Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 21. marts 2013
Mødested: Rådhuset, lokale B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Udsættelser af lejemål

Sagsfremstilling

Emnet blev rejst i 2012, men der er fortsat ikke taget fornødne initiativer til en bedre indsats for at forhindre borgeres udsættelser af egen bolig. Andre kommuner har lavet særlige enheder/ansættelser af folk, som arbejder målrettet med at forhindre udsættelser, da de ofte er meget udgiftsdrivende for kommunerne i sidste ende.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Emnet blev drøftet med AMSN og det blev besluttet at iværksætte en nøjere undersøgelse af, hvor mange udsættelser der har været de sidste 3 år i Herning Kommune, herunder hvad udgifterne har været (pr.cpr-nummer) til forsorg, genhusning, enkeltydelser, børneforanstaltninger og andre foranstaltninger som følge af udsættelsen.
 
Desuden skal det undersøges, hvad andre kommuner gør for at undgå udsættelser, og hvad de evt. har foretaget af undersøgelser på området.
 
Herfra skal der foretages en kvalificeret udregning af, hvor mange kroner Herning Kommune bruger på udsættelser, og hvor en indsats i givet fald skal finansieres fra.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Øget sundhedsindsats for socialt udsatte

Sagsfremstilling

Emnet blev rejst i 2012 og der er sket afklaring af, hvilke tiltag der allerede findes i dag. Til gengæld mangler der fortsat en indsats, som for alvor flytter sundhedstilstanden hos de socialt udsatte, der ofte har rigtig mange alvorlige sygdomme og livsstilsproblematikker.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Udsatterådet konkluderer, at der sådan set er sundhedstiltag nok i Herning Kommune for socialt udsatte, MEN disse tiltag benyttes ikke i det omfang, som kunne forventes, målgruppens generelle sundhedstilstand taget i betragtning.
 
Det er tilbuddenes oplevelse, at brugerne er opmærksomme på egen sundhedstilstand og man bekymrer sig også for, hvordan sundhedstilstanden bedres. Målgruppen er desværre ganske mistænksom over for etablerede sundhedstiltag.
 
En arbejdsgruppe under Udsatterådet vil forsøge at undersøge, hvordan man evt. kan højne målgruppens brug af etablerede tilbud, herunder hvordan der sikres bedre opsporing.
 
Desuden vil AMSN og Udsatterådet forsøge at gøre opmærksom på, at andre hospitaler har såkaldte sociale sygeplejersker ansat, som kunne lette målgruppens brug af regionale sundhedsydelser, eksempelvis under indlæggelse m.m. Såfremt Herning Sygehus kunne anspores til sådan et tiltag, ville det være godt.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Øget beskæftigelsesindsats for socialt udsatte

Sagsfremstilling

Projekt ”Brug for alle” sikrer en bedre afklaring af socialt udsatte med henblik på nye vinkler og mere effektive beskæftigelsesforløb – MEN der er ikke tilbud at sende dem ud til, når de er afklarede, fordi Herning Kommune ikke har en tilbudsvifte, som tager højde for denne målgruppe i tilstrækkelig grad. Udsatterådet vil gerne diskutere muligheden for, at Herning Kommune afsætter årlige udviklingsmidler til særligt eksperimenterende forløb, hvor bl.a. socioøkonomisk virksomhed, havebrug og daglejervirksomhed afprøves.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

AMSN gør opmærksom på, at der er prioriteret en særlig pulje under § 18, målrettet særskilt til frivillige og udsatte, som vil arbejde sammen om særlige arbejdsforløb. Denne pulje har en del midler at gøre godt med.
 
Udsatterådet og AMSN drøftede desuden muligheden for at motivere private virksomheder for at lave frivillige beskæftigelsestiltag sammen med udsatte. Udsatterådet forpligter sig til at overveje, hvordan private virksomheder inddrages.
 
Udsatterådet vil arbejde på at komme med forslag til tiltag. Et eksempel kunne være ”få 50.000 kr. og 5 brugeres arbejdskraft og lav en virksomhed”.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-13 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Evt.

Sagsfremstilling

Til drøftelse:

Kan efterlønnere/pensionister, som har lokalkommunalt kendskab, optræde som sociale guider på rådhuset, så det bliver nemmere for eksempelvis socialt udsatte at bevæge sig rundt på rådhuset og i systemerne?
 
Kan der laves besøgsvenne-ordning for socialt udsatte, som er ensomme/udstødte?

Beslutning