Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 17. juni 2015
Mødested: Lokale B2.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Implementering af kommunens sundhedspolitik

Sagsfremstilling

I tilknytning til høringsprocessen ifm. udformningen af kommunens nye sundhedspolitik deltog medlemmer af Udsatterådet i en af de fem events, der blev afholdt i løbet af 2014. Byrådet har nu godkendt en ny sundhedspolitik, som er i færd med at blive implementeret i form af en fire-årig sundhedsstrategi.

 

Herning Kommune afholdt den 8. – 9. juni et internt seminar om implementeringen af sundhedspolitikken med deltagelse af en chef fra hvert forvaltningsområde.

 

Sundhedskonsulent Ellen Aavad Holm, Staben for Sundhed og Ældre, vil på mødet i Udsatterådet præsentere arbejdet med implementeringen af sundhedspolitikken og indgå i dialog med rådet.

Indstilling

Indstilling:

Udsatterådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet tog informationen til efterretning. Udsatterådet havde en konstruktiv dialog om sundhedspolitiken med Ellen Aavad Holm. Som lovet på mødet vedlægges sammen med referatet ”Idékatalog – udarbejdet på baggrund af høring til ny sundhedspolitik i oktober og november 2014”. Hvis rådet ønsker at kontakte Ellen Aavad Holm direkte, er hendes kontaktoplysninger: shaeh@herning.dk. Direkte telefon: 96 28 40 82. Mobil: 23293519.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Orientering om status for implementering af misbrugsstrategien

Sagsfremstilling

På rådets møde den 8. april blev strategipapiret, ”Rammerne for en ny strategi på misbrugsbehandlingsområdet”, drøftet, og der blev, på baggrund heraf, sendt et høringssvar fra rådet til Social- og Sundhedsudvalget. Høringssvaret vil blive inddraget i det videre arbejde med implementeringen af strategien på misbrugsbehandlingsområdet.

 

Den nuværende indsats på misbrugsområdet er præget af flere forskellige kommunale aktører, som uafhængigt af hinanden tilrettelægger hver deres indsats. Det betyder mangfoldighed, men også, at der er forskellige interesser og tilgange til opgaveløsningen.

 

Den nye strategi skal bidrage til afklaring af de forskellige opgaver og roller i indsatsen og styrke den samlede kommunale koordinering af indsatsen.

 

Det centrale i strategien er de fælles målsætninger, som går på tværs af alle udvalgsområder, serviceområder og forvaltningsområder. Målsætningerne siger, hvad Herning Kommune vil, og hvad  der skal omsættes til konkret handling. Endelig skal strategien tydeliggøre, hvem der gør hvad, hvilken rolle de enkelte aktører har og ikke mindst fokusere på samarbejdet mellem aktørerne.

 

Mhp. at drive processen ift. implementering af strategien er der nedsat både en arbejdsgruppe og en styregruppe.

 

Medlemmer af arbejdsgruppen er:

Anne-Mette Jespersen (formand), leder af Misbrugscenter Herning

Birthe Brøndum, teamleder Unge

Aase Mandøe, afdelingsleder, Børne- og Familiecenter Herning

Liza Overgaard, Børne- og Familiecenter Herning

Signe Eggers-Weber (sekretær for udvalget), planlægger, Børne- og Familierådgivningen

Søren Thomsen (sekretær for udvalget), AC-fuldmægtig, Handicap og Psykiatri.

 

Styregruppen består af:

Ejnar Tang, Handicap og Psykiatrichef

Bo Bertelsen, Centerchef, Børne- og Familierådgivningen

 

Arbejdsgruppen afholdt sit første møde den 27. maj. På dette møde havde arbejdsgruppen en første drøftelse af proces- og arbejdsbeskrivelsen. Også fordelingen af ansvar og opgaver blev taget op. Arbejdsgruppen afholdt møde igen den 8. juni. På dette møde diskuterede arbejdsgruppen tilrettelæggelsen af den videre proces.

 

Der udarbejdes en status til det politiske niveau første halvdel af 2016.

Indstilling

Indstilling

Det indstilles, at Udsatterådet tager informationen til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet tog informationen til efterretning.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Status for skæve boliger i Herning Kommune

Sagsfremstilling

I forlængelse af Udsatterådets studietur til Aalborg, ønsker rådet løbende at blive orienteret om processen ifm. Blå Kors og Herning Kommunes afdækning af mulighederne for at etablere skæve boliger i Bethaniagade.

 

Processen er stadig i startfasen. Blå Kors og Herning Kommune har afholdt et første møde om visionerne for et projekt i Bethaniagade, herunder skæve boliger. Der er nedsat en projektarbejdsgruppe, som både Blå Kors og Herning Kommune er repræsenteret i. Projektarbejdsgruppen har holdt sit første møde. Blå Kors har udarbejdet en idéskitse, som arbejdsgruppen arbejder videre med.

Indstilling

Indstilling

Det indstilles, at Udsatterådet tager informationerne til efterretning.

Beslutning

Udsatterådet tog informationen til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Suppleanter til Udsatterådet

Sagsfremstilling

I forbindelse med møderne i rådet den 27. januar og den 8. april, har rådet efterspurgt valg af suppleanter, da der i øjeblikket ikke er suppleanter tilknyttet rådet. Rådet har besluttet, at medlemmerne, i deres bagland, skulle efterspørge, om der er mulige kandidater til suppleantposten.

 

Sekretæren har indhentet juridisk vejledning i kommunen, og der er ikke er noget, der forhindrer, at rådet nu indstiller et antal suppleanter til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Hvis rådet ønsker at indstille suppleanter, foreslås det, at disse indstilles i prioriteret rækkefølge. Rådet skal dermed ikke afvente næste valgperiode.

Indstilling

Indstilling

Udsatterådet drøfter forslag til mulige kandidater, der ønsker at være suppleanter til rådet.

Beslutning

Charlotte Boel nævnte, at hun vil kontakte de 10 nye ”bydelsmødre” mhp. at undersøge, om der kunne være interesserede kandidater i denne gruppe. Udsatterådet besluttede at tage sagen op igen på næste møde, der afholdes onsdag den 23. september. Medlemmerne bedes sende navne på mulige kandidater, herunder lidt baggrundsinformation (eks. CV) for hver enkelt til sekretæren, senest fredag den 11. september.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Studietur til campingbyen på Amager

Sagsfremstilling

Udsatterådet besluttede på sidste møde, på baggrund af et forslag fra formanden, at der skal arrangeres en studietur til campingbyen på Amager i tilknytning til rådets møde den 18. november.

Indstilling

Indstilling:

Udsatterådet drøfter den videre planlægning af studieturen.

Beslutning

Formanden orienterede om, at han har været i kontakt med Københavns Kommune, der gerne tager imod Udsatterådet den 18. november og fortæller om kommunens boligprojekt for hjemløse ”På sporet”. Formanden foreslog, at rådet lejer en minibus og selv kører til København. Der vil være afgang fra Herning om morgenen og hjemkomst om aftenen den 18. november.

 

Udsatterådet vedtog formandens forslag.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-15 Sagsbehandler: Søren Thomsen  

Evt.

Beslutning