Bibliotekspolitik

Se her, hvad du som borger i Herning Kommune kan forvente af dit bibliotek - nu og i fremtiden.

Biblioteket er en hjørnesten i kommunens demokratiske, kulturelle og sociale liv.

Her kan du mødes med andre, få hjælp til lektierne eller låne materialer til studiet. Du kan låne billedbøger, lytte til musik, få inspiration til lystlæsning, undervisning i at bruge internettet og meget andet.

Viden om det meste

Biblioteket er særligt stærkt i forhold til viden. Det er fyldt med informationer, om snart sagt alt mellem himmel og jord, og personalet er dygtige til at søge dem frem og formidle dem.

På biblioteket kan du finde svar på livets store og små spørgsmål, eller du kan få hjælp til at finde den viden, du skal bruge i dine studier, på arbejdet eller privat.

Biblioteket er for alle

Kommunens biblioteker skal gøre en forskel for alle borgere i kommunen. For ældre, unge og dem midtimellem. For dem, der bor i byen og på landet, dem der har svært ved at læse og dem der jævnligt pløjer sig igennem tykke romaner. Biblioteket byder på læring og kulturoplevelser til alle.

Herning Kommunes bibliotekspolitik.

Den administrative enhed By, Erhverv og Kultur blev etableret den 1. januar 2007. By, Erhverv og Kultur er i udviklingsøjemed oprettet for at sætte fokus på samspillet mellem byudvikling, erhvervsudvikling, kultur, idræt, fritid og biblioteker. Herigennem forsøges at skabe og udnytte synergier mellem disse områder samt mellem disse og andre kommunale områder.

Formålet er at gøre Herning Kommune til et endnu bedre sted at leve, bo, arbejde og drive virksomhed.

By, Erhverv og Kultur har derfor som en af sine første opgaver udarbejdet 1. generation af en række politikker, som skal bidrage til at angive udviklingsretningen:

 • Bibliotekspolitik
 • Politik for Den levende By
 • Kulturpolitik
 • Erhvervspolitik
 • Idræts- og fritidspolitik
 • Politik for erhvervs- og videregående uddannelser
 • Politik for turisme og events

Politikkerne understøtter hinanden og har en naturlig sammenhæng med andre af Herning Kommunes politikker og ikke mindst med det omgivende samfund.

For at realisere den del af den nye kommunes vision, der handler om borgerdemokratiet, er borgerne søgt inddraget i tilblivelsen. Herigennem er også i lokalsamfundet skabt et ejerskab til politikkerne.

Dialogen med kommunens borgere er sket via hjemmesiden "Borgernes Herning", interviews med en række herningborgere, borgermøde, gruppearbejde og høring. Endvidere er særlige grupper, f.eks. unge studerende blevet opfordret til at give deres mening til kende. Herudover har politikkerne været til høring hos relevante eksterne samarbejdspartnere.

Endelig har Byrådet drøftet og vedtaget politikkerne.

Til hvert politikområde vil der efterfølgende blive udarbejdet en eller flere handleplaner. Handleplanerne er det dynamiske element, mens politikkerne
er tiltænkt en længere levetid. Der forudsættes dog et serviceeftersyn af politikkerne omkring midten af den efterfølgende byrådsperiode. Politikker og handleplaner skal have en nær sammenhæng med kommuneplanen, Agenda 21 strategien og de årlige budgetter.

I politikkerne kan du læse om byliv, byudvikling, oplevelser, kulturelle fyrtårne og græsrødder, forskning, udvikling, breddeidræt, eliteidræt, erhvervsudvikling, fremtidens bibliotek og meget mere. De konkrete aktiviteter, som gennemføres i de enkelte år, kan du se mere om i de årlige handleplaner.

Det er Herning Kommunes håb, at borgerne vil finde det interessant at læse politikkerne og få ny inspiration til en yderligere udvikling af vores kommune.

Johs. Poulsen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.


Biblioteket udgør en hjørnesten i kommunens demokratiske, kulturelle og sociale liv. Det har mange funktioner; her kan man mødes med andre, få hjælp til lektierne, låne digre værker til studiet eller billedbøger til højtlæsning, lytte til musik, få inspiration til lystlæsning, undervisning i at bruge internettet og meget, meget mere.

Bibliotekets særlige ekspertise ligger i, at man her har adgang til mange informationer, og at personalet er specialister i at søge og formidle dem. Derfor er biblioteket det sted, alle borgere kan benytte for at finde svar på livets store og små spørgsmål og få faglig vejledning til at finde den viden, man har brug for i sine studier, på arbejdet eller privat.

Biblioteket har også mange former. De fleste kender det fysiske bibliotek med bøger, cd'ere osv. Men der findes også virtuelle biblioteker med hjælp til informationssøgning og inspiration over nettet, ligesom der også er bibliotekstilbud "ud af huset" som fx tilbuddet om bogposer til dagplejere eller udbringning af bøger til borgere i kommunens mindre byer.

Biblioteket skal leve op til nogle få lovbestemte krav, men herudover har den enkelte kommune stor frihed til at bestemme, hvad det lokale bibliotek
skal tilbyde kommunens borgere. Fordi der er så få lovbestemte krav, og fordi et bibliotek har så stor en mangfoldighed af tilbud, er det vigtigt at
have en bibliotekspolitik, der sætter en retning for bibliotekets udvikling.

Bibliotekspolitikken gør det synligt for dig, hvad du som borger i Herning kommune kan forvente af dit bibliotek nu og fremover.

Herning Bibliotekerne vil spille en central rolle i Herning kommune for:

 • Borgernes læring
 • Borgernes kulturelle udfoldelser
 • Demokratisk udvikling

Det sker ved at være kommunens åbne møde-, debat-, være-, oplevelses- og læringssted med fri og lige adgang for enhver til alle tilbud i både det fysiske og det virtuelle bibliotek.

Bibliotekspolitikken og visionen har fokus på Herning Bibliotekernes funktion som lokalt folkebibliotek. Den måde Herning Bibliotekerne løfter visionen og gør den til virkelighed, skal imidlertid også bidrage til at udvikle Herning Bibliotekernes omfattende og forpligtende rolle regionalt, nationalt - og internationalt. Bibliotekspolitikken tager således afsæt i Herning men vil få effekt også langt ud over kommunens grænser.

Bibliotekspolitikken tager udgangspunkt i, at biblioteket skal gøre en forskel for alle borgere i Herning kommune - hvad enten man er gammel eller ung eller midtimellem, bor i byen eller på landet, har svært ved at læse, elsker at gennemtrevle tykke murstensromaner eller helst vil finde sine  informationer på internettet. Biblioteket har et tilbud om læring og kulturelle oplevelser til alle.

Bibliotekspolitikken tager også udgangspunkt i, at disse tilbud i stigende omfang skal udføres i samarbejde og sammenhæng med andre institutioner,
virksomheder, forvaltningsområder og ikke mindst - borgerne selv. Biblioteket skal altså ikke alene selv skabe tilbud til borgerne, det er også et sted, der hjælper andre med at skabe nye eller bedre aktiviteter for borgerne i Herning Kommune.

Endelig er det en grundlæggende faktor i bibliotekspolitikken, at biblioteket er på forkant med samfundsudviklingen. Biblioteket er derfor i stadig forandring og bruger ny teknologi til at styrke tiltagene indenfor alle fokusområderne. Den demokratiske debat kan eksempelvis styrkes ved at tage et online diskussionsforum i brug. Dermed kan langt flere borgere deltage, end hvis debatten kun foregik på biblioteket i Herning. Biblioteket kan sende information om nye bøger og arrangementer på SMS.

Dermed bliver bibliotekets tilbud lettilgængelige for alle dem, der foretrækker at bruge mobiltelefonen frem for mail. At arbejde aktivt med ny teknologi er således en del af indsatsen for at gøre biblioteket tilgængeligt og relevant for alle borgere.

Der er udpeget en række fokusområder:

 1. Styrke borgernes muligheder for læring
 2. Understøtte borgernes demokratiske viden og debat
 3. Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune
 4. Understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud i Herning kommune
 5. Fremme udvikling i virksomheder
 6. Udbrede kendskabet til og brugen af bibliotekstilbuddet

Der vil årligt blive opstillet en handlingsplan, der konkretiserer, hvordan biblioteket arbejder med fokusområderne. Da bibliotekets arbejdsfelt er dynamisk og løbende udvikler sig, kan der komme flere fokusområder til undervejs i de år, bibliotekspolitikken dækker.


At lære hele livet igennem er et grundvilkår for det moderne menneske. Når vi er under uddannelse er læring hovedelementet i livet. Senere i livet på arbejdspladsen bliver vi stillet overfor krav om hurtigt at kunne omstille os til nye arbejdsopgaver og lære nyt. Privat har mange også et ønske om at lære nye færdigheder livet igennem. En stadig større generation af ældre ønsker for eksempel at bruge pensionisttilværelsen til at lære nye sprog, opgradere IT-færdigheder eller sætte sig grundigere ind i sundhed og sygdom. Både uddannelsesinstitutionerne, arbejdsgiverne og borgerne selv har således en interesse i, at der i Herning kommune er gode muligheder for livslang læring.

Overordnet set vil biblioteket arbejde aktivt for at understøtte uddannelses og folkeoplysende aktiviteter, således at livslang læring er en reel og attraktiv mulighed for kommunens borgere.

Det vil vi

Stille information og vejledning til rådighed:

Biblioteket hjælper med at finde de informationer i form af bøger, artikler el. lign, som den enkelte borger skal bruge i sit personlige og professionelle
læringsforløb. For at gøre tilgangen til information og vejledning lettere, vil biblioteket stile mod at give borgerne adgang til så mange ressourcer som
muligt digitalt. Biblioteket vil udnytte nye medier til at formidle information på en spændende og anderledes måde, der inspirerer til læring.

Folkeoplysning:

Biblioteket tager del i de folkeoplysende aktiviteter i kommunen. Vi samarbejder med folkeoplysningsforbundene om at afholde kurser, stiller vejledning og biblioteksmaterialer til rådighed for kurser, læsekredse mv. og vi arrangerer selv kurser i blandt andet brug af internettet og informationssøgning.

Formidle lokalhistorien og gøre den tilgængelig Biblioteket vil fortsætte arbejdet med at registrere og formidle lokalhistorien. I videst mulige omfang gøres lokalhistoriske arkivalier tilgængelige elektronisk.

Hjælp til at lære at læse og skrive:

Biblioteket har som særlig prioritet at understøtte de borgere, der har svært ved - eller er ved at lære at læse eller skrive. Vi vil samarbejde med relevante foreninger, forvaltninger og institutioner om at tilbyde særlige aktiviteter og materialer til eksempelvis børn, læsehandicappede og indvandrere.

Skabe gode rammer for læring på biblioteket:

Med hjælp fra de studerende selv indrettes biblioteket, så der er gode faciliteter for dem, der vil bruge biblioteket til gruppearbejde,  opgaveskrivning mv. Biblioteket tilbyder studierum, en-til-en vejledning af en bibliotekar og selvfølgelig de informationer, der skal bruges i studierne.

Skabe gode rammer for uddannelsesmiljøer:

Biblioteket vil samarbejde med biblioteker på uddannelsesinstitutioner og skoler i Herning kommune, så elever og studerende oplever en sammenhæng i bibliotekstilbuddet.


Det er vigtigt for udviklingen i et samfund, at borgerne kender til og engagerer sig i samfundets udvikling; at man eksempelvis ved, hvilke sager byrådet har under behandling, at man giver sin mening til kende og har et sted at gøre det. Biblioteket har traditionelt arbejdet med demokratiudvikling ved at være stedet, hvor man som borger kan hente byrådsdagsordener, oplysningspjecer, lokalplaner mv.

Herning Bibliotekerne vil udbygge denne rolle, så vi ikke blot stiller den slags informationer til rådighed men også opfordrer til debat om dem.

Det vil vi

Informere om samfundsudviklingen 

Biblioteket er stedet, man som borger kan hente informationer om det lokale, nationale og internationale demokratiske arbejde. Det er fx byrådsdagsordener, information om folketingsvalg, EU information og information om ens muligheder som borger i det danske samfund.

Det gør vi ved at dedikere en del af biblioteket både fysisk og virtuelt til Borgerinformation og ved at samarbejde med de institutioner, der udbyder information om samfundsudvikling.

Skabe rammer for lokal debat

Biblioteket vil arbejde med at skabe gode rammer for en debat om den lokale udvikling. Det gør vi blandt andet ved at arrangere debatarrangementer og ved at skabe projekter med fokus på demokratisk debat.


Der findes stort set ikke andre steder i samfundet end biblioteket, hvor man som borger kan komme og være uden at blive stillet overfor at skulle købe, tage stilling eller deltage i noget. På biblioteket er alle velkomne. Her kan man sætte sig alene, møde andre, lade sig inspirere og vejlede - alt sammen gratis og uforpligtende.

Et uforpligtende møde- og værested har en stor social værdi i lokalsamfundet, ikke kun fordi borgere kan møde hinanden, men også fordi det er her lokale foreninger, institutioner, politikere osv. kan komme i kontakt med borgerne og omvendt. Enten ved at møde personligt op eller ved at afholde arrangementer, udstillinger, stille brochurer til rådighed osv.

Bibliotekets rolle som møde-, være- og oplevelsessted udfolder sig også i det digitale univers. Biblioteket vil arbejde mod at tilbyde virtuelle rum, der på samme måde som det fysiske rum, giver mulighed for at møde ligesindede og inspirerer til læring, debat og oplevelse.

Det vil vi

Gøre biblioteksrummet indbydende - både fysisk og virtuelt

Biblioteket vil løbende arbejde med at indrette biblioteksrummet, så det er et godt sted at være for alle grupper af borgere - både børn og voksne. Vi vil tilbyde virtuelle rum og mødesteder målrettet forskellige behov og interesser. På samme vis vil vi indrette forskellige zoner af det fysiske bibliotek, så der både er plads til dem, der ønsker stilhed og fordybelse og dem, der ønsker oplevelser og aktivitet.

Skabe oplevelser i biblioteksrummet - både fysisk og virtuelt

Biblioteket vil arrangere udstillinger og aktiviteter i både det fysiske og det virtuelle bibliotek, som inspirerer og opfordrer til deltagelse. Samarbejdspartnere i kommunen indbydes til at bidrage med indhold. For eksempel kan en lokal forening, en børnehave, Billedskolen el.lign. lave deres egen udstilling på biblioteket, en videomontage til hjemmesiden eller biblioteket kan bede en række politikere stille op til en debataften som så også transmitteres via bibliotekets hjemmeside. Der skal i videst mulige omfang være sammenhæng mellem tilbuddene i det fysiske og det virtuelle bibliotek, så de støtter op om hinanden.


De kulturelle tilbud i Herning kommune er med til at gøre kommunen til et godt sted at leve. Biblioteket er en naturlig og central del af de kulturelle tilbud.

Biblioteket formidler kultur gennem bøger, film, computerspil mv. og arrangerer også kulturelle arrangementer såsom børneteater og musikarrangementer.

Endelig synliggør og understøtter biblioteket andre institutioners og foreningers kulturelle tilbud fx ved at udarbejde kulturkalenderen Kulturspot.

Bibliotekets kulturelle tilbud er for alle og til alle borgere i kommunen. I perioder vil biblioteket sætte særlig fokus på tilbud til skiftende grupper af borgere som fx ældre, indvandrere mv. Samlet set vil biblioteket være en central del af indsatsen for at understøtte, synliggøre og formidle kulturelle tilbud til alle borgere i kommunen.

Det vil vi

Tilbyde kulturelle oplevelser og inspiration:

Biblioteket vil fortsat være en central udbyder af kulturelle oplevelser og inspiration. På biblioteket tilbydes skønlitteratur, musik, film og spil til at låne med hjem, men vi vil også arbejde aktivt med at inspirere borgerne til at kaste sig over nye kulturelle oplevelser. Det sker via internettet, hvor man på netbiblioteker såsom Litteratursiden.dk, Dotbot, Musikbibliotek.dk og bibliotekets egen hjemmeside Herningbib.dk kan få inspiration til nye læse- og lytte- og filmoplevelser. Også i det fysiske bibliotek, vil vi løbende arbejde med at overraske og inspirere de besøgende til at begive sig ind på nye kulturelle områder.

Synliggøre kulturelle aktiviteter:

Biblioteket vil synliggøre og formidle kulturelle aktiviteter i kommunen. Biblioteket samler oplysninger om kulturelle tilbud og foreninger i kommunen, så borgeren kan gå ét sted hen for at finde informationer om kulturen i Herning.

Koordinere og styrke børnekulturen:

Børnebiblioteket og børnekulturkonsulenten vil samarbejde med andre børnekulturelle aktører om at koordinere og styrke indsatsen omkring børnekultur i Herning Kommune.

Understøtte de eksisterende kulturtilbud i landområderne:

Der skal være forskel på den rolle, biblioteket spiller på landet og i Herning by. I Herning by består bibliotekets indsats primært i at integrere og synliggøre de kulturelle aktørers tilbud. I kommunens mere tyndt befolkede områder spiller biblioteket som et af de få institutionelle kulturtilbud en anden rolle. Her vil biblioteket mere aktivt understøtte de eksisterende kulturtilbud for derigennem støtte op om den lokale identitet og sammenhængskraft. I dette arbejde vil biblioteket samarbejde med den
lokale aktionsgruppe (LAG), landsbykontaktudvalget, borgerforeninger og andre relevante aktører.


Virksomheder som ikke udvikler sig, stagnerer og i værste fald dør. Virksomheder, som hele tiden er åbne for at udvikle sig, kan få fodfæste på det globale marked og måske opleve vækst. Der er mange måder en virksomhed kan udvikle sig: Den kan fremme innovation i processer og produkter, den kan øge effektiviteten af produktionen, den kan forbedre salget med mere.

Biblioteket vil være en aktiv del af det netværk i Herning kommune, der understøtter virksomheders udviklingsprocesser. Det gør vi ved, som noget helt særligt i den danske biblioteksverden, at tilbyde en erhvervsservice kaldet infoGate. InfoGate har kontor både på hovedbiblioteket i Herning og i Innovatorium Herning. InfoGate leverer information, som understøtter virksomheders daglige beslutninger og handlinger, men også information, som giver et bedre beslutningsgrundlag, når der skal tages langsigtede og strategiske beslutninger. Det kan helt konkret være information om kunder, konkurrenter, teknologi eller andre erhvervsrelevante forhold.

Det vil vi

Tilbyde information om teknologi og markedsforhold:

Biblioteket vil via infoGate tilbyde virksomheder og iværksættere fremfinding af information om patenter, varemærker, eksport, konkurrenter og kunder.

Servicere virksomheder og iværksættere generelt:

Biblioteket vil via infoGate tilbyde vejledning i informationssøgning og videnstyring. Dette vil foregå i samarbejde med Væksthuset, erhvervsråd og andre lokale erhvervsfremmeaktører. InfoGate vil således indgå aktivt i at skabe et sammenhængende, koordineret tilbud, der understøtter virksomheders udvikling.


Et bibliotek kan være nok så godt. Hvis borgerne ikke kender til og bruger dets tilbud, har det ingen værdi. Ingen er tvunget til at bruge biblioteket. En del af bibliotekets særegne værdi ligger netop i, at biblioteket er et sted, man kommer frivilligt og af egen lyst. På grund af frivilligheden og det lystbetonede har biblioteket en særlig udfordring i forhold til mange andre kommunale instanser. Det kræver markedsføring og opsøgende arbejde at udbrede kendskabet til bibliotekets tilbud og dermed gøre dem tilgængelige for alle.

Det vil vi

Biblioteket for alle borgere

Uanset bopæl har borgerne altid et fysisk og virtuelt bibliotekstilbud tæt på. Det gælder også i de tyndt befolkede områder, hvor der lokalt vil være adgang til at låne biblioteksmaterialer gennem biblioteket kommer eller bogen-kommer-ordningerne.

Kommunikation og markedsføring:

Biblioteket vil arbejde med initiativer, der oplyser kommunens borgere om bibliotekets tilbud. Det kan både være gennem et større samarbejde med pressen, via bibliotekets hjemmeside, som omdelte reklamer osv.

Samarbejde med andre aktører i kommunen:

Når biblioteket skal markedsføre tiltag rettet mod specifikke målgrupper gøres det i samarbejde med andre aktører, der har den direkte kontakt til målgruppen. Fx kan biblioteket med hjælp fra uddannelsesinstitutioner målrette en indsats overfor studerende, med hjælp fra hjemmeplejen kan tilbud til ældre markedsføres, dagplejen kan gøre reklame for bibliotekets bogposeordning osv.

Inddrage borgeren i udviklingen af biblioteket:

Biblioteket vil arbejde målrettet med at inddrage borgerne i bibliotekets udvikling. Derved sikrer vi, at biblioteket modsvarer de behov, borgerne og
samfundet har.

Samarbejde med andre biblioteker:

Biblioteket vil samarbejde med andre aktører i sektoren om at markedsføre netbiblioteker og andre fælles bibliotekstilbud på nationalt plan.

Skabe større viden om bibliotekets brugere:

Som grundlag for at udvikle og markedsføre biblioteket, vil biblioteket jævnligt udføre brugerundersøgelser, der giver viden om, hvordan borgerne bruger biblioteket.


Politikken er fra 2008.
Du er velkommen til at skrive, hvis du ønsker politikken tilsendt via mail. 

Digital tilgængelighed

PDF-filen i 'Mere info' boksen er en grafisk fremstilling af kommunens bibliotekspolitik. Den er desværre ikke digitalt tilgængelig for mennesker med visse typer handicap.
PDF'ens indhold ligger også i et tilgængeligt format herover.

Kontaktinfo

Charlotte Sørensen
Chefsekretær
Tlf.: 96 28 85 16
Mobil: 21544057
Send e-mail til bekcs@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.