Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 25. marts 2014
Mødested: Rådhuset, lokale A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Drøftelse af emner, som skulle have været drøftet med Anne Marie Søe Nørgaard

Sagsfremstilling

Rådet drøfter de emner, der skulle have været drøftet med Anne Marie Søe.
 
1. Hvad bliver konsekvenserne af besparelserne?
 
2. Hvad skete der med etablering af ”skæve boliger”?
 
3. Rådet efterspørger udsattes plads i projekt ”By for alle”
 
Henrik informerer rådet.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

1. Blev drøftet på det ekstraordinære møde i Udsatterådet

2. Det blev besluttet, at Anne Mette skulle arrangere en studietur til Odense.

3. Lars efterspurgte tilbagemelding fra Tina Dybbro, som tidligere har informeret om byfornyelse for Herning Midt. Her blev hun spurgt om, hvor der blev plads til udsatte.

Lars følger op.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Frivilligordning i Borgerservice

Sagsfremstilling

På mødet d. 28/1 blev det besluttet, at arbejdsgruppen skulle beskrive ordningen i praksis.
 
Hvad er status fra arbejdsgruppen?

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Før det ekstraordinnære møde i Udsatterådet talte Niels Folmer og Svend Arne med en receptionist i Borgerservice. Hun gav udtryk for, at efter ombygning af Borgerservice var der "ro og orden". Det blev besluttet at sætte projektet på "stand by" og så følge udviklingen.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Evt.

Sagsfremstilling

Indstillinger til Udsatterådet.

Projekt Udenfor

Beslutning

Til Udsatterådet indstilles:

Nuværende medlemmer:
Charlotte Boel
Hanne Ottow
Niels Folmer Clausen
Grethe Øster
Linda Lund
Anne Mette Frydensbjerg
Svend Arne Sønderby

Nye medlemmer:
Peder Storm
Dhuuh Haji

Lars Jensen er formand.
Udsatterådet konstituerede sig med Anne Mette Frydensbjerg som formand.

 

Der blev orienteret fra mødet "Projekt Udenfor".

Svend Arne spurgte, hvordan det gik med oprettelse af café/restaurant som socialøkonomisk virksomhed. Henrik svarede, at opgaven ligger hos Esper.
Så vidt Henrik var orienteret, lå projektet på "stand by".

Hvordan kommer vi videre?
Evt. samarbejde mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem.
Svend Arne drøfter det med Ebbe Larsen, Møltrup.
Kan der søges fondsmidler? Tages op på næste møde.

Hvem bliver ny sekretær for Udsatterådet? Lars sender forespørgsel til Ejnar Tang.