Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 17. juni 2014
Mødested: Rådhuset, lokale B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Oplæg om forebyggelse af udsættelse af lejere

Sagsfremstilling

Oplæg ved projektchef Susanne Rønne, Bydelsprojekt 3i1 i Esbjerg.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning

Udsatterådet ønsker at bakke op om den indsats a la den, Bydelsprojekt 3 i 1 varetager. Udsatterådet ønsker at arbejdere videre med dette emne i 2015.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Orientering om den nye udsattestrategi

Sagsfremstilling

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets vedtagelse af besparelser på Handicap- og Psykiatriområdet d. 5. marts 2014 blev forvaltningen bemyndiget til at igangsætte arbejdet med udarbejdelse af nye strategier på udsatteområdet.

Der anvendes årligt brutto 45,4 mio. kr. (netto ca. 35,4 mio. kr.) på området, svarende til ca. 11 % af budgettet på serviceområde 13, Handicap og Psykiatri, heraf bruges alene 25,4 mio. kr. på køb af forsorgshjemspladser, botilbud og aktivitets- og samværstilbud. Den nuværende indsats på området er præget af mange forskellige kommunale, private og frivillige aktører, og der er mange forskellige interesser og tilgange til opgaveløsningen. Målgruppens behov er mangfoldig, og indsatsen på området er mangfoldig. Den nye strategi er ikke et opgør med de mange aktører og mangfoldigheden. Mangfoldigheden er en styrke, som skal fastholdes, men den nye strategi skal sikre, at indsatsen sker under kommunal koordinering.

Formålet med den nye strategi er, at der skal arbejdes ud fra fælles og politisk fastlagte målsætninger, samarbejdet på området skal styrkes, indsatsen skal koordineres og effektiviseres, og udgiftsudviklingen skal styres. En strategi er en langsigtet planlægning, som fører til eller mod et mål.

Social- og Sundhedsudvalget behandler sagen d. 17. juni, hvor de skal fastlægge mål og rammer for strategien. Herefter skal forvaltningen sikre, at de mange aktører på området agerer inden for de fastlagte mål og rammer.

Det forventes, at sagen kommer i formel høring på Udsatterådets næste møde.

Indstilling

Indstilling:

Til orientering

Beslutning

Orienteringen er taget til efterretning.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Eventuel nedlæggelse af skurvognen på Danmarksgades parkeringsplads

Sagsfremstilling

Der har gennem mange år været opstillet en skurvogn på Danmarksgades parkeringsplads, hvor udsatte borgere kunne opholde sig. Skurvognen er helt styret af brugerne selv, men rengøres og vedligeholdes af Herning Kommune. Herning Kommunes rengøringskontor, som står for det daglige tilsyn og rengøring, kan konstatere, at skurvognen ikke er blevet brugt gennem meget lang tid. Det er derfor naturligt at overveje skurvognens fremtid og eventuel nedtagning. Sagen skal behandles af Social- og Sundhedsudvalget efter sommerferien. Udsatterådet bedes drøfte om tilbuddet har overlevet sig selv.

Indstilling

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Udsatterådet er enige i indtrykket af, at skurvognen ikke anvendes i sin nuværende form og placering.
 
Rådet foreslår, at der forsøges dialog med de udsatte borgere, der evt. kunne gøre brug af en skurvogn for at afdække, hvad behovet er.
Udsatterådet vil gerne deltage i et dialogmøde sammen med kommunen og de udsatte borgere. Det foreslås, at beslutning om en evt. nedlæggelse udsættes, til efter dette møde er afholdt.
 
Dialogmødet kan evt. afholdes på markedspladsen eller på varmestuen
 
Endvidere forslår Udastterådet, at vognen evt. flyttes / omdannes således, at den kan anvendes i et andet område i byen, evt. i den vestlige del omkring markedspladsen.
 
Lars tager kontakt til byplanlæggeren, som deltog i ”projekt by for alle” i forhold til, om ideer herfra kunne bringes i spil.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Etablering af socioøkonomisk virksomhed

Sagsfremstilling

Drøftelse af etablering af socioøkonomisk virksomhed genoptages fra sidste udsatterådsmøde.

Indstilling

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Anne-Mette retter henvendelse til Café Aroma, som skal forestå café-driften på det nye bibliotek vedr. mulighed for at blive involveret i denne cafédrift. Anne-Mette giver en tilbagemelding på næste udsatterådsmøde.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Evaluering af tur til "Skurbyen" i Odense

Sagsfremstilling

Rådet skal evaluere turen til "Skurbyen" i Odense.

Indstilling

Indstilling:

Til drøftelse.

Beslutning

Udsatterådet ønsker at fortsætte drøftelsen på næste møde og arbejder videre med forslag til at etablere alternative boliger / skæve boliger i Herning.
 
Rådet ønsker evt. at besøge andre steder i landet, hvor der er etableret denne type boliger.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-14 Sagsbehandler: Ejnar Tang  

Evt.

Indstilling

Indstilling

Til drøftelse.

Beslutning

Intet til beslutning.