Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 24. juni 2021
Mødested: Godsbanevej 1A, lokale 0.03

Dagsordenpunkter

9. Orienteringer fra Social- og Beskæftigelsesafdelingen

Sagsnr.: 15.00.00-A26-1-21 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orienteringer fra Social- og Beskæftigelsesafdelingen

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Borgerservice

Borgerservice er særlig opmærksom på at borgeren har oplevelsen af at modtage støtte af Borgerservice, hvis denne efterspørges.


Belægning på forsorgshjem

Der gives status på belægning for forsorgshjem – herefter drøftelse.


Boliger

Drøftelse og orientering omkring boliger i Herning Kommune, herunder samarbejde med boligforeninger. Pt. stor fokus på udfordringer når boliger istandsættes og borgere der skal flytte midlertidig ud og hvor huslejen stiger efter istandsættelse.


Forebyggelsesplan

Orientering og drøftelse om Forebyggelsesudvalget, der bl.a. har fokus på sundhedstilbud der er målrettet borgere med andet etnisk baggrund end dansk, sårbare og udsatte borgere samt støtte til vægtstop.


SocialSundhed

Har været i dvale grundet COVID-19. Det har været svært at rekruttere frivillige, da de unge ikke har været på skolerne. Er i positiv udvikling igen.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning