Erhvervspolitik

Erhvervspolitikken baserer sig på de muligheder og trusler, kommunens virksomheder står over for.

Et sundt erhvervsliv er ikke bare en indtægtskilde for kommunen. Det sikrer også, at vi kan vokse og udvikle os. Tit er erhvervslivet først med ny viden og teknologier, fordi man i mange virksomheder har en tro på, at nyt giver konkurrencefordele.

Samarbejde for bedre velfærd

I Herning Kommune vil vi fremme erhvervspolitikken og udvikle erhvervslivet.

Det gør vi blandt andet ved at arbejde sammen med mange forskellige aktører og videncentre. Herunder Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande og de tre mindre erhvervsråd/erhvervsforeninger i kommunen. Og med vores egen tjeneste Infogate servicerer vi erhvervslivet.

Vi ser vækst som en forudsætning for, at virksomheder og borgere får stigende indtjening og øget velfærd. Derfor er det vores vision at skabe de bedste rammer for vækst og indtjening for virksomheder og borgere.

Bæredygtigt men realistisk 

Men rammerne skal sættes på en bæredygtig, langsigtet og socialt ansvarligt måde, under hensyntagen til miljøet.  Og grundlaget skal være økonomisk realistisk.

Erhvervspolitik lægger sig tæt op af andre politikker. Og det sker, at der er overlap til for eksempel beskæftigelses- og uddannelsespolitikken.

Herning Kommunes erhvervspolitik må gerne spille sammen med den nationale vækstpolitik, Region Midtjyllands strategi for erhvervsudvikling og EUs fokus på erhvervsområdet.

Herning Kommunes erhvervspolitik.

Den administrative enhed By, Erhverv og Kultur blev etableret den 1. januar 2007. By, Erhverv og Kultur er i udviklingsøjemed oprettet for at sætte fokus på samspillet mellem byudvikling, erhvervsudvikling, kultur, idræt, fritid og biblioteker. Herigennem forsøges at skabe og udnytte synergier mellem disse områder samt mellem disse og andre kommunale områder.

Formålet er at gøre Herning Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo, arbejde og drive virksomhed. By, Erhverv og Kultur har derfor som en af sine første opgaver udarbejdet 1. generation af en række politikker, som skal bidrage til at angive udviklingsretningen:

 • Bibliotekspolitik
 • Politik for Den levende By
 • Kulturpolitik
 • Erhvervspolitik 
 • Idræts- og fritidspolitik 
 • Politik for erhvervs- og videregående uddannelser 
 • Politik for turisme og events

Politikkerne understøtter hinanden og har en naturlig sammenhæng med andre af Herning Kommunes politikker og ikke mindst med det omgivende samfund.

For at realisere den del af den nye kommunes vision, der handler om borgerdemokratiet, er borgerne søgt inddraget i tilblivelsen. Herigennem er også i lokalsamfundet skabt et ejerskab til politikkerne. Dialogen med kommunens borgere er sket via hjemmesiden "Borgernes Herning", interviews med en række herningborgere, borgermøde, gruppearbejde og høring.

Endvidere er særlige grupper, f.eks. unge studerende blevet opfordret til at give deres mening til kende. Herudover har politikkerne været til høring hos relevante eksterne samarbejdspartnere. Endelig har Byrådet drøftet og vedtaget politikkerne.

Til hvert politikområde vil der efterfølgende blive udarbejdet en eller flere handleplaner. Handleplanerne er det dynamiske element, mens politikkerne er tiltænkt en længere levetid. Der forudsættes dog et serviceeftersyn af politikkerne omkring midten af den efterfølgende byrådsperiode. Politikker og handleplaner skal have en nær sammenhæng med kommuneplanen, Agenda 21 strategien og de årlige budgetter.

I politikkerne kan du læse om byliv, byudvikling, oplevelser, kulturelle fyrtårne og græsrødder, forskning, udvikling, breddeidræt, eliteidræt, erhvervsudvikling, fremtidens bibliotek og meget mere. De konkrete aktiviteter, som gennemføres i de enkelte år, kan du se mere om i de årlige handleplaner. Det er Herning Kommunes håb, at borgerne vil finde det interessant at læse politikkerne og få ny inspiration til en yderligere udvikling af vores kommune.

Lars Krarup, borgmester i Herning Kommune.


Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores kommune.

Det er fra erhvervslivet, kommunen bl.a. får sit indtægtsgrundlag samt udvikler sig og vækster. Ofte er det erhvervslivet, der først implementerer de nyeste tendenser, viden og teknologier, fordi erhvervslivet har én tiltro til, at nyt giver konkurrencefordele. Kommunen vil samarbejde med mange aktører om at fremme erhvervspolitikken.

Således vil kommunen samarbejde med såvel Erhvervsrådet Herning og Ikast-Brande som med de tre mindre erhvervsråd/erhvervsforeninger i kommunen. Kommunen har sin egen erhvervsserviceenhed Infogate, og kommunen vil samarbejde med eksterne erhvervsfremmeaktører, videnscenter, etc.

Vision

'Skabe gode og dynamiske rammer for vækst og indtjening hos virksomheder og borgere på et bæredygtigt grundlag'

Vi vil således sætte fokus på, at virksomhederne vækster, fordi vækst er en forudsætning for, at både virksomheder og borgere opnår en positiv og stigende indtjening samt øget velfærd. Rammerne skal skabes på et bæredygtigt grundlag, således at de blandt andet har langtidsvirkning, udviser miljømæssig og social ansvarlighed samt hviler på et økonomisk realistisk grundlag.

Erhvervspolitikken har tæt sammenhæng og til tider overlap med beskæftigelsespolitikken og uddannelsespolitikken. Endvidere er der andre politikområder, som erhvervspolitikken relaterer sig til. Derudover må kommunes erhvervspolitik gerne kunne spille sammen med Den Nationale Vækstpolitik, Region Midtjyllands Erhvervsudviklingsstrategi og EU´s fokus på erhvervsområdet.

Herning Kommunes Erhvervspolitik tager udgangspunkt i erhvervslivets særlige styrker og svagheder og i de muligheder og trusler, virksomhederne står overfor.

Med udgangspunkt i analyser og viden om erhvervspolitiske indsatsfelter, har kommunen udpeget følgende seks fokusområder:

 1. Styrkelse af arbejdskraften 
 2. Fremme udvikling i virksomheder 
 3. Fremme iværksætteri
 4. Bedre infrastruktur 
 5. Brugervenlig virksomhedsservice 
 6. Herning en mere attraktiv by

I relation til de seks fokusområder vil der årligt blive opstillet en prioriteret handlingsplan, der bl.a. stiller forslag til anvendelse af de økonomiske midler på området.


Arbejdsstyrken falder frem til år 2030, og den kommer til at udgøre en stadig mindre del af befolkningen. Fortsætter den nuværende højkonjunkturbølge, vil efterspørgsel efter arbejdskraft og især efter veluddannet arbejdskraft vanskeligt kunne opfyldes, hvis der ikke sker ændringer.

Samtidigt vil forsørgerbyrden stige markant for dem, der er i arbejde. Med fokusområdet styrkelse af arbejdskraften ønsker vi at lette rekruttering og fremme fastholdelse og udvikling af medarbejderne. Erhvervspolitikken komplementerer og spiller på dette område sammen med beskæftigelsespolitikken.

Det vil vi

Uddannelse

Vi vil fremme, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse og efterfølgende får en erhvervs- eller en videregående uddannelse. Det vil vi gøre ved fortsat målrettet vejledning af de unge og ved at forbedre rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser. Vi vil endvidere fremme arbejdsstyrkens muligheder for at opnå kompetenceudvikling og efteruddannelse.

Rekruttering

Vi vil fremme initiativer, der gør det lettere for virksomheder at rekruttere kvalificerede medarbejdere både i kommunen, uden for kommunen - i Danmark såvel som i udlandet. Vi vil arbejde for, at virksomhederne i kommunen vil opleve jobcentret som en naturlig partner i arbejdet med at sikre den nødvendige arbejdskraft.

Beskæftigelse

Vi vil med den kommunale beskæftigelsesindsats sikre en effektiv og smidig sammenhæng mellem efterspørgsel og udbud af arbejdskraft. Vi vil arbejde for at borgerne oplever jobcentret som et naturligt udgangspunkt for jobsøgning og karriereudvikling, uanset om man er ledig eller i arbejde.

Integration

Vi vil arbejde for, at så mange borgere som muligt opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet, det vil vi blandt andet gøre ved at arbejde med tilgængelighed og sundhed, ved at fremme en tidlig indsats og ved at støtte indslusningsprojekter på arbejdsmarkedet. Det vil vi blandt andet gøre med fokus på borgere med anden etnisk baggrund og borgere med handicap.

Social tryghed

Vi vil via kommunens børn og unge politik om rummelighed, kontinuitet og faglighed fortsat sikre attraktive dagtilbud til børn med pasningsgaranti og mulighed for pasning i nærområdet. Vi vil fremme en innovativ og en faglig folkeskole, og vi vil sætte fokus på det gode seniorliv. Endelig vil vi fremme, at der fortsat er et moderne døgnbemandet velfungerende hospital i byen.


Vi vil sætte fokus på udvikling af virksomheder for derved at fremme vækst. Udvikling kan eks. fremme, at virksomheder får fodfæste på det globale marked, og udvikling kan eks. sætte fokus på innovation i produkter og processer, således at virksomheder opnår produktivitets- og salgsforbedringer.

Vi vil differentiere tilbuddene til virksomheder. Vi vil således arbejde for målrettede initiativer i forhold til den enkelte virksomhedstype. Det kan være at fremme anvendelse af ny teknologi som eks. nano, robotteknologi og IT i industrien, eller det kan være at fremme rammebetingelser for et nyt erhverv eks. brint.

Det vil vi

Forskning og innovation

Vi vil fremme virksomhedsrettet forskning og innovation ved at understøtte initiativer og ved at forbedre rammebetingelserne for forskning på universitetsniveau i Herning Kommune. Vi vil eks. sætte fokus på offentligt privat samarbejde, klynge-upcomings - spirende nye erhverv og gerne bæredygtige erhverv - målrettet morgendagens marked, som vi tror, har potentiale.

Videncentre

Vi vil lette adgangen til den nyeste viden for de store erhverv i kommunen, og vi vil støtte op om spirende nye erhverv. Vi vil være brobyggere mellem forskning og erhverv. Det vil vi gøre for at fremme innovation i virksomheder og ved at støtte relevante videncentre.

Virksomhedsservice

Vi vil optimere virksomhedernes drift og muligheder. Det vil vi, ved via vores erhvervsråd og andre aktører at tilbyde virksomheder vejledning og deltagelse i relevante kurser, og vi vil viderehenvise til relevante aktører på det private som offentlige marked. Endvidere vil vi via bibliotekets Infogate tilbyde vejledning i informationssøgning og videnstyring. Endelig vil vi via kommunens hjemmeside sikre opdateret information og relevante links.

Tilbyde information om teknologi og markedsforhold

Biblioteket vil via infoGate tilbyde virksomheder fremfinding af information om patenter, varemærker, eksport, konkurrenter og kunder.

Land - by(-er)

Vi vil arbejde for, at der fortsat er dynamiske erhverv i byerne Vildbjerg, Aulum, Sdr. Felding, Sunds og Kibæk såvel som i Herning. Vi vil understøtte en vis specialisering, hvor det måtte være hensigtsmæssigt - det kan eks. ske via udbud af erhvervsgrunde og via fremme af unikke folkeskolefaciliteter i lokalområder. Vi vil endvidere arbejde for erhverv i landdistrikterne. Der skal være mulighed for etablering af mindre virksomheder på velegnede arealer til erhverv i alle de mindre byer. Der skal eks. gøres en særlig indsats for at få iværksættere til at benytte ledige landbrugsbygninger mm.


I Herning Kommune vil vi fremme iværksætteri. Vi vil sætte fokus på at nye virksomheder etablerer sig og skaber indtjening hos borgerne i kommunen. Herning Kommune vil derfor arbejde for at forbedre iværksætterkulturen, således at flere bliver interesseret i at blive iværksætter, og Herning Kommune vil sætte fokus på iværksættere med et særligt potentiale.

Det vil vi

Iværksætterkultur

Vi vil allerede i folkeskolen sætte øget fokus på innovation og muligheden for at blive selvstændig. Vi vil sætte øget fokus på naturfag, tekniske fag og ingeniørfag med henblik på at fremme grundlaget for senere vækstiværksætter og vi vil via erhvervsrådet årligt afholde min. én iværksætterdag.

Iværksættervejledning og - kurser

Vi vil via erhvervsråd udbyde iværksætterkurser og gennemføre individuel iværksættervejledning. Via erhvervsråd vil vi henvise til relevante andre konsulenter på eks. det private marked. Biblioteket vil via infoGate tilbyde vejledning i informationssøgning og videnstyring. Endelig vil vi via kommunens hjemmeside sikre opdateret information og relevante links til iværksættere.

Tilbyde information om teknologi og markedsforhold

Biblioteket vil via infoGate tilbyde iværksættere at finde information om patenter, varemærker, eksport, konkurrenter og kunder.

Vækstiværksættere og innovative iværksættere

Vi vil gøre en særlig indsats for vækstiværksætterne og for innovative iværksættere med potentiale. Det vil vi gøre ved at tilbyde dem VIP-vejledning via vores erhvervsråd i samarbejde med Væksthus Midtjylland.

Iværksætteri i virksomheder

Vi vil arbejde for at virksomheder griber den gode ide til nye produkter og processer og implementer ideen i virksomheden eller som en knopskydning til virksomheden.

Generationsskifte

Vi vil målrette iværksættervejledning til virksomheder, der står overfor et generationsskifte og til potentielle aftagere.


God infrastruktur og kvalificeret arbejdskraft er blandt de vigtigste parametre, når en virksomhed lokaliserer sig. Vi vil derfor fremme at der er en god infrastruktur i og til Herning, og vi vil fremme en infrastruktur, der binder kommunen sammen.

Når vi taler om god infrastruktur, så mener vi både veje, kollektiv trafik, IT og global synlighed på internettet m.m. Virksomhedsejere udtaler hyppigt, at det ikke er afstanden mellem lokaliteter som betyder noget, men at det er tiden, som har betydning.

Vi ved at det har betydning for virksomheders internationale samhandelspartere, at de kan identificere en virksomheds lokalområde på motorvejs-kortet og via en engelsksproget hjemmeside. En forudsætning for sidstnævnte er, at IT-infrastrukturen fungerer.

Det vil vi

Kommunale veje

Vi vil sikre velfungerende kommunale trafikveje og en løbende udbygning, således at erhvervslivets behov for veje så vidt muligt imødekommes.

Motorveje

Vi vil arbejde for at færdiggørelse af motorvejene mellem Herning og Århus år 2014 og mellem Herning og Vejle fremskyndes til færdiggørelse år 2012, og vi vil aktivt arbejde for en motorvej til Holstebro så hurtigt som muligt.

IT

Vi vil fortsat styrke og udvikle IT-infrastrukturen, således at kommunen er på forkant med udviklingen.

Global Kommunalt visitkort

Vi vil sikre, at Herning Kommune har relevant information på engelsk og tysk på kommunens hjemmeside til brug for virksomheder og tilflyttere fra udlandet.

Andre transportformer

Vi vil politisk arbejde for, at der stadig er en regional lufthavn i Karup og en god international lufthavn i Billund. Vi vil endvidere politisk arbejde for at den kollektive tog- og bustrafik er optimal for arbejdskraft og studerende på et bæredygtigt økonomisk grundlag. Eks. vil vi arbejde for at der kommer hurtigere tog og flere afgange gerne 0,5 times drift mellem Herning og Århus i dagtiden. Vi vil endvidere arbejde for dobbeltspor på jernbanestrækningerne mellem Herning-Aarhus og Herning-Vejle.


Virksomhederne møder kommunen i flere sammenhænge, eks. i forbindelse med udvidelser, køb af grund, miljøgodkendelser, bortskaffelse af affald, arbejdsmarkedsforhold, salg til kommunen m.m.

Mødet spænder fra situationer, hvor tilladelser og godkendelser har afgørende betydning for virksomhedens udvikling, til mere enkle kontakter, hvor der kan være tale om almindeligt behov for serviceoplysninger. Kommunen varetager myndighedsopgaver og opgaver, som alene er serviceopgaver. I alle sammenhænge er det vigtigt, at virksomhederne oplever, at de får en god service fra kommunen.

God kommunikation med virksomheder, fornuftige ventetider og oplysning om forventelig sagsbehandlingstid, kvalitet i sagsbehandling og hurtig henvisning til rette sagkyndige i kommunen er faktorer, som alle har stor betydning for såvel virksomhedernes udvikling som deres opfattelse af kommunen. Kommunen vil derfor arbejde på at fremme en brugervenlig kommunal virksomhedsservice.

Det vil vi

Hjemmesiden

Vi vil sikre opdaterede, relevante, dækkende og brugervenlige virksomhedsinformationer på hjemmesiden. Vi vil foruden informationer om de virksomhedsrettede services også gerne oplyse om forventelige sagsbehandlingstider og give information om kommunens EAN-numre.

"Èn indgang"

Vi vil fremme virksomheders oplevelse af sammenhæng i kommunen. Selvom vi er en stor kommune vil vi gerne have at virksomhederne oplever en hurtig henvisning. Det vil vi gøre vi at fremme koordination mellem de forskellige aktørgrupper, der arbejder med virksomheder i kommunen.

Kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen

Vi vil på alle de fagområder, hvor vi møder virksomhederne sikre høj kvalitet og en smidig og effektiv opgaveløsning. Vi vil eksempelvis være i stand til at oplyse virksomhederne om en forventelig sagsbehandlingstid.


Det er af stor betydning for kommunens tiltrækning af nye virksomheder, ekstern arbejdskraft og studerende, at Herning kommune og især Herning by opleves som et at godt sted, at leve, bo, studere, arbejde og at drive virksomhed i.

Når vi sætter fokus på Herning, som en mere attraktiv by, har både opfattelsen af byen såvel som byens reelle attraktivitet betydning for fastholdelse af arbejdskraften.

Du vil kunne læse mere om Herning som attraktiv by i politikken for den levende by, kulturpolitikken, bibliotekspolitikken samt idræts- og fritidspolitikken. Her vil du blandt andet kunne læse om forslag til mere liv i byen, forskønnelse af byen og branding af byen.


Herning Kommunes erhvervspolitik er fra 2008.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail. 

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af erhvervspolitik. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herover.

Kontaktinfo

Henrik Kjeldsen
Erhvervs- og Borgerservicechef
Tlf.: 96288510
Mobil: 21295343
Send e-mail til henrik.kjeldsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.