Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 29. januar 2013
Mødested: Lokale C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Uddeling af næringsrig suppe til misbrugere

Sagsfremstilling

Skovlyset og Misbrugscenter Herning er gået sammen om uddeling af næringsrig suppe til misbrugere i Herning Kommune. Ulla B. Andersen orienterer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Udsatterådet er glade for, at Misbrugscenter Herning og Skovlyset tilbyder denne suppeordning i en forsøgsperiode (foråret). Udsatterådet er enige i, at uddeling af næringsrig suppe til brugere, som hver dag afhenter substitutionsmedicin, kan være med til at højne brugernes generelle sundhedstilstand.
 
Udsatterådet vil gerne høre mere om de observationer, MCH gør sig i forsøgsperioden.
Opfølgning i juni 2013.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Drøftelse af emner, som skal forelægges Anne Marie Søe Nørgaard på mødet den 12. marts.

Sagsfremstilling

Rådet bedes drøfte, hvilke emner, der er relevante at tage op på mødet med formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Anne Marie Søe Nørgaard.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Rådet beslutter at drøfte følgende emner med social- og sundhedsudvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard på møde den 12. marts 2013:

  • Udsættelser af lejemål. Emnet blev rejst i 2012, men der er fortsat ikke taget fornødne initiativer til en bedre indsats for at forhindre borgeres udsættelser af egen bolig. Andre kommuner har lavet særlige enheder/ansættelser af folk, som arbejder målrettet med at forhindre udsættelser, da de ofte er meget udgiftsdrivende for kommunerne i sidste ende.

  • Øget sundhedsindsats for socialt udsatte. Emnet blev rejst i 2012, og der er sket afklaring af, hvilke tiltag der allerede findes i dag. Til gengæld mangler der fortsat en indsats, som for alvor flytter sundhedstilstanden hos de socialt udsatte, der ofte har rigtig mange alvorlige sygdomme og livsstilsproblematikker.

  • Øget beskæftigelsesindsats for socialt udsatte. Projekt ”Brug for alle” sikrer en bedre afklaring af socialt udsatte med henblik på nye vinkler og mere effektive beskæftigelsesforløb – MEN der er ikke tilbud at sende dem ud til, når de er afklarede, fordi Herning Kommune ikke har en tilbudsvifte, som tager højde for denne målgruppe i tilstrækkelig grad. Udsatterådet vil gerne diskutere muligheden for, at Herning Kommune afsætter årlige udviklingsmidler til særligt eksperimenterende forløb, hvor bl.a. socioøkonomisk virksomhed, havebrug og daglejervirksomhed afprøves.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Herning Kommune ønsker at afprøve Virtuel bostøtte i et fælles udviklingsprojekt

Sagsfremstilling

Aarhus, Viborg, Herning, Randers og Favrskov kommuner ønsker i et fælles udviklingsprojekt at afprøve, i hvilket omfang socialpædagogisk bistand til udsatte borgere, der har brug for hjælp fra fx socialpsykiatrien eller fra misbrugsbehandlingen, kan suppleres med bistand via webcam og/eller smartphone. I Herning afvikles projektet som et supplement til nattelefonen. Ulla B. Andersen orienterer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Ulla Andersen orienterede om, at socialpsykiatrien har sagt ja til at indgå i et samarbejde med 4 andre kommuner om at afprøve virtuelle redskaber i støttesammenhænge. Kort fortalt gives 5 brugere af nattelefonen mulighed for at se deres nattevagt på computerskærmen, mens de modtager nat-støtte. Der er tale om et pilotprojekt (afvikles inden sommerferien), og hvis resultaterne er gode, så afprøves det med en større målgruppe (ca. 25) og i andre støttesammenhænge ultimo 2013. Brugen af virtuelle virkemidler skal ses som en mulighed for kvalitetsforbedring af eksisterende støtteindsatser.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Evt.

Sagsfremstilling

Svend Arne gør opmærksom på, at man på hospitalerne har etableret frivillige ordninger, hvor tidligere sygeplejersker guider socialt svage rundt på hospitalet, når de har et ærinde. Foreløbige erfaringer viser, at det letter arbejdet for det professionelle personale og giver stor tryghed til den enkelte patient.
 
Kunne man gøre det samme i borgerservice – altså rekruttere pensionerede kommunalmedarbejdere som guider for de borgere, som skal finde vej i Herning Kommune?

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Forslaget overvejes som et frivilligt tiltag for Rådet i 2013.