Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 1. december 2020
Mødested: Lokale G0.05, Herning Rådhus

Dagsordenpunkter

31. Gennemgang af referater fra udvalgsmøder

Sagsnr.: 15.00.00-A26-2-19 Sagsbehandler: Julie Solveig Jessen  

Gennemgang af referater fra udvalgsmøder

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Følgende punkter orienteres/drøftes til mødet.


Fra Byplanudvalget: Genhusning på Varmestuen. Det midlertidige samlingssted på Enghavevej drøftes; Med det dårligere vejr, er stedet blevet mere eftertragtet. Dog ses der et barsk miljø, som skræmmer nogle brugere væk og som tager ophold foran Varmestuen.


Social- og Sundhedsudvalget: Budgetopfølgning.


Børne- og Familieudvalget: Intet at bemærke. Rådet drøfter aktuelt situation for diverse målgrupper ift. COVID-19.

Indstilling

Direktionen indstiller,

at [skriv indstilling]
Direktionen indstiller,

Beslutning