Nye Vandråd 2019-2020

I forbindelse med vandplansarbejdet skal der udpeges vandråd for alle hovedvandoplande.

Vandrådene skal rådgive kommunalbestyrelserne i forbindelse med den fysiske vandløbsindsats forud for 3. vandplanperiode 2021-2027.

Lov om planlægning understreger værdien af den lokale inddragelse i udarbejdelsen af de kommende vandområdeplaner 2021-2027. Kommunerne skal således igen under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til den fysiske vandløbsindsats.

Herning Kommune har opland til 3 hovedvandoplande, Limfjorden, Nissum Fjord og Ringkøbing Fjord. 

Limfjordsrådet, Holstebro Kommune og Ringkøbing-Skjern Kommune er allerede blevet anmodet om at oprette Vandråd i oplandet til Limfjorden, Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord og arbejdet kan nu igangsættes.

Limfjordsrådet varetager som tidligere sekretariatsfunktionen for Vandråd Limfjorden, mens Ringkøbing-Skjern Kommune har sekretariatsfunktionen for Vandråd Ringkøbing Fjord og Holstebro Kommune for Vandråd Nissum Fjord. Sekretariatskommunerne vil stå for mødeledelse og vejledning af vandrådene.

Bekendtgørelse om vandråd forventes offentliggjort om kort tid, men opgaven beror i at kommuner og vandråd igen giver bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsindsats, som skal gennemføres i næste planperiode. Miljø- og Fødevareministeriet vil senere på året præsentere et arbejdsprogram for vandområdeplanerne 2021-2027, som beskriver den samlede interessentinddragelse.

Kriterier for vandrådets opgave uddybes i vandrådspakken som Miljø & Fødevareministeriet sender ud. Arbejdet forventes afsluttet ved at kommunerne indberetter forslagene til Miljø- og Fødevareministeriet senest d. 22. september 2020.


Efter aftale med miljøministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand til at indstille et medlem og en suppleant til vandrådet. Medlemmer forudsættes at kunne anvende det IT-værktøj staten lægger op til at anvende.

Anmodning om indstilling af lokale medlemmer til vandrådene skal ske senest den 18. november 2019:

Ved indmeldingen skal følgende oplyses:

  • Oplysninger om organisation eller foreningen der indstiller; fuldt navn, adresse, mail, mobil, kontaktperson.
  • Forslået medlem til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.
  • Forslået suppleant til vandrådet; navn, adresse, mail og mobil.

Vandrådet består af højst 20 medlemmer og de foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.


Efter indstilling af medlemmer fra organisationer og foreninger afgør sekretariatskommunen sammen med de øvrige kommunalbestyrelser, hvilke af de personer, der er indstillet, der kan virke som henholdsvis medlem og suppleant.

Ved oprettelsen af vandrådet skal tilstræbes en ligelig repræsentation af organisationer og foreninger, der varetager forskellige interesser i forhold til vandplanlægning.


Træbeskæring

Kontaktinfo

Daniel Lindvig
Biolog
Tlf.: 21836814
Mobil: 21836814
Send e-mail til ngodl@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.