Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Opfølgning på mål/emner, som Udsatterådet drøftede med socialudvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard i april

Sagsfremstilling

I april drøftede Udsatterådet en række mål og emner med socialudvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard. Der ønskes en opfølgning på de drøftede mål/emner som er:

    1. Kanylesætsordning

    2. Udsættelser af lejemål

    3. Øget sundhedsindsats for socialt udsatte

    4. Mulighed for arbejde til socialt udsatte

    5. Fælles fokus hos Børn- og Ungeudvalg og Social- og Sundhedsudvalg

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse

Beslutning

Udsatterådet drøftede de mål, som man opsatte i foråret:

a. Ordningen har aldrig været helt afviklet. Der arbejdes på alternativer fra Misbrugscenterets side.
Der skal fortsat henvises til Misbrugscenter Herning.
Rådet er tilhængere af sæt på værestederne.

b. Der går breve ud til de, der er i fare for at blive sat på gaden.
Der foregår drøftelser på sagsbehandlerniveau. Det drøftes, hvorvidt sagsbehandlere skal være mere opmærksomme på boligproblematikken for de udsatte.

c. Tandhjælpen fungerer fint.
De udsatte opsøger i nogen grad skadestuen i byen.
Hvordan kan vi få fat i dem, som har brug for behandling? De, der af forskellige årsager ikke ønsker kontakt til det sundhedsfaglige system.
Kunne man forestille sig én bestemt sygeplejerske, som de udsatte kunne henvende sig til på sygehuset? Der kan trækkes på erfaringer fra Københavns Kommune, som har iværksat et sådant tiltag.
Rådet præsenterede en artikel fra JP omhandlende sygdom i misbrugsmiljøet.
Fælles journalisering blev drøftet. Erfaringer fra Ringkøbing-Skjern Kommune og Region Midtjylland (ADHD-målgruppe).
Døgnafrusning i Herning er på tegnebrættet. Skal, i givet fald, drøftes med Region Midtjylland. I dag skal brugerne til Holstebro.
Der er ikke kommet nye tiltag på området.
Ulla informerede om økonomisk bistand til tandhjælp for unge, som er på Finansloven for 2013.

d. Der bliver arbejdet med forskellige ting på området. Ebbe fra Møltrup arbejder på socio-økonomiske tiltag.
 
Inge efterspørger mentorer til de udsatte. Eks. Aktivering af M1 som mentorer for M3.
Aktiveringstilbud? Frivillig hos udsatte. Ulla og Henrik undersøger muligheder hos beskæftigelsesforvaltningen.
Udbredelse af socioøkonomiske tiltag i Herning? Som eks. Pumpekoncernen i Bjerringbro.

e. Der er intet nyt at berette.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Skæve boliger i Bethaniagade

Sagsfremstilling

Blå Kors Danmark ønsker at indlede et samarbejde med boligselskabet Fruehøjgaard om at ombygge en ejendom i Bethaniagade, som i dag er indrettet med 14 værelser og udlejes af Blå Kors Danmark til hjemløse.

 
Boligselskabet Fruehøjgaard og Blå Kors Danmark vil ombygge ejendommen til at indeholde 7 mindre lejligheder, hvoraf de 3 kan rumme plejekrævende beboere. Projektet betinges af, at Herning Kommune vil stå for visitationen og dermed også garantere huslejebetaling og udgifter ved mislighold og restancer. Formodet årlig udgift på 250.000 kr.
 
Blå Kors Varmestue har fremsendt en projektbeskrivelse, som gengives i sagsfremstilling nedenfor.  
Ulla orienterer om projekt ”Skæve boliger”.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering

Beslutning

Ulla B. Andersen orienterede om projekt "Skæve boliger".

Det undersøges, hvorvidt en social vicevært er en del af projektet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

"Brug for alle Alle"-projektet - foreløbige erfaringer

Sagsfremstilling

Udsatterådet orienteres om de erfaringer, som beskæftigelsesafdelingen foreløbigt har gjort sig i forbindelse med projekt ”Brug for alle”.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering

Beslutning

Ulla orienterede om erfaringer fra projekt ”Brug for alle” Det er lykkedes at finde nogle personer, der muligvis kan flyttes fra Matchgruppe 3. Rådet vendte udsattes tilknytning til arbejdsmarkedet samt de fordele og udfordringer, som er forbundet hermed. Virksomhedscenteraftale i boligforeninger målrettet udsatte blev præsenteret. Rådet efterspurgte information fra Mentorteam i BSK, som har erfaringer på området. Ulla og Henrik undersøger. Pernille Gade fra Mentorteam kontaktes. Rådet efterspurgte beskæftigelsestiltag for udsatte.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Orientering om nyt samarbejde for god løsladelse

Sagsfremstilling

Hjemløseteam inddrages i opgaveløsningen i.f.m. god løsladelse. Ulla orienterer.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Ulla orienterede om baggrunden for det nye tiltag, som har afsæt i de boligproblemstillinger, som tidligere indsatte møder, når de løslades.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Mål i 2013 - en foreløbig drøftelse

Sagsfremstilling

Udsatterådet drøfter mål for 2013.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Rådet drøftede mål for 2013.
1. Øget beskæftigelsesindsats for alle aldersgrupper.
2. Mere systematiseret samarbejde for arbejde med udsatte og misbrugere.
3. Udsatte i randområder? Hvem er de?
4. Hvilke aktiviteter foregår på gadeplan målrettet udsatte borgere?
5. Opfølgning på projekt ”By for alle”.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Møder i 2013

Sagsfremstilling

Udsatterådet fastlægger mødedatoer for 2013.

Indstilling

Indstilling:

Til vedtagelse.

Beslutning

Følgende mødedatoer blev aftalt:

Tirsdag den 29/1 2013
Tirsdag den 12/3 2013 (Møde med Anne Marie Søe Nørgaard)
Tirsdag den 18/6 2013

Tirsdag den 24/9 2013

Tirsdag den 19/11 2013

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-12 Sagsbehandler: Henrik Vind  

Evt.

Sagsfremstilling

VISO-konference den 4. december 2012 på Nyborg Strand.

Beslutning

Rådet drøftede deltagelse ved Visokonference på Nyborg Strand d. 4/12 2012. Deltagerne mødes hos Lars kl. 7.30

 

Der skal udarbejdes et brev til suppleanten (Carsten Reimer) vedr. hans permanente indtræden i Udsatterådet. Ulla og Henrik laver et udkast til godkendelse i rådet.
 
Lars efterspurgte et socialt arrangement for medlemmer af Udsatterådet.
Lars efterspurgte status på økonomien for Udsatterådet. Ulla indhenter information.