Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 27. januar 2015
Mødested: Rådhuset, lokale A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Opfølgning fra mødet i september 2014 vedr. socioøkonomisk virksomhed - tilbagemelding fra drøftelse med café Aroma

Sagsfremstilling

Udsatterådet har flere gange drøftet muligheder og idéer for at etablere socioøkonomisk virksomhed i Herning kommune.
På Udsatterådsmødet den 9. september 2014 besluttede rådet at kontakte café Aroma i det nye bibliotek i Herning ift. at afklare mulighed for samarbejde omkring socioøkonomisk virksomhed.
Rådet skal drøfte tilbagemelding på denne henvendelse.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Anne Mette har haft kontakt til Café Aroma. Pt. er tilbagemeldingen, at der ikke er behov for flere hænder i cafeen.
Der tages en kontakt til cafeen igen til sommer for at se, om situationen er anderledes.

Rådet ønsker faktuelle oplysninger om huset 7. Sekretæren undersøger til næste møde og indbyder evt. en repræsentant fra huset 7 til at orientere om dette.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Opfølgning på studietur vedr. skæve boliger samt status for skæve boliger i Herning Kommune

Sagsfremstilling

Udsatterådet har i november 2014 været på studietur bl.a. til Aalborg for at se på skæve boliger til udsatte borgere. Der skal ske en opsamling fra denne tur.
Herning Kommune har påbegyndt en drøftelse med Blå Kors ift. etablering af skæve boliger i Herning.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Måden skæve boliger er etableret på i Ålborg var en god måde at gøre det på.
6 nybyggede boliger lidt uden for bycentrum + et fælleshus.
Projektet var udliciteret til Kirken korshær, kommunen byggede det og KK driver det for kr. 900000,- pr år.
Der er 3 medarbejdere fra KK i de skæve boliger.
Der er ingen opholdsplan / handleplan for borgerne i de skæve boliger, men det er ikke klart, hvordan samarbejdet mellem KK og Ålborg Kommune ift. den enkelte fungerer.
Niels Folmer Clausen laver et notat om skæve boliger i Ålborg, som tilgår rådet.
 
I Herning kommune er der en proces i gang, hvor kommunen i samarbejde med Blå Kors skal afdække konkrete muligheder for at etablere skæve boliger i Bethaniagade.
Notat fra Ålborg bidrages med i denne proces.
 
Rådet ønsker løbende at blive orienteret om processen

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Orientering om nedlæggelse af pavillon på Danmarksgades P-plads

Sagsfremstilling

Den opstillede pavillon på Danmarksgades p-plads blev på social- og sundhedsudvalgsmøde den 24. september 2014 besluttet nedtaget.
Forud for denne beslutning har brugen af pavillonen være analyseret og bl.a. drøftet på udsatterådsmøde hhv. den 17. juni og 9. september 2014.

Efter politisk beslutning om nedtagelse har der være indsigelse, som social- og sundhedsudvalget orienteredes om på møde den 12. december 2014.
Udvalget fastholder beslutning om nedtagelse, men ønsker i den forbindelse en undersøgelse om de praktiske forhold omkring tilholdsstedet ”den våde høne” i Bethaniagade.
Denne undersøgelse har forvaltningen igangsat og er i dialog med Blå Kors Varmestue om muligheden for en bedre praktisk løsning.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Udsatterådet blev orienteret og var enige i, at beslutningen blev fastholdt.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Orientering om frivillig tandlægeordning i 2014

Sagsfremstilling

Den 11. december 2014 blev der traditionen tro afholdt julekomsammen for de tandlæger og klinikassistenter, der i 2014 har ydet en frivillig indsats i "Tandpineklinikken for hjemløse” i Herning kommune.
Julearrangementet er dels en mulighed for at takke for indsatsen i det forgangne år ved at være vært for en julefrokost og dels en mulighed for at gøre status og drøfte det kommende års aktiviteter.


Knap 20 deltog i arrangementet, hvor der var en rigtig god og positiv stemning ift. det frivillige arbejde.
I 2014 blev der behandlet 78 patienter, hvoraf 41 er unikke cpr.nr.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Rådet orienteret.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Orientering om igangværende projekter i Handicap og Psykitri for udsatte borgere

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri søgte før sommerferien satspuljemidler i forlængelse af den udsattestrategi, som udvalget vedtog den 17. juni.

Der er modtaget tilskud til følgende projekter:

 1. Pulje til ”Forankring og udbredelse af hjemløsestrategien”. Der er modtaget i alt kr. 374.946 fordelt over perioden august 2014 til marts 2016.

 2. Puljen "En styrket sammenhængende og helhedsorienteret indsats til unge med særligt fokus på forebyggelse og tidlig indsats". Der er modtaget i alt 2,7 mil.kr. fordelt over perioden august 2014 til september 2017.
   

Begge puljer har til formål at styrke indsatsen over for udsatte borgere i kommunen, forebygge og afhjælpe hjemløshed samt medvirke til koordinering og samarbejde på tværs af handicap- og psykiatriområdet, beskæftigelsesområdet og børn- og ungeområdet for målgruppen.

Puljerne tager udgangspunkt i den nationale hjemløsestrategi og dermed Housing first og støtte i eget bolig. Projekterne forankres i Hjemløseteamet. Hjemløseteamet er opstået på baggrund af deltagelse i første etape af den nationale hjemløsestrategi og senere blevet et permanet tilbud under Handicap og Psykiatri. Hjemløseteamet yder støtte til udsatte og hjemløse borgere i Herning Kommune.
 
Projekterne organiseres overordnet under Handicap og Psykiatri, men med en fælles styregruppe på tværs af de involverede forvaltninger, samt en projektgrupper for hvert at de to projekter.
 
Projekterne er søgt på baggrund af Housing first-tilgangen og er allerede politisk godkendt i forbindelse med videreførelse af hjemløseteamet, samt på baggrund af en forhåndsgodkendelse.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Rådet orienteret.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Orientering om ny udviklingskonsulent i Handicap og Psykiatri

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri har en periode haft en vakant AC-fuldmægtig stilling. Denne stilling er nu besat med tiltrædelse den 1. februar 2015.

I stillingen er ansat Søren Thomsen, der er uddannet Cand. Scient. Pol i 1996.

Søren er 49 år og har en bred erfaring, hvor han blandt andet har arbejdet som fuldmægtig i Ledelsessekretariatet på Århus Universitet og i Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Han har stor erfaring med ledelsesbetjening, planlægning/koordinering, statistikker, analyser og ikke mindst projektstyring og det at skrive politiske dagsordener. Søren har også erfaring med at søge økonomiske midler fra forskellige puljer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Rådet orienteret om, at Søren formentligt bliver fremtidig sekretær for rådet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Hans Grarup  

Evt.

Indstilling

Direktionen indstiller,

Til drøftelse.

Beslutning

Til drøftelse:
  
Suppleanter til udsatterådet

 • Der er pt. ingen suppleanter i for udsatterådet. Rådet efterspørger valg af suppleanter.

Beslutning:

 • Rådets medlemmer efterspørger i deres bagland, om der er mulige kandidater til suppleantposten.

 • Sekretæren undersøger, om det er muligt at vælge suppleanter ind pt., eller det skal afvente næste valgperiode.
   
  Rådets medlemmer:

 • Anne Mette Frydensberg forespørger, om det kan være problematisk, at hun kan have dobbeltrolle ift., hun nu er ansat i hjemløseteamet.


Beslutning: Rådet vurderer ikke, det er et problem. 
 
Henvendelse fra Huset Zornig ift. at etablere en temadag om udvikling af udsatteråd.
 
Punktet blev ikke drøftet på mødet, men der udsendes sammen med referatet tilbud fra Zornig med mulighed for at drøfte dette på næstkommende møde i rådet.
 
Bilag:
Henvendelse fra Huset Zornig.

Bilag