Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 1. december 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

27. Omdeling af flyver

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Omdeling af flyver

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Hvert medlem får flyvers med, som der ligges oplagte steder, hvor de færdes. Eksempelvis: Varmestuer, Fællesbo, bibliotek, LærDansk o.lign.


Formand og næstformand (Mette og Line) bliver interviwet til Herning Folkeblad indenfor den næste uges tid om Udsatterådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

28. Orientering vedr.'Strategi for udsathed'

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering vedr.'Strategi for udsathed'

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Hvert medlem får flyvers med, som der ligges oplagte steder, hvor de færdes. Eksempelvis: Varmestuer, Fællesbo, bibliotek, LærDansk o.lign.


Formand og næstformand (Mette og Line) bliver interviwet til Herning Folkeblad indenfor den næste uges tid om Udsatterådet.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

29. Orientering fra udvalgspunkt vedr. Udsatterådet

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Orientering fra udvalgspunkt vedr. Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Formand for Beskæftigelsesudvalget (Tommy Tønning) orienterer om punktet.

Der er godkendt ændring til Forretningsorden § 4, stk. 4, som fremover vil foreskrive:

’Medlemmerne i rådet bor i Herning Kommune eller har en arbejdsmæssig- eller frivillig tilknytning til Herning Kommune’.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

30. Nye medlemmer i Udsatterådet

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Nye medlemmer i Udsatterådet

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Følgende personer har ønske om at være en del af Udsatterådet:

Marianne Rahbek fra Plads til Forskelle og Jens Damsbo fra Blå Kors Pensionat (Senere vil det være forstander Jørgen Villumsen). Der vil blive undersøgt om Varmestuen vil have repræsentant i rådet.


Udsatterådet er enige om at indstille disse som nye medlemmer til rådet. Jf. Forretningsorden skal Beskæftigelsesudvalget udpege de nye medlemmer. Sagen vil komme på udvalgsmøde hurtigst muligt.


Det aftales at formanden (Mette) sender beskrivelse af nye medlemmer til sekretæren (Julie), som skriver sagsfremstilling til udvalget. Rådets medlemmer vil blive orienteret om status.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

31. Gennemgang af referater fra udvalgsmøder

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Gennemgang af referater fra udvalgsmøder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Følgende punkter orienteres/drøftes til mødet.


Fra Byplanudvalget: Genhusning på Varmestuen. Det midlertidige samlingssted på Enghavevej drøftes; Med det dårligere vejr, er stedet blevet mere eftertragtet. Dog ses der et barsk miljø, som skræmmer nogle brugere væk og som tager ophold foran Varmestuen.


Social- og Sundhedsudvalget: Budgetopfølgning.


Børne- og Familieudvalget: Intet at bemærke. Rådet drøfter aktuelt situation for diverse målgrupper ift. COVID-19.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


 

32. Emner for 2021

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Emner for 2021

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Udsatterådet præsenteres for årshjul, som redskab til at planlægge temaer og mål for 2021. Det besluttes at rådet vil arbejde med årsjulet.


Temaer og mål for tema i 2021 drøftes. Sekretær (Julie) opdaterer årshjul og sender rundt til medlemmer. Årshjul er vedhæftet som bilag på punktet.


Øvrige punkter som endnu ikke tilføjes årshjul:

- Drøftelse om et eventuelt fixerum i Herning Kommune (Fordele og ulemper)

- Etniske grupper som tema

- Eftervirkninger af COVID-19, fordelt på forskellige målgrupper; Unge, etniske borgere m.m.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning


Bilag

  • Årshjul for Udsatterådet 2021
 

33. Eventuelt

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Eventuelt

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Intet til eventuelt. 

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning