Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 24. september 2013
Mødested: Rådhuset, lokale B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Topmøde i Vejle for Udsatteråd

Sagsfremstilling

Den 4. september deltog repræsentanter fra Hernings udsatteråd ved topmøde for udsatteråd i Vejle. Blandt talerne var Formanden for Rådet for Socialt udsatte Jann Sjursen.

 
En række aktuelle emner blev drøftet på topmødet.
 
Anne Mette informerer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Folmer informerede udsatterådet om et positivt topmøde i Vejle.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Frivillige i borgerservice

Sagsfremstilling

Tanken er, at de frivillige skal bevæge sig rundt i borgerservice og spotte de udsatte og tilbyde assistance. Ordningens overordnede formål er, at den udsatte borger får ordnet sit ærinde på kommunen. Derudover antages den at udmønte sig i øget tryghed både for den udsatte borger samt de øvrige borgere og personalet i borgerservice.
 
Ordningen skal udformes i praksis og udbredes til relevante tilbud i Herning Kommune.
 
Udsatterådet nedsatte på mødet d. 18/6 en arbejdsgruppe til at udforme ordningen.
 
Hvad er status på ordningen?
 
Henrik og Anne Mette orienterer.

Indstilling

Indstilling

Til orientering.

Beslutning

Udsatterådet ønsker at vide, hvor mange borgere der er forment adgang til borgerservice? Henrik undersøger. 

Arbejdsgruppen fortsætter sit arbejde med at udtænke ordningens detaljer i praksis.

 

Punktet tages op til drøftelse ved første møde i 2014.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Udsættelser af borgere

Sagsfremstilling

Udsatterådet udtrykte på mødet d. 18/6 et ønske om at høre mere om kommunens procedurer i.f.m. udsættelser.
 
Hvad foretager man sig i det øjeblik, at man modtager en henvendelse fra et
boligselskab om manglende betaling?
 
Administrationen har indsamlet oplysninger om de udgifter, som Herning Kommune har i.f.m. udsættelser.
 
Henrik orienterer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Henrik informerede om udgiftsniveauet i.f.t. en række alm. ydelser i.f.m. udsættelser. Der er ikke umiddelbart tegn på, at udsættelser er udgiftsdrivende på kort sigt i.f.t. de ydelser, som er blevet undersøgt.

Rådet drøftede overordnede problemstillinger vedrørende udsættelser. Boligselskaberne har relativt høje udgifter forbundet med udsættelser. Udgifter, som falder tilbage på de resterende lejere. En mulig ordning kunne derfor være et samarbejde mellem boligforeningerne og kommunen i.f.t. at samordne indsatsen. Rådet drøftede juridiske begrænsninger i den sammenhæng.
 
Kan borgeren stadig få boligydelse, selvom de ikke betaler husleje? Lars undersøger.
Charlotte undersøger ordninger med opsøgende arbejde i andre kommuner.
 
Rådet drøfter problemstillingerne mere indgående ved næste møde.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Etablering af socioøkonomisk virksomhed

Sagsfremstilling

Rådet drøftede på seneste møde forskellige muligheder for etablering af socioøkonomisk virksomhed samt frivillig beskæftigelse.

 
Der er flere tiltag i gang på idéplan (Skiftesporet og Kulturellen med Møltrup som leverandør). 
Rådet drøftede desuden ekskursionsmuligheder i regionen.
 
Socioøkonomiske virksomheder i regionen, som kunne være et besøg værd:
 
http://fridakahlohuset.dk/
 
http://www.cafekaffegal.dk/
 
http://fairbar.dk/
 
Nationalt til inspiration:
http://www.allehaande.dk/
 
http://multitaske.dk/

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Udsatterådet drøftede forskellige socioøkonomiske virksomheder.
 
Svend Arne har besøgt en række socioøkonomiske virksomheder og fortalte rådet om sine oplevelser. Han medbragte en række foldere om de pågældende steder. Henrik kopierer og sender til udsatterådet sammen med referat.
 
Inge fortale om et lille socioøkonomisk projekt i Gullestrup.
 
Udsatterådet ønsker at besøge Café Utopia i Holstebro.
Hanne kontakter Cafeen og aftaler et besøg på stedet om formiddagen d. 19/11 2013.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Kommunalvalg på varmestuen

Sagsresume

Kristendemokraterne har fremsendt forslag om, at der i forbindelse med kommunalvalget i november 2013 gives mulighed for at afgive brevstemmer på væresteder og forsorgshjem.

Sagsfremstilling

"De socialt udsatte – de hjemløse, misbrugerne og værestedsbrugerne – udgør imidlertid en gruppe, der har en endnu lavere stemmedeltagelse. I 2009 stemte kun 32 % af kontanthjælpsmodtagerne. Dette kan formentlig henføres til, at de udsatte føler sig marginaliseret i forhold til kommunalpolitik, og at brugerne har svært ved at bruge det almindelige valgsystem – huske det på dagen og komme hen til valgstedet og afgive sin stemme på korrekt vis.

KD foreslår derfor, at der også tilbydes kommunens væresteder og forsorgshjem, at der forud for valget på en aftalt dag i et aftalt tidsrum kan afgives brevstemmer på værestedet/forsorgshjemmet."

Ved alle offentlige valg og folkeafstemninger kører adminsitrationen ud til en række institutioner, f.eks. plejehjem og giver mulighed for afgivelse af brevstemme. Forsorgshjem og varmestuer kan indgå i planlægningen, såfremt de pågældende institutioner er indforstået hermed. Det forudsættes, at de enkelte steder kan stille egnede lokaliteter til rådighed.

Administrationen vil kontakte:

  • Blå Kors Pensionat, Møllegade i Herning

  • Blå Kors Varmestue, Bethaniagade i Herning

  • Lyngblomsten i Gullestrup

  • Den Blå Mølle i Kibæk

  • Møltrup Optagelseshjem

 
Det bemærkes, at der er indført nye krav om identifikation ved brevstemmeafgivelse. Vælgeren skal fremvise kørekort, pas eller sundhedskort (bedre kendt som sygesikringsbevis).
 
Henrik orienterer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Rådet efterspørger infomateriale til ophæng i.f.m. afvikling af valget. Henrik undersøger.
 
Charlotte fortalte om ”Bydelsmødre”, som er i færd med at arrangere vælgermøder i tre forskellige boligområder i Herning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Evt..

Beslutning

Inge Norling stopper i udsatterådet.
Inge fylder 80 og holder åbent hus i Fred og Forsoning tirsdag den 22/10.
 
By for alle.
Rådet ønsker at drøfte muligheden for, at det gøres tilladt at indtage alkohol ét sted i midtbyen. En autoriseret plads ved Møllegrillen hvor omstændighederne er passende i.f.t. klientellet (Mobilt toilet, læhegn etc.)
 
”Der skal være plads til alle i ethvert bymiljø”.

Anne Mette kender til by for alle-projekt.
 
Kirkens Korshær og Fællesbo i fællesprojekt.
Samarbejde omkring unge.
 
Svend Arne foreslog, at udsatterådet holder hinanden opdateret mellem møderne. Henrik kontaktes og informerer rådet.
 
Der skal udpeges nye potentielle medlemmer af udsatterådet. Rådet overvejer indstillinger til næste møde.