Dagsordener og referater

Udvalg: Udsatteråd
Mødedato: 15. november 2016
Mødested: Lokale A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Godkendelse af referat fra møde i Udsatterådet den 14. juni 2016

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet godkender referatet fra møde den 14. juni 2016.

Beslutning

Godkendt uden bemærkninger.

Bilag

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: Anne Boel-Pedersen  

Evaluering/opfølgning af studieturen til Aarhus den 20. september 2016

Sagsfremstilling

Udsatterådet har været på studietur til Aarhus. Der ønskes en opfølgning/evaluering af turen.

Indstilling

Det indstilles,

at Udsatterådet evaluerer på studieturen til Aarhus.

Beslutning

Udsatterådet udtrykte stor tilfredshed med studieturen til Aarhus. Der var områder - specielt i forhold til kommunens løsning af ghettoudfordringerne - hvor rådet i den kommende tid skal have drøftelser til hvordan vi samlet i Herning kan arbejde henimod nye løsninger.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Drøftelse af emner med social- og sundhedsudvalgsformand Anne Marie Søe

Sagsfremstilling

Udsatterådet ønsker at drøfte følgende emner med social- og sundhedsudvalgsformand Anne Marie Søe Nørgaard:

 

  1. Status på arbejdet med skæve boliger/varmestuen i Bethaniagade
  2. Dialog om yderligere etablering af socioøkonomiske arbejdspladser i Herning Kommune.
  3. Hjemløse og unge "på kanten".

 

Beslutning

Anne Marie Søe Nørgaard (AMSN) takkede indledningsvis for invitationen til at drøfte de relevante punkter, som rådet har fremsendt.

 

Ad. Status på arbejdet med skæve boliger/varmestuen i Bethaniagade

AMSN startede med at fastslå, at der ifølge hendes opfattelse også i fremtiden vil være en varmestue i Herning og at hun har et begrundet håb om, at der vil komme gang i planlægningen af det nye byggeri i Bethaniagade. Et byggeri, der også kan rumme skæve boliger til kommunens udsatte borgere, der har særdeles svært ved at bo indenfor det etablerede boligmarked. Samtidig lagde AMSN vægt på, at det er Blå Kors der driver tilbuddet - og derfor også dem, der skal være de udfarende i forhold til at få konkretiseret planerne omkring nybyggeri. Den kommunale administration følger området tæt - og det er ikke nogen hemmelighed, at specielt Varmestuen er økonomisk udfordret. Denne økonomiske udfordring betyder, at der er behov for at retænke tilbuddet og dets indhold, hvilket ledelsen på Blå Kors har arbejdet med i den seneste tid.

 

Den kommunale administration (René Frahm Jørgensen - RFJ) har en forventning om, at der senest i starten af det nye år vil ske ændringer så budgetterne kan overholdes - og at der samtidig bliver et socialfagligt indhold der kan tilgodese de borgere, der er i målgruppen for et tilbud af denne art.

 

Der var efterfølgende en drøftelse omkring sikkerheden for både ansatte og borgere jf. den seneste tids uro omkring Varmestuen. Det er fra både AMSN´s og RFJ´s side pointeret, at sikkerheden skal overholdes efter gældende regler på området - og at der er tillid til at Blå Kors fremlægger en plan, der tager højde for dette og kan virke frem mod de nye rammer for Varmestuen.

 

 

Ad. Dialog om yderligere etablering af socioøkonomiske arbejdspladser i Herning Kommune

Udsatterådet havde været på studietur til Gellerup, hvor der var indhentet god inspiration til socioøkonomiske virksomheder. AMSN blev forespurgt om de kommunale planer for yderligere socioøkonomiske virksomheder i Herning Kommune. For nuværende er der ikke konkrete planer for yderligere socioøkonomiske virksomheder i regi af det specialiserede socialområde. Der er gode eksempler på solide og veldrevne socioøkonomiske virksomheder - bl.a. Hus No. 7 og i Møltrup, hvor det udspringer af et godt samarbejde med nærmiljø og Møltrup som institution.

 

Det er aftalt, at Udsatterådet tager en temadrøftelse omkring dette punkt, så mulighederne for socioøkonomiske virksomheder for Udsatterådets målgruppe kan blive afdækket. Temadrøftelsen sættes på  dagsorden til det kommende møde.

 

Ad. Hjemløse og unge "på kanten"

AMSN og RFJ orienterede kort omkring intentionerne bag projekt "Sårbare unge", der er igangsat i kommunen. Specielt delprojektet omkring "Unge på kanten" ses at være relevant i denne sammenhæng, der er en styrket og koordineret indsats i forhold til utilpassede unge.

 

En mindre gruppe unge marginaliseres i samfundet. Af mange forskellige årsager har de unge ingen mulighed for eller interesse i at integrere sig i uddannelse eller arbejde. De lever et eget liv, enten alene eller isoleret i grupper præget af kriminalitet, misbrug og i konfrontation med samfundets fremherskende normer og værdier. Der er gennem opvæksten typisk iværksat en række hjælpe- og støtteforanstaltninger i skoleregi og socialt regi, men uden den ønskede effekt. Tværtimod trækkes de unge længere og længere ind i subkulturer, nogle i bander og nogle radikaliseres.

 

Der skal i en koordineret indsats mellem Børn og Unge og Social, Sundhed og Beskæftigelse nedsættes en taskforce, som skal arbejde med exitstrategier for en mindre gruppe af udvalgte unge. Det sker i samarbejde med Politiet, Kriminalforsorg med flere.

 

Ud over hjælpen til de unge skal projektet have fokus på organisatorisk læring og anvise mulige nye samarbejdsformer mellem aktørerne.

 

Det er et projekt som AMSN ser positivt på og har store forhåbninger til, da det er vigtigt at der sættes tidligt ind med den nødvendige støtte, så de unge kommer på ret køl igen.

 

Udsatterådet var positive overfor initiativet, men var samtidig af den opfattelse at alle ikke kan rummes i dette tilbud. Der blev henvist til en rapport udarbejdet af Kirkens Korshær og de gode eksempler, der ligger bag eksempelvis Taastrupgaard, Århus. Rapporten fra Kirkens Korshær ville blive rundsendt af Birthe Mygind Sørensen.

 

Det er aftalt at projektet følges og at input fra den nævnte rapport vil blive taget med i kommende overvejelser for området.

 

Samtidig blev der fremsat et ønske om et lokale, hvor disse unge kunne mødes og være sammen på deres vilkår og med socialfaglig indsats fra 2-3 ansatte. AMSN gav udtryk for at Herning kommune for nuværende ikke har planer omkring et sådant tiltag og at man samtidig vil afvente konklusionerne fra det igangsatte projekt.

 

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Mødedatoer for 2017

Sagsfremstilling

Der afholdes møder i Udsatterådet i 2017 på følgende datoer:

 

Den 24. januar

Den 4. april

Den 13. juni

Den 19. september

Den 14. november

Alle møder afholdes i lokale A3.25 i tidsrummet kl. 12.30 - 15.00.

Indstilling

Det indstilles:

at mødedatoerne tages til efterretning.

Beslutning

Mødedatoerne blev taget til efterretning. Formanden tager kontakt til et enkelt medlem af rådet i forhold til tidspunkterne for mødet.

 

Sagsnr.: 29.00.00-A26-1-16 Sagsbehandler: René Frahm Jørgensen  

Evt.

Sagsfremstilling

Der blev orienteret omkring følgende:

  • Bent Hansen orienterede omkring et projekt, hvor HerningCare vil opstarte en gruppe med "unge mod andre unge med misbrugsproblemer". Det er aftalt, at projektet tages med på et kommende møde i Udsatterådet.
  • Amir Rehman orienterede omkring et initiativ i Ungdomshuset, hvor der stiles mod en juleaften for udsatte, hvor fokus vil være på en "sund jul" med bl.a. veganer-mad. Der er kontakt til frivillige organisationer der i givet fld kan donere maden.
  • Birthe Mygind Sørensen efterlyste et samlet overblik for hele Herning Kommune i forhold til julehjælp mv. Der ses at være et behov for en koordinering af disse tilbud, så målgruppen bliver bedst muligt dækket ind. René Frahm Jørgensen ville tage denne del med retur til administrationen, hvor mulighederne vil blive undersøgt for en fælles oversigt.
  • Niels Folmer Clausen ønskede at udtræde af Udsatterådet. Det er aftalt med formanden Lars Jensen og det er foreslået, at Birthe Mygind Sørensen (1. suppleant) indtræder som fast medlem frem mod næste valg. Formanden og de øvrige medlemmer af Udsatterådet takkede for Niels Folmers store arbejde og interesse for området.

Beslutning

Punkterne tages til efterretning.