Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 20. september 2018
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Besøg af formandskabet i Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Dialog om bl.a. ønsker og forventninger til og fra Udsatterådet.

Beslutning

Der blev fra formandskabets side gjort meget ud af vigtigheden af et udsatteråd og samtidig, at Udsatterådet også gør noget for at blive ”kendte” i Herning Kommune.

 

Der blev efterlyst ideer og emner fra rådet – også der hvor der ikke var konsensus. Det er for formandskabet vigtigt med en synlig stemme – og ikke mindst inspiration til at gøre tingene bedre på området for socialt udsatte.

Formandskabet i Social- og Sundhedsudvalget vil gerne mødes med Udsatterådet til halv- eller helårlige møder (eller efter behov).

 

Udsatterådet ønsker, at forvaltningen/formandskabet begynder at spørge Udsatterådet til råds i konkrete sager, som del af en høring eller uden at sagen nødvendigvis er i offentlig høring.

 

Udsatterådet vil gerne inddrages, når der sker nye ting i forhold til Bethaniagadeprojektet. Udsatterådet vil i mellemtiden søge viden omkring sundhedsrum.

 

Holdningen til forebyggelsesindsatser på udsatteområdet blev ligeledes drøftet – og holdningen er, at formandskabet ikke ser, at vi skal have et samfund, hvor der er  mikrostyring, men at der skal ses på hvad der giver bedst effekt. Dette både for større og mindre grupper i samfundet.  

 

Der var en længere drøftelse omkring kontakten og koordineringen, herunder hvordan denne kan gøres bedre.

Der blev fremhævet eksempler på gode samarbejder – bl.a. Kirkens Korshær, der havde taget initiativ omkring koordinering af julehjælp.

 

Af konkrete drøftelser var der følgende:

-          Deltagelse på Frivillig fredag – kunne udsatterådet måske lave en stand?

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Hvem er udsatte?

Sagsfremstilling

Der var ved sidste møde enighed om, at definitionsbegrebet omkring en ”udsat” spænder vidt.

-          Kan være periodevis og ikke nødvendigvis livslangt/statisk.

-          Kan være bestemt af livssituation.

 

Forslag til definition - mulighed 1.

”En medborger, der i en periode, står udenfor fællesskabet og har behov for eller ønsker hjælp, støtte, råd og vejledning.”

 

Forslag til definition – mulighed 2.
”En medborger, der i en periode, står udenfor fællesskabet socialt, sundhedsmæssigt eller økonomisk. Som endvidere har behov for eller ønsker hjælp, støtte, råd og vejledning.”

Beslutning

Punktet blev udsat.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Status fra arbejdsgrupperne

Sagsfremstilling

  • Udsatterådets rapport
    Ulrik, Bent, Poul
  • Event og synlighed (fodboldturnering, fællesspisning, andet med politikere og udsatte)
    Amir, Zeljka, Jens
  • Infomateriale
    Mette og Rita

Beslutning

Udsatterådets rapport

Der arbejdes med grundlaget for en rapport. Der er udarbejdet spørgeramme til brug for input, der rundsendes til rådet for en kvalificering. Forvaltningen undersøger muligheden for assistance i forbindelse med udformning af spørgeskema.

 

Event og synlighed

Der arbejdes videre, og der kommer forslag.

 

Infomateriale

Der arbejdes videre med koncept og udbredelse. Der søges inspiration hos Herning Kommune ift. udformning, layout mv.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Udsatterådets årshjul

Sagsfremstilling

Vi laver en foreløbig tidsplan, der sættes ind i Udsatterådets årshjul.

Beslutning

Infomateriale bliver færdigt til udgangen af oktober.

Udsatterådets rapport bliver offentliggjort omkring marts/april.
Spørgeskema vil blive rundsendt i november/december.

Event kan med fordel afholdes i forbindelse med udgivelsen af rapporten.

 

Punktet vil blive drøftet på det kommende møde i Udsatterådet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Brug af Udsatterådets midler

Sagsfremstilling

Status på budget og drøftelse af anvendelse.

Beslutning

Der er mulighed for overførsel af uforbrugte midler til 2019.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-2-18 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Evt.

Sagsfremstilling

Henvendelse fra Herning Brand omkring røgalarmer. Ulrik undersøger nærmere ift. Udsatterådets rolle.

 

Forvaltningen orienterede kort om resultaterne fra den seneste sundhedsprofil, der er udarbejdet for Region Midtjylland. Der vedhæftes en oversigt over resultaterne.

Beslutning


Bilag