Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 23. september 2015
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Hjemløseteamet - status

Sagsfremstilling

Leder af Hjemløseteamet Tina Ladefoged Hansen holder oplæg om status for teamets indsats.

Indstilling

Indstilling:

Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Handleplan 2015

Sagsfremstilling

Handicap- og Psykiatrichef Ejnar Tang giver orientering om Handleplan 2015. Der henvises til sagsfremstillingen i vedlagte bilag: Med-dagsorden.

Indstilling

Indstilling:

Udsatterådet tager orienteringen fra Ejnar Tang til efterretning.

Beslutning

Punktet er udsat til et senere møde i Udsatterådet, da Social- og Sundhedsudvalget samme dag som mødet i Udsatterådet vedtog Handleplan 2015 med flere væsentlige ændringer. Handicap og Psykiatri arbejder nu med, hvordan ændringerne skal implementeres.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Orientering om status for implementering af misbrugsstrategien

Sagsfremstilling

Arbejdsgruppen, der er nedsat for at drive processen ift. implementering af misbrugsstrategien ”Rammerne for en ny strategi på misbrugsbehandlingsområdet”, har holdt sit 3. møde tirsdag den 15. september.

 

Hen over sommeren har der været en høring af relevante aktører på området (se bilag over høringsparter).

 

Baggrunden for høringen er, at den nye strategi skal bidrage til afklaring af de forskellige opgaver og roller i indsatsen og styrke den samlede kommunale koordinering af indsatsen. Endvidere er det centrale i strategien de fælles målsætninger, som går på tværs af alle udvalgsområder, serviceområder og forvaltningsområder. Målsætningerne siger, hvad Herning Kommune vil, og hvad der skal omsættes til konkret handling. Endelig skal strategien tydeliggøre, hvem der gør hvad, hvilken rolle de enkelte aktører har og ikke mindst fokusere på samarbejdet mellem aktørerne.

 

I forlængelse heraf er høringsparterne blevet bedt om at bidrage med følgende:

 

·       Status for arbejdet med de syv målsætninger

·       Angivelse af hvem de arbejder sammen med om hvilke mål – og hvordan

·       Fremtidige planer for arbejdet med målsætningerne

  

På mødet i arbejdsgruppen tirsdag den 15. september skal arbejdsgruppen tage stilling til følgende:

 

·       Hvordan kan de forskellige aktører grupperes ift. deres roller

·       Hvordan skal der arbejdes med målene i praksis?

·       Planlægning af workshops

 

Der vil på mødet blive givet et resumé af arbejdsgruppens behandling af sagen på mødet den 15. september.

 

Der udarbejdes en status til det politiske niveau første halvdel af 2016.

 

Indstilling

Indstilling:

Det indstilles, at Udsatterådet tager informationen til efterretning.

Beslutning

Pga. afbud til mødet i arbejdsgruppen, blev mødet aflyst. Der indkaldes snarligt til et nyt møde.

Udsatterådet tog informationen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Status for skæve boliger i Herning Kommune

Sagsfremstilling

I forlængelse af Udsatterådets studietur til Aalborg ønsker rådet løbende at blive orienteret om processen ifm. Blå Kors' og Herning Kommunes afdækning af mulighederne for at etablere skæve boliger i Bethaniagade.

 

Blå Kors har nu udarbejdet en endelig idéskitse, som blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalget den 18. august. Idéskitsen blev modtaget positivt i Social- og Sundhedsudvalget. Arbejdsgruppen arbejder videre med idéskitsen.

 

Blå Kors har købt Bethaniagade 28.

 

Der arbejdes videre med forskellige scenarier for, hvordan byggeriet kan finansieres og organiseres.

Indstilling

Indstilling:

Det indstilles, at Udsatterådet tager informationen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet tog orienteringen til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Suppleanter til Udsatterådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med møderne i rådet den 27. januar, den 8. april og den 17. juni, har rådet efterspurgt valg af suppleanter, da der i øjeblikket ikke er suppleanter tilknyttet rådet. Rådet har besluttet, at medlemmerne, i deres bagland, skulle efterspørge, om der er mulige kandidater til suppleantposten.

 

Sekretæren har indhentet juridisk vejledning i kommunen, og der er ikke er noget, der forhindrer, at rådet nu indstiller et antal suppleanter til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Hvis rådet ønsker at indstille suppleanter, forslås det, at disse indstilles i prioriteret rækkefølge. Rådet skal dermed ikke afvente næste valgperiode.

 

Der er modtaget ét forslag til mulig suppleant: Bent Hansen.

Indstilling

Indstilling:

Udsatterådet drøfter forslag til mulig kandidat, der ønsker at være suppleant til rådet og om den videre proces.

Beslutning

Udsatterådet drøfter sagen på sit næste møde, da rådet forventer at have et bedre overblik over status på det tidspunkt. I denne sammenhæng arbejdes der bl.a. på, at det sikres, at rådet (jf. forretningsordenen) rummer viden om ”hjemløse, stofmisbrugere, sindslidende, alkoholikere, unge etniske minoriteter og fattige”. Der er ud over forslaget fra Bent Hansen også forslag fra Birthe Mygind Sørensen (brev fra Birthe Mygind Sørensen vedlægges. CV mangler). Derudover undersøges det fortsat, om der er interesserede kandidater i gruppen af nye ”bydelsmødre”.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Studietur til campingbyen på Amager

Sagsfremstilling

Udsatterådet besluttede på sidste møde, på baggrund af et forslag fra formanden, at der skal arrangeres en studietur til campingbyen på Amager i tilknytning til rådets møde den 18. november.

Indstilling

Indstilling:

Udsatterådet drøfter den videre planlægning af studieturen.

Beslutning

Udsatterådet besluttede følgende ifm. rådets studietur til København/Amager den 18. november:

·       Formanden undersøger leje af bil Herning/Give

·       Afgang fra Herning ved 7-8-tiden

·       Rundvisning i Campingbyen på Amager kl. 13 – 15

·       Rundvisning på Vesterbro mm. kl. 15 - 18

·       Fællesspisning i København kl. 18 – 19

·       Ankomst Herning ca. kl. 22.00

Formanden arbejder videre med programmet.

Der udsendes, via sekretariat, en endelig plan for dagen.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Evt.

Beslutning

 •  Møder i 2016:
  Det blev besluttet, at sekretæren finder mødedatoer for 2016, og at møderne
  afholdes udvalgte tirsdage kl. 12.30 – 14.30.
  Efter mødet er følgende datoer fundet:
  Tirsdag den 26. januar
  Tirsdag den 5. april
  Tirsdag den 14. juni
  Tirsdag den 20.september
  Tirsdag den 15. november

 

 • Det blev besluttet at sætte ”unge frivillige” på dagsordenen på næste møde (emnet kommer på dagsordenen tirsdag den 26. januar, jf. oven for). Rådet skal drøfte, hvordan unge frivillige kan involveres på udsatteområdet. Rådets medlemmer bedes sende evt. oplysninger med inspiration til arbejdet til sekretæren senest mandag den 11. januar 2016.

 

 • Følgende blev besluttet som muligt tema i 2016:
  Arbejdet med misbrugsområdet v/Misbrugscenteret, Anne Mette Jespersen.
  Sekretæren kontakter Anne Mette Jespersen med sigte på at sætte emnet på dagsordenen den 26. januar 2016.

 

 • Det blev besluttet, at formanden undersøger, om der er en dyrlæge, der er interesseret i at engagere sig i udsattes hundes sundhedstilstand. Der tænkes arrangeret et sundhedscheck/negleklipning mm. for hundene. Initiativet kan evt. trække på erfaringerne fra ordningen med tandlægecheck til udsatte.