Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 28. januar 2014
Mødested: Rådhuset, lokale A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Budgetoverskridelse i Handicap og Psykiatri

Sagsfremstilling

Der blev efter møde i Social- og Sundhedsudvalget d. 27. november 2013 orienteret om, at forvaltningen i 2014 forventer en budgetoverskridelse på 30 mio. kr. på Handicap- og Psykiatriområdet.
 
Social- og Sundhedsudvalget skal på møde d. 19. februar 2014 træffe beslutninger, som kan reducere det forventede budgetunderskud. Forvaltningen er i fuld gang med at udarbejde et katalog over muligheder for at bringe budgettet i balance.

Ejnar Tang orienterer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Ejnar Tang informerede om budgetoverskridelsen i Handicap og Psykiatri samt den politiske proces, forbundet hermed.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Drøftelse af emner, som skal forelægges Anne Marie Søe Nørgaard på møde den 25. marts 2014

Sagsfremstilling

Rådet bedes drøfte hvilke emner, der er relevante at tage op på mødet med formanden for Social- og Sundhedsudvalget Anne Marie Søe Nørgaard.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

På mødet med Anne Marie Søe ønskes følgende emner drøftet:

Hvad bliver konsekvenserne af besparelserne?
 
Hvad skete der med etablering af ”skæve boliger”?
 
Rådet efterspørger udsattes plads i projekt ”By for alle”
 
Rådet ønsker, at Anne Marie Søe deltager i ca. 1 ½ time.

Henrik informerer Anne Marie Søe om de emner, som rådet ønsker at drøfte på mødet d. 25/3.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Frivilligordning i Borgerservice

Sagsfremstilling

Tanken er, at de frivillige skal bevæge sig rundt i borgerservice og spotte de udsatte og tilbyde assistance. Ordningens overordnede formål er, at den udsatte borger får ordnet sit ærinde på kommune. Derudover antages den at udmønte sig i øget tryghed både for den udsatte borger samt de øvrige borgere og personalet i borgerservice.
 
Ordningen skal udformes i praksis og udbredes til relevante tilbud i Herning Kommune.
 
Udsatterådet nedsatte på mødet d. 18/6 en arbejdsgruppe til at udforme ordningen.
 
Hvad er status fra arbejdsgruppen?

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Arbejdsgruppen udarbejder et mindre skriv, der beskriver ordningen i praksis.
Dernæst skal der afholdes et møde med repræsentanter fra borgerservice.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Udsættelser af borgere

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

På rådets sidste møde i 2013 drøftedes overordnede problemstillinger vedrørende udsættelser. Boligselskaberne har relativt høje udgifter forbundet med udsættelser. Udgifter som falder tilbage på de resterende lejere. En mulig ordning kunne derfor være et samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen i.f.t. at samordne indsatsen.
 
Kan borgeren stadig få boligydelse, selvom de ikke betaler husleje?
Eksisterer ordninger med opsøgende arbejde i andre kommuner?
 
Rådet fortsætter drøftelse af problemstillingerne i forbindelse med udsættelser.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Charlotte informerede om en ordning fra et boligselskab i en anden kommune.
Boligselskabet inviteres til sommermødet d. 17/6.
 
Charlotte fortalte om egne erfaringer i Lyngbyen i.f.m. at forebygge udsættelse af lejere. Der eksisterer et godt samarbejde i Lyngbyen omkring udsatte borgere mellem Lyngblomsten, politiet og boligselskabet.
 
Lars har undersøgt: Borgere kan få boligydelse, selvom de ikke har betalt husleje.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Evt.

Sagsfremstilling

Indstillinger til Udsatterådet:

Peter Storm indstilles til Udsatterådet.
Dhuuh indstilles til Udsatterådet


Rådet undersøger yderligere repræsentanter samt suppleanter og sender til Henrik.


Projekt Udenfor:

Henrik bestiller billetter til Projekt Udenfor (4 stk.)

Tandhjælpen:

Lars fortalte om Tandhjælpens nytårskur.

 

Henrik undersøger midler til Tandhjælpen.

 

Statistik fra Tandhjælpen lægges ved referat som bilag.

Beslutning


Bilag