Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 26. januar 2016
Mødested: Rådhuset, Lokale A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Godkendelse af referat fra møde i Udsatterådet den 23. september 2015

Beslutning

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Misbrugscenter Herning - status ved Anne-Mette Jespersen, centerleder

Sagsfremstilling

Anne-Mette Jespersen, centerleder for Misbrugscenter Herning, giver en status for arbejdet på Misbrugscenter Herning. Der vil på baggrund af oplægget være en dialog mellem Anne-Mette Jespersen og Udsatterådet.

Indstilling

Indstilling:

Det indstilles, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning. Anne-Mettes slides vedlægges til orientering.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Orientering om arbejdet med implementeringen af misbrugsstrategien

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen, der er nedsat for at drive processen ift. implementering af misbrugsstrategien ”Rammerne for en ny strategi på misbrugsbehandlingsområdet”, har holdt tre møder siden Udsatterådet blev orienteret om arbejdet på mødet den 23. september 2015. Seneste møde i arbejdsgruppen afholdes mandag den 25. januar 2016.

 

Arbejdet har i øjeblikket fokus på dels at identificere aktørerne, dels at finde konkrete indsatser/tiltag inden for hver af de syv målsætninger (jf. bilaget).

Indstilling

Indstilling:

Det indstilles, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning. Der afholdes workshop om implementeringen af misbrugsstrategien fredag den 29. april. Arbejdsgruppen har endnu ikke taget stilling til deltagerkredsen.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Opfølgning på studieturen til København/campingbyen Amager

Sagsfremstilling

Udsatterådet var på studietur til København og campingbyen Amager onsdag den 23. november 2015.

Indstilling

Indstilling:

Udsatterådet samler indtrykkene fra studieturen op.

Beslutning

Der var bred enighed om, at studieturen var inspirerende for rådet. Studieturen kan eksempelvis tjene som et godt fælles udgangspunkt ift. den forestående høring om renoveringen af Blå Kors Danmarks bygninger i Bethaniagade. Rådet satte pris på det personlige møde med beboere i campingbyen. Rådet bemærkede under besøget, den særlige, og vigtige, rolle, den sociale vicevært i campingbyen har. Rådet overvejer i forlængelse af studieturen, hvor studieturen i 2016 skal gå til. En mulighed er et besøg i Aarhus. 

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Blå Kors Danmarks renovering af bygningerne i Bethaniagade - herunder opførelse af skæve boliger

Sagsfremstilling

Blå Kors Danmark har besluttet, at bygningerne i Bethaniagade skal renoveres, da de ikke er tidssvarende. Blå Kors Danmark og Herning Kommune har indledt et samarbejde om gennemførelsen af projektet, hvis mål er, at der opføres en ny varmestue, et nyt herberg samt et antal skæve boliger i Bethaniagade 26, 28 og 30. I projektet deltager også Fællesbo samt Kuben Management, som er bygherrerådgiver.


De involverede parter har holdt et par møder om sagen, og der er nu nedsat en arbejdsgruppe, med repræsentation fra de nævnte parter. Arbejdsgruppen vil nu gå i dybden med de enkelte elementer i projektet. Som tidligere meddelt blev projektet offentliggjort kort før jul, og der har været afholdt møde med de nærmeste naboer.

Indstilling

Indstilling:

Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Valg af nye medlemmer/suppleanter til Udsatterådet

Sagsfremstilling

Udsatterådet har ønsket, at der ses på, om der er behov for, at Udsatterådet suppleres med et antal nye medlemmer samt evt. et antal suppleanter. Ifølge forretningsordenen for Udsatterådet består rådet af 8 – 10 medlemmer og suppleanter, der udpeges af Social- og Sundhedsudvalget i samråd med formanden for rådet. Der er i forretningsordenen ikke angivet bestemmelser om antallet af suppleanter, men siden 2008 har der i perioder været to suppleanter i rådet.

 

Det fremgår endvidere af forretningsordenen, at der udpeges nye medlemmer blandt lokale organisationer, brugere og enkeltpersoner med særlig indsigt og erfaring i arbejdet med eller viden om udsatte grupper. Medlemmerne af rådet bor i eller er lokalt forankrede i og omkring Herning. Det skal også sikres, at rådet rummer viden om ”hjemløse, stofmisbrugere, sindslidende, alkoholikere, unge etniske minoriteter og fattige”.   


Nuværende otte medlemmer af rådet:

 

Lars Jensen (formand)

Anne Mette Frydensberg

Hanne Ottow

Niels Folmer Clausen

Linda Lund

Svend Arne Sønderby

Grethe Øster

Charlotte Boel

 

Ud af rådet træder: Peter Storm

 

Udsatterådet har modtaget henvendelse fra følgende kandidater til rådet:

 

Amir Rehman

Zeljka Secerbegovic

Bent Hansen

Birthe Mygind Sørensen

Indstilling

Indstilling:

Udsatterådet tager stilling til, om

 

·         Rådet skal udvides fra otte medlemmer til ti medlemmer (maksimalt).

·         Der skal herudover indstilles to suppleanter

 

Tiltræder Udsatterådet indstillingen helt eller delvist, tager rådet dernæst stilling til, hvem af de ovenfor nævnte kandidater, der skal indstilles til Social- og Sundhedsudvalget, som henholdsvis nye medlemmer og suppleanter.

Beslutning

Udsatterådet besluttede:

·         At rådet skal udvides fra de nuværende otte medlemmer til 10 medlemmer.

·         At rådet derudover vælger to suppleanter.

·         At Amir Rehman og Zeljka Secerbegovic vælges som nye medlemmer af Udsatterådet

·         At Birthe Mygind Sørensen vælges som 1. suppleant

·         At Bent Hansen vælges som 2. suppleant

·         At de to suppleanter inviteres til alle møder i udsatterådet, med taleret og uden stemmeret.

 

Sekretæren for Udsatterådet vil sørge for, at det indstilles til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget behandler sagen om nye medlemmer og suppleanter på sit møde onsdag den 9. marts.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Fremskudt sundhedsindsats

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget har bevilget ca. 2,5 mill. kr. til projektet ”Fremskudt sundhedsindsats”, der er forankret på handicap- og psykiatriområdet med Søren Thomsen som projektleder. Projektet er et af flere projekter under den nye forebyggelseshandleplan. Projektets overordnede formål er at forebygge udviklingen af somatiske sygdomme og fremme sundhed og trivsel for mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte. Som en del af projektet oprettes der et opsøgende sundhedsteam fra 1. februar 2016 – 30. september 2018.

 

Det opsøgende sundhedsteam består af sygeplejeske Mona Løvstrøm og socialpædagog Stine Dahlstrøm, der begge ansættes på fuld tid. Sundhedsteamet vil organisatorisk være placeret på Skovlyset, hvor forstander Dorte Påskesen vil stå for den umiddelbare ledelsesopbakning. Det er meningen, at sundhedsteamet skal være synligt og aktivt opsøgende i forhold til målgruppen samt skabe og udvikle kontakter til det etablerede sundhedssystem. Sundhedsteamet vil bl.a. samarbejde med hjemløseteamet, misbrugscenteret, væresteder, læger, mv. I perioden 1. oktober 2018 – 31- marts 2019 vil en evaluering af projektet blive gennemført. 

Indstilling

Indstilling:

Det indstilles, at Udsatterådet tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning. Det kan tilføjes, at Charlotte Boel er medlem af implementeringsgruppen, der er oprettet ifm. tilknytning, mhp. at sikre en bred platform og ejerskab til projektet samt at formulere konkrete målsætninger og opfølgning herpå.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Unge Frivillige - Drøftelse af hvordan unge frivillige kan involveres i arbejdet på udsatteområ-det

Sagsfremstilling

Udsatterådet besluttede på sit møde den 23. september 2015 at sætte drøftelsen af involveringen af unge frivillige på dagsordenen for dagens møde.

Indstilling

Indstilling:

Udsatterådet drøfter, hvordan unge frivillige kan involveres i arbejdet på udsatteområdet.

Beslutning

Udsatterådet drøftede sagen kort, og følgende synspunkter blev fremført: Svend Arne fortalte, at der ikke er nyt fra KFUM/KFUK, der ønsker at involvere unge. En anden mulighed kunne være at få større virksomheder til at arbejde med involvering af unge frivillige. En barriere for involveringen er, at unge måske synes, at det er skræmmende at arbejde med udsatte borgere. En idé kunne være at lave en kampagne for at tiltrække unge, eksempelvis fra ungdomsklubberne. En anden mulighed kunne være at rette henvendelse til spejderne – at være frivillig kunne være en del af det at være spejder. Vi skal huske på, at involveringen er gensidig, forstået på den måde, at de unge frivillige også vil kunne lære noget. For at få involveret unge frivillige vil det være nødvendigt, at der er en tovholder for initiativet.

 

Udsatterådet besluttede at sætte emnet på dagsordenen for næste møde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Evt.

Sagsfremstilling

Næste møde: Tirsdag den 5. april 2016 kl. 12.30 – 14.30.

Beslutning