummelighed på arbejdsmarkedet

Det bør i udgangspunktet være muligt for mennesker med handicap at leve sammen med deres familier. Når et familiemedlem er handicappet, påvirker det hele familien. Der bør derfor ikke kun være fokus på den handicappede, men fokus på at understøtte sammenhængen mellem arbejdsliv, fritidsliv og familieliv, herunder sundhed og trivsel, for dermed at skabe grundlag for et trygt, værdigt, stabilt og godt liv for hele familien.

Det indebærer, at kommunen iværksætter relevante foranstaltninger vedrørende handicap og dettes indvirkning på familielivet f.eks. familierådgivning, rehabilitering og sundhedsfremme, aflastning og fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

Strategi

Herning Kommune vil arbejde for:

 • handicappede og deres familiers mulighed for et sundt og godt familieliv

Vi lever i et land, hvor der er tradition for at mødes og gøre noget eller lære noget i fællesskab. Handicappede har samme behov som alle andre for at udfolde sig fysisk, kreativt og mentalt. Det enkelte menneskes identitet og velvære skabes i vidt omfang i samspil med andre. Når den enkelte ikke føler sig som en del af et større fællesskab, kan det medføre ensomhed, identitetstab og udstødelse.

Kommunen bør derfor iværksætte foranstaltninger, der sikrer, at handicappede har lige muligheder for at deltage i fritidsaktiviteter.

Strategi

Herning Kommune vil arbejde for:

 • fritids- og kulturaktiviteter for alle

Politikken er fra 2007.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail. 

Kontaktinfo

Nete Kragelund
Chef for Samarbejde, Rådgivning og Visitation
Tlf.: 9628 4314
Mobil: 24751901
Send e-mail til social@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.